بانک نمونه

bnr
             

ی12152019

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه آرشیو ارزي خدمات ارزی بانک صادرات

خدمات ارزی بانک صادرات

ضمانت نامه ارزی بانک صادرات
مقدمه:   يکي از ابزارهايي که در تجارت بين الملل موجب تسهيل امر مبادله کالا و خدمات مي گردد ضمانت نامه هايي است که طرفين قرارداد بابت تعهدات خود به کار مي گيرند.  اصولاً صدور ضمانت نامه هنگامي ضرورت مي يابد که  طرفين قرارداد به عملکرد يکديگر اعتماد و اطمينان کافي نداشته باشند لذا براي اينکه طرف قرارداد از اجراي صحيح قرارداد مطمئن گردد درخواست مي نمايد تا طرف مقابل ضمانت نامه اي به نفع او صادر نمايد.طبق ماده 684 قانون مدني عقد ضمان (‌ضمانت) عبارتست از اينکه شخص مالي را که برذمه ديگري است عهده گيرد متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضمون له ( ذينفع) و شخص ثالث را مضون عنه يا مديون اصلي ( ضمانت خواه) مي گويند.در اصطلاح بين المللي متقاضي يا ضمانت خواه را Principal يا   Applicant  مي نامند بانک به عنوان ضامن Guarantor و ذينفع به Beneficiary يا Guaranteed  party موسوم مي باشد. متقاضي يا ضمانت خواه بر حسب مورد در زمينه صدور کالا به فروشنده (seller ) Exporter و در زمينه خدمات به Contractor و ذينفع به ترتيب (buyer- importer)  و کارفرما (Controctor )‌ناميده مي شود.
ضمانت نامه ارزی:
به طور کلي ضمانت نامه هاي ارزي به دو دسته ضمانتنامه هاي وارداتي و صادراتي تقسيم مي شوند:
ضمانت نامه های وارداتی: ضمانت نامه هاي وارداتي اعم از ضمانتنامه هاي شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پيش پرداخت به درخواست فروشندگان/ پيمانکاران خارجي و درمقابل تضمين متقابل بانکهاي کارگزار به نفع خريداران/ کارفرمايان ايراني صادر مي گردد. در ضمانتنامه هاي وارداتي بيش از هر چيز اعتبار بانک فروشنده و شرايط مندرج در متن تضمين متقابل مورد توجه مي باشد.
جهت اطلاع از اسامي کارگزاران مورد قبول اين بانک همچنين جهت دريافت فرمهاي مورد قبول و اطلاع از شرايط لازم در متن تضمين متقابل با دايره ضمانتنامه هاي ارزي اداره کل ارز  با شماره تلفن 88836437  تماس حاصل فرمائيد.
 ضمانت نامه های صادراتی:ضمانتنامه هاي صادراتي از لحاظ موضوع به سه گروه تقسيم مي شوند:
الف- ضمانت نامه هاي صادراتي موضوع صدور خدمات فني و مهندسي.
ب- ضمانت نامه هاي صادراتي موضوع صدور کالا.
پ- ضمانت نامه هاي صادراتي موضوع قراردادهاي داخلي.
 ضمانتنامه هاي مربوط به موضوعات فوق به صورت انواع ضمانتنامه هاي شرکت درمناقصه، حسن انجام کار، پيش پرداخت و ساير انواع ضمانت نامه ها صادر مي گردد.
الف)ضمانت نامه های صادراتی موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی:
مدارک مورد نياز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران:
1- تاييد صلاحيت سازمان مديريت و برنامه ريزي حاوي سقف ضمانتنامه ( درمورد ضمانت نامه شرکت در مناقصه)   آدرس : خ شيخ بهايي، خ ملاصدرا، خ لادن، شماره 24 تلفن 6- 88804175
2- تاييد صلاحيت ديبرخانه شورايعالي صادرات مستقر در مرکز توسعه صادرات ايران(درمورد ضمانتنامه هاي حسن انجام کار و پيش پرداخت) حاوي سقف ضمانتنامه و مبلغ کل قرارداد .آدرس: بزرگراه چمران، جنب شهربازي، مرکز توسعه صادرات ايران، ساختمان اداري، تلفن 21911         3- تکميل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستي درسربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت ( تاييد امضانامه ضروري است).
4- ارائه تصوير اسناد مناقصه ( در مورد ضمانت نامه هاي شرکت در مناقصه) و تصوير قرارداد يا ابلاغيه ارجاع کار- بخشهاي مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگي پرداختها ( در مورد ضمانت نامه هاي حسن انجام کار و پيش پرداخت ) در دو نسخه.
5- تاييديه کميته اعتباري بانک.
6- ارائه تصوير اساسنامه شرکت و آخرين تغييرات در خصوص ترکيب اعضاي هيات مديره، امضاهاي مجاز و سرمايه شرکت در روزنامه رسمي کشور.
7- ارائه تعهدنامه از طرف متقاضي مبني بر اينکه چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع موضوعيت يابد، ضمانتخواه مکلف به تامين وجه ضانتنامه به ارز يا معادل ريالي آن بر اساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانت نامه خواهد بود.
 8- تامين وثايق به شرح ذيل
8-1-  ضمانتنامه تا معادل ده ميليون دلار: 3 درصد سپرده نقدي و 97 درصد سفته.
8-2- نسبت به مازاد معادل ده ميليون دلار تا پنجاه ميليون دلار: 5 درصد سپرده نقدي و 95 درصد سفته.
9-  نرخ کارمزد سالانه صدور ضمانت نامه هاي خدمات فني و مهندسي تا مبلغ پنجاه ميليون دلار نيم درصد و مازاد بر آن سه دهم درصد مي باشد.
- درصورت صدور ضمانت نامه توسط کارگزار، تامين کارمزد (‌معادل ريالي) به عهده متقاضي خواهد بود.
ب) ضمانت نامه های صادراتی موضوع صدور کالا:
 مدارک مورد نياز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران:  1- تاييد صلاحيت متقاضي در خصوص توانايي اجراي قرار داد يا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذيربط.
2- تکميل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستي در سربرگ شرکت با امضاء‌ و مهر مجاز شرکت (‌تاييد امضا نامه ضروري است )
3- ارائه تصوير اسناد مناقصه (‌ در مورد ضمانت نامه هاي شرکت در مناقصه) و تصوير قرارداد يا ابلاغيه ارجاع کار- بخشهاي مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگي پرداختها ( در مورد ضمانت نامه هاي حسن انجام کار و پيش پرداخت) در دو نسخه.
4- ارائه تصوير اساسنامه شرکت و آخرين تغييرات در خصوص ترکيب اعضاي هيات مديره، امضاهاي مجاز و سرمايه شرکت در روزنامه رسمي کشور.
5- تاييديه کميته اعتباري مديريت اعتبارات و سرمايه گذاريهاي  بانک صادرات پس از اخذ مجوز بانک مرکزي
6- ارائه تعهدنامه از طرف متقاضي مبني بر اينکه چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع موضوعيت يابد، ضمانتخواه مکلف به تامين وجه ضمانتنامه خواهد بود.
7- ميزان وثايق مطابق با مفاد آئين نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانکها و بر اساس توانمنديهاي شرکت و تشخيص بانک مشخص خواهد گرديد.
8- نرخ کارمزد سالانه اين بانک جهت صدور ضمانت نامه هاي صدور کالا، بر مبناي تعرفه مذکور، بابت ضمانتنامه هاي شرکت در مناقصه 75/1 درصد و ساير موارد 25/2 درصد در سال خواهد بود.
9- درصورت صدور ضمانت نامه توسط کارگزار، تامين کارمزد کارگزار( معادل ريالي ) به عهده متقاضي خواهد بود.
پ) ضمانت نامه های صادراتی موضوع قراردادهای داخلی:
مدارک مورد نياز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
1- تکميل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستي در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت ( تاييد امضانامه ضروري است).
2- ارائه تصوير اساسنامه شرکت و آخرين تغييرات در خصوص ترکيب اعضاي هيات مديره، امضاهاي مجاز و سرمايه شرکت در روزنامه رسمي کشور.
3- ارائه تصوير اسناد مناقصه ( درمورد ضمانت نامه هاي شرکت در مناقصه) و تصوير قرارداد يا ابلاغيه ارجاع کار- بخشهاي مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگي پرداختها ( در مورد ضمانت نامه هاي حسن انجام کار و پيش پرداخت ) در دو نسخه.
4- تاييديه کميته اعتباري مديريت اعتبارات و سرمايه گذاري بانک.پس از اخذ مجوز بانک مرکزي     5- ارائه تعهدنامه از طرف متقاضي مبني بر اينکه چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع موضوعيت يابد، ضمانتخواه مکلف به تامين وجه ضمانتنامه به ارز يا معادل ريالي آن بر اساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانتنامه خواهد بود.
6- ميزان وثايق مطابق با مفاد آيين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانکها و براساس توانمنديهاي شرکت و تشخيص بانک مشخص خواهد گرديد.
7- نرخ کارمزد سالانه اين بانک جهت صدور ضمانتنامه هاي مورد اشاره، بر مبناي تعرفه مذکور، بابت ضمانتنامه هاي شرکت در مناقصه 75/1 درصد و ساير موارد 25/2 درصد خواهد بود

8- درصورت صدور ضمانتنامه توسط کارگزار،‌ تامين کارمزد کارگزار( معادل ريالي) به عهده متقاضي خواهد بود.
9- در مورد ضمانتنامه هاي پيش پرداخت و در موارديکه ضمانتخواه و ذينفع ضمانتنامه هر دو ايراني هستند، و اعتبار اسنادي مربوطه توسط بانک ايراني ديگري گشايش شده باشد، صدور ضمانتنامه متقابل الزامي است ليکن صدور ضمانتنامه حسن انجام کار به صورت مستقيم پس از اطلاع و هماهنگي با بانک گشايش کننده و پذيرش مسئوليت اقدامات بعدي از سوي کارفرما، بلامانع است.جهت اخذ اطلاعات بيشتر با دايره ضمانتنامه هاي ارزي اداره کل ارز، مستقر در ساختمان مرکزي تماس حاصل فرمائيد.در صورت توديع کل مبلغ ضمانتنامه به صورت نقدي- ارزي ( CASH ) نياز به اخذ مجوز از بانک مرکزي و سازمان مديريت و يا مرکز توسعه صادرات نمي باشد.

تسهیلات صندوق ذخیره ارزی
اهداف و زمینه های اعطاء تسهیلات ارزی کوتاه مدت و میان مدت از محل حساب ذخیره ارزی به وارد کنند گان:
بانک صادرات ایران به عنوان بانک عامل ، آمادگی خود را برای اعطاء تسهیلات یاد شده در کلیه فعالیتهای سرمایه گذاری و توسعه ظرفیت طرح های تولیدی و کار آفرینی شامل تمام بخشهای اقتصادی ، سرمایه گذاری بخش فناوری اطلاعات (IT) ، فناوری زیستی (BT) ، صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی و صنایع تولید مکانیزاسیون کشاورزی ، ایجاد ظرفیت های جدید، خرید نهاده های وارد اتی، و تامین هزینه های ارزی طرح های مولد و عرضه کننده خدمات ارز آور (در بخش هتل سازی)،طرح های سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی در بخش صنعت در مناطق ویژه اقتصادی کشور و مناطق آزاد تجاری ، صنعتی کشور اعلام     می نماید.
مدت و مبلغ تسهیلات:
-     میزان تسهیلات ارزی قابل پرداخت برای هر طرح،حد اکثر معادل هزینه های ارزی سرمایه گذاری طرح (با احتساب سرمایه در گردش مورد نیاز اولیه ) می باشد.
-     اعطای تسهیلات مو صوف به ارز های دلار کانادا ، دلار استرالیا ، پوند انگلیس ، فرانک سوئیس ، ین ژاپن ، یورو ، کرون دانمارک ، و کرون سوئد صورت می گیرد.
-    حداکثر مدت تامین مالی هر طرح8 سال می باشد که حداکثر 3 سال به عنوان دوره استفاده از تسهیلات و راه اندازی و حداکثر5 سال ،دوران بهره برداری (باز پرداخت) خواهد بود.
-    دوره استفاده از تسهیلات از تاریخ پادار شدن اولین اعتبار اسنادی گشایش یافته، شروع خواهد شد.
-    مهلت اولین گشایش اعتبار اسنادی حداکثر یکسال از تاریخ انعقاد قرارداد با مشتری خواهد بود.
-     بانک صادرات ایران آمادگی خود را در جهت تامین بخشی از پیش پرداخت اعتباری اسنادی از محل تسهیلات مذکور اعلام می نماید. بازپرداخت ها کلا به صورت ارزی در سررسیدهای مقرر صورت               می گیرد.    
نحوه استفاده از تسهیلات:  نحوه استفاده از این تسهیلات از طریق گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده یا سازنده ماشین آلات و مواد اولیه یا ارائه کننده خدمات فنی و مهندسی و یا برداشت نقدی در مقابل تعهد ارائه اسناد و ارائه ضمانت نامه پیش پرداخت میسر خواهد بود.
نحوه محاسبه سود تسهیلات:
- سود تسهیلات مذکور مطابق مصوبات هیات امنای حساب ذخیره ارزی تعیین می گردد.
تضمین تسهیلات:
1- ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران با شرکت های بیمه معتبر داخلی و خارجی
2- وثیقه ملکی ارزنده شهری و سهل البیع
3- محل اجرای طرح با کلیه مستحدثات، تاسیسات و ماشین آلات
4- سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و شرکت های خارج از بورس به تشخیص بانک
5- اسناد قابل وصول به تشخیص بانک
6- مطابقات قطعی و صورت وضعیت های تاییده شده دستگاههای اجرایی دولتی به نفع متقاضی
7- پروانه بهره بردار ی از معدن
8- سفته مدیران شرکت
توجه : پشتوانه  تسهیلات اعطایی متناسب با هم ارز ریالی کل مبلغ تسهیلات ارزی به اضافه هزینه های مربوطه براساس نرخ روز انعقاد قرار داد( با رعایت ضرایب پوششی مناسب) طبق ضوابط و مقررات جاری اخذ می گردد.
واجدین شرایط دریافت تسهیلات ارزی: 
-  اعطای تسهیلات مذکور به طرح هایی که به تشخیص بانک از توجیهات لازم فنی، مالی، اقتصادی برخوردار بوده و همچنین توان بازپرداخت اقساط تسهیلات مذکور وجود داشته باشد صورت می گیرد.
- اشخاص حقیقی و همچنین شرکت هایی که اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی بوده و
فعالیت آنها در بخش های صنعت ، معدن، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات  فنی – مهندسی است.
- شرکت های ایرانی که محل فعالیت تولیدی و خدماتی آنها در ایران می باشد ولی بخشی از سهام با حق رای آنها متعلق به سرمایه گذاران مقیم خارج از کشور است.
- شرکت هایی که سهام دار جزیی آنها دولت( سهم دولت از 49% سهام دارای حق رای تجاوز نکند) بوده و فعالیت انتفاعی آنها منجر به تقویت بخش غیر دولتی گردد.
- مجریان طرح های نوسازی و بازسازی صنایع نساجی غیر دولتی.
- شرکت ها ی هواپیمایی غیر دولتی جهت تامین پیش پرداخت قرارداد فایناس خودگردان خارجی تا حداکثر 15 درصد هزینه ارزی طرح های خود.
- آورده نقدی درخواست کننده تسهیلات  از محل خرید ارز از بانک و یا ارائه ارز توسط وی امکان پذیر     می باشد.
- آورده درخواست کننده تسهیلات در هر طرح اعم از حقیقی و حقوقی بایستی حداقل25% کل سرمایه گذاری لازم (اعم از ریالی- ارزی) برای اجرای طرح را تشکیل دهد.
- سایر طرح های مندرج در مجموعه مقررات ابلاغی از سوی هیات امنای حساب ذخیره ارزی.


مراحل اجراء:
1-ارائه درخواست متقاضیان به ضمیمه پروفرمای تجاری
2-تشکیل پرونده اعتباری در شعبه و ارجاع به سرپرستی ها.
3-اظهار نظر اولیه توسط سرپرستی ها و مدیریت بانک صادرات استان ها.
4-بررسی طرح در کمیسیون پذیرش طرح ها در امور اعتبارات.
5-بررسی فنی ، مالی و اقتصادی طرح در اداره کل بررسی طرح ها و سرمایه گذاری ها
6-اخذ مصوبه ارکان اعتباری و ابلاغ آن به سرپرستی ها و استان ها
7-تایید فرم ثبت سفارش و تخصیص ارز اولیه و ارائه به وزارت بازرگانی و صنایع
8-تایید وزارت بازرگانی و صنایع
9-انعقاد قرارداد بین بانک و متقاضی
10-گشایش اعتبار اسنادی در شعبه ارزی
 نظارت بر طرح:
از زمان گشایش اعتبار (شروع استفاده از تسهیلات) تا باز پرداخت آخرین قسط حسب مفاد قرارداد منعقده بانک مجاز خواهد بود بنا به تشخیص و مصلحت خود بر نحوه استفاده از تسهیلات پرداختی بانک نظارت های لازم برای حصول اطمینان از حسن جریان کار معمول داشته و بنا به نیاز و شرایط  طرح در هر مقطع از عقودی مانند مشارکت مدنی و فروش اقساطی استفاده نماید.
توجه: کلیه مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی واردات کالا در هنگام گشایش اعتبار اسنادی از محل حساب ذخیره ارزی علاوه بر موارد خاص می بایست رعایت گردد.

تسهیلات ارزی فاینانس
در راستاي نيل به اهداف برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و در جهت تحقق تبصره 29 قانون، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف به اخذ منابع مالي خارجي فاينانس گرديد و بانک صادرات ايران نيز به عنوان بانک عامل در قراردادهاي فاينانس قادربه استفاده از اين گونه خطوط اعتباري گرديد .بانکهاي دهنده تسهيلات فاينانس پيشنهاد خود را جهت اعطاي تسهيلات خريدار به بانکهاي تجاري ايران در قبال ضمانت نامه صادره وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارائه نموده و زمينه استفاده از اين گونه تسهيلات پس از امضاء قرارداد عمومي فيمابين بانک دهنده تسهيلات و بانکهاي ايراني با امضاء قراردادهاي فرعي  ( INDIVIDUAL CREDIT AGREEMENT )‌براي هر يک از معاملات و طرفها فراهم مي گردد.
 واجدین شرایط استفاده از تسهیلات :- اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي خريدار کالا و تجهيزات، ماشين آلات خطوط توليدي و خدمات اعم از نصب و راه اندازي، آموزش و دانش فني
- وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهاي دولتي متقاضي واردات کالا تجهيزات، ماشين آلات، خطوط توليدي و خدمات اعم از نصب و راه اندازي، آموزش و دانش فني
دوره استفاده از تسهيلات:  مدت اين دوره معمولاً بين 1 تا 3 سال است که طي آن فروشنده نسبت به تهيه و ارسال کالاي مورد نظر اقدام و بانک کارگزار همزمان با معامله اسناد و حمل کالا 15% از مبلغ اسناد را از بانک صادرات و 85% از مبلغ اسناد را از بانک تسهيلات دهنده مطالبه و به فروشنده پرداخت مي نمايد.
بنا به قراردادهاي منعقده معمولاً 15%  سهم پرداختي نقدي خريدار در دو مرحله پرداخت مي گردد که مرحله اول آن به هنگام گشايش اعتبار و در قالب پيش پرداخت اوليه و در مقابل ضمانت نامه صادره از سوي فروشنده و مرحله دوم آن همزمان با معامله اسناد صورت مي پذيرد.
 دوره باز پرداخت تسهيلات:مدت اين دوره بين 5 تا 15 سال در مورد طرحهاي مختلف متغير است.
در اين دوره استفاده کننده از تسهيلات موظف است در مقاطع معين (شش ماهه)‌نسبت به پرداخت اصل و سود قسط تسهيلات  دريافتي اقدام نمايد.پرداخت ميزان تعيين شده ميان پرداخت (نقدي) بعد از معامله هرپارت از اسناد خواهد بود.
 دوره تنفس:اين دوره از 1 الي 5/1 سال پس از قرارداد فرعي شروع شده و معمولاً بين 1 الي 3 سال به طول مي انجامد در اين مدت بازپرداختي صورت نمي گيرد.
 کارمزد تعهد استفاده از تسهیلات:اين کارمزد از زمان امضاء قرارداد و يا تاريخ گشايش اعتبار اسنادي تا زمان اولين استفاده از تسهيلات معين شده در قرارداد محاسبه مي گردد و در هر مرحله استفاده از تسهيلات براي مانده استفاده نشده تسهيلات اين کارمزد به صورت دوره هاي شش ماهه محاسبه و دريافت مي گردد.
کارمزد مدیریت:این کارمزد نسبت به مبلغ تسهیلات و فقط برای یکبار از متقاضی اخذ می گردد.
 سود تسهیلات:از تاريخ پرداخت تسهيلات به فروشنده تا زمان بازپرداخت برمبناي نرخ توافق شده مي باشد.
نرخ مذکور معمولاً نرخ LIBOR دو روز کاري قبل از شروع دوره بازپرداخت به علاوه حاشيه سودي که در قرارداد به امضاء‌ رسيده مي باشد (5/1 تا 2 درصد ) و در دوره بازپرداخت به بانک تامين مالي کننده به ارز پرداخت خواهد شد.
 مراحل انجام کار:

1- مراجعه متقاضي به وزارتخانه ذيربط جهت صدور مجوز استفاده از تسهيلات فاينانس
2- کسب نظر بانک معرفي شده مبني بر قبول عامليت طرح توسط وزارتخانه فوق الذکر.
3- ارسال درخواست متقاضي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران پس از اخذ موافقت بانک عامل توسط وزارتخانه ذيربط
4- صدور مجوز اداره سياستها و مقررات ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اعلام شرايط استفاده از تسهيلات فاينانس
5- صدور مجوز اداره تامين اعتبارات ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اعلام خط اعتباري قابل استفاده
6- متقاضي پس از وصول مجوزهاي فوق توسط بانک، درخواست خود را از طريق شعب ارزي بانک به ارکان اعتباري جهت اخذ مصوبه ارسال مي نمايد.
7- واحدهاي ذيربط ارکان اعتباري نسبت به بررسي طرح از نظر فني، مالي و اقتصادي اقدام و در صورت تاييد مراتب را جهت اخذ مصوبه به رکن مربوطه ارجاع و مصوبه ارکان اعتباري را جهت اجراء به سرپرستي و شعبه ارزي ذيربط ارسال مي نمايند.
8- سرپرستي و شعبه ارزي ذيربط پس از دريافت مصوبه نسبت به اخذ وثائق مقرر در مصوبه و امضاءقرارداد با متقاضي اقدام مي نمايدکه معمولاً شامل :
1-8- طرح و محل اجراي طرح با کليه مستحدثات، تاسيسات و ماشين آلات.
2-8- در مورد طرحهاي دولتي تائيد وزارت اموراقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
3-8- هر نوع تضمين قابل قبول براي بانک.
9- شعبه ارزي پس از اخذ وثائق و امضاء قرارداد دستورالعمل گشايش اعتبار را از اداره کل ارز دريافت و اقدامات ذيل را صورت مي دهد.
1-9- دريافت هم ارز ريالي به هنگام گشايش اعتبار شامل:
1-1-9- پيش پرداخت به فروشنده که به طور معمول 5% مبلغ قرارداد تجاري بوده و صرفاً پس از دريافت ضمانت نامه صادره قابل پرداخت   مي باشد.
2-1-9- ميان پرداخت که به طور معمول 10% مبلغ قرارداد تجاري بوده و در هرحمل در قبال ارائه 100% اسناد حمل به نسبت قابل پرداخت مي باشد.
3-1-9- کارمزد گشايش اعتبار ، هزينه هاي پست و سوئيفت و تمبر و ...... طبق تعرفه خدمات ارزي بانک .
2-9- دريافت مدارک مورد نياز گشايش اعتبار .
3-9- رعايت قانون مقررات صادرات و واردات و بخشنامه ها و الزامات قانون بودجه سنواتي .
4-9- رعايت دستورالعمهاي صادره در خصوص کسورات قانوني ( ماليات و بيمه ).
5-9- افتتاح اعتبار اسنادي به صورت غيرفعال  ( NON  OPERATIVE ) .
6-9- دريافت ضمانت نامه حسن انجام کار و يا پيش پرداخت حسب مورد به ميزان 10% مبلغ قرارداد تجاري .
7-9- پادار ( OPERATIVE) نمودن اعتبار اسنادي.
8-9- درهنگام معامله اسناد 15% وجه اسناد از محل حساب متقاضي و 85% نيز توسط بانک تامين مالي کننده تامين و پرداخت مي گردد.
9-9- پرداخت اصل و سود متعلقه در سررسيد هاي مقرر طبق قرارداد منقعده توسط متقاضي.

تسهیلات ارزی ریفایناس
بانک صادرات ایران با استفاده از منابع شعب خارج از کشور و منابع بانک های خارجی اقدام به پرداخت تسهیلات ارزی کوتاه مدت در قالب خطوط اعتباری ریفایناس می نماید.؛ با عنایت به اینکه نرخ سود این گونه تسهیلات نسبت به سود تسهیلات ریالی بسیار کم می باشد ، کمک موثری برای وارد کنندگان جهت کاهش هزینه های تمام شده کالا خواهد بود.
مورد مصرف تسهیلات:
-    شرکت های تولیدی جهت واردات ، مواد اولیه، قطعات یدکی ، و ماشین آلات خطوط تولیدی
-    وارد کنندگان تجار ی جهت واردات و خرید کالاهای مصرفی
-    شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت موضوع ماده4 قانون محاسبات عمومی نیز که به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا ذیحاسبی دستگاه مربوطه ، صرف نظر از اینکه دارای ردیف بودجه باشند یا نباشند، چنانچه از منابع عمومی کشور به طور کلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی نمایند ، مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود. در صورت استفاده از منابع بودجه عمومی دولت ، مشمول مقررات مربوط به پرداخت صد درصد هم ارز ریالی اعتبار اسنادی به بانک ، هنگام گشایش اعتبار می گردند.
مبلغ تسهیلات:
سقف استفاده هر متقاضی از تسهیلات خطوط اعتباری ریفایناس توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، سقف جمعی و فردی ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
مدت استفاده از تسهیلات و بازپرداخت :
مدت استفاده از تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکسال از زمان معامله اسناد می باشد.
-    تسهیلات ریفایناس به صورت 3 ، 6، 9 ماهه نیز قابل استفاده خواهد بود؛ مشروط به اینکه خط اعتباری خاص یا شرایط زمانی زیر یکسال در بانک صادرات وجود داشته باشد .
-    حداقل مبلغ اعتبارات اسنادی جهت استفاده از خطوط ریفایناس در حال حاضر یکصد هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزشها می باشد.
نحوه تامین هم ارز ریالی:
- حداقل 10 درصد هم ارز ریالی اصل و فرع اعتبار اسنادی گشایش یافته به صورت ریفایناس تحت عنوان پیش دریافت در زمان گشایش اعتبار اسنادی از متقاضی اخذ می گردد.
- حداقل ده درصد هم ارز ریالی اصل و فرع اعتبار اسنادی به هنگام معامله اسناد  از متقاضی اخذ می گردد.
- حداکثر هشتاد درصد هم ارزش ریالی اصل و فرع اعتبار اسنادی ریفایناس نیز در زمان بازپرداخت اصل و سود در سررسید پرداخت به کارگزار ، از متقاضی اخذ می گردد.
تضمین تسهیلات:
1-    وثیقه ملکی سهل البیع
2-    سفته مدیران شرکت
3-    سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و شرکت های خارج از بور س به تشخیص بانک
4-    اسناد قابل وصول به تشخیص بانک
کارمزد و سود تسهیلات:
-    هزینه استفاده از تسهیلات ریفایناس با توجه به مدت آن بین 25/1 تا2 درصد بالای نرخ بین المللی لایبور بوده  که هنگام بازپرداخت وجه اسناد معامله شده می بایست توسط متقاضی تامین و پرداخت گردد.
سایر کارمزدها از قبیل کارمزد گشایش ، معامله اسناد، هزینه تعهد و هزینه مدیریت طبق تعرفه و قرارداد فی مابین و فاینانسر  براساس مقررات روز با توجه به لیست اعتباری و خدمات ارائه شده از متقاضی اخذ می گردد.
نحوه مصرف:
از طریق گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده یا سازنده ماشین آلات مواد اولیه و یا ارائه کننده خدمات در ارتباط با خدمات فنی و مهندسی، برداشت به صورت نقدی نیز در مقابل تعهد ارائه اسناد در خصوص خدمات فنی و مهندسی امکان پذیر می باشد .
مراحل انجام کار:
-    ارائه تقاضای مشتری مبنی بر استفاده از خطوط اعتباری ریفایناس به شعبه
-    هماهنگی شعبه با اداره کل ارز مبنی بر وجود خط اعتبار در کشور مبدا کالا و یا فروشنده کالا(حسب مورد)
-    اخذ مصوبه تسهیلاتی و اطلاع به مشتری در مورد نوع و میزان وثایق درخواستی .
-    دریافت دستور العمل گشایش اعتبار اسنادی که در آن خط اعتبار مربوطه مشخص گردیده  به همراه گواهی های ثبت اطلاعات آماری صادره.
-    اخذ وثایق کافی و اصول کارمزدها از متقاضی تسهیلات
-    اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز به میزان 100 درصد وجه اعتبار و هزینه های جانبی آن در سررسید بازپرداخت.
توجه: کلیه مقررات مندرج در راهنمای اعتبارات اسنادی واردات کالا در هنگام گشایش اعتبار از محب منابع بانک علاوه بر موارد خاص رعایت می گردد.

اعطای تسهیلات ارز ی به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی
بانك صادرات ایران در راستای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و به منظور تحقق بخشیدن به توسعه صادرات غیر نفتی به اعطای تسهیلات مالی به صادر کنندگان خدذمات فنی و مهندسی مبادرت می ورزد.  
انواع تسهيلات:
صادركنندگان خدمات فني و مهندسي كشور مي‏توانند از تسهيلات ارزي  اين بانك به منظور تأمين مالي پروژه‏هاي خود، با شرايط ذيل استفاده كنند
مبلغ تسهيلات:
مبلغ تسهيلات پرداختي ارزي متناسب خواهد بود با مبلغ اعتبار اسنادي صادراتي ارايه شده به بانك (حداكثر تا 90 درصد مبلغ اعتبار يا مبلغ قرارداد منعقده با كارفرماي خارجي (حداكثر تا 70 درصد مبلغ قرارداد )
يادآوري مهم: تسهيلات مذكور پس از كسر مبالغ پيش‏پرداخت (حداقل معادل 15 درصد مبلغ قرارداد) و بر مبناي نيازهاي مالي پروژه محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود. 
اعتبار اسنادي يا قرارداد ارايه شده بايد معتبر و قابل قبول بانك باشد.
دوره استفاده از تسهيلات و نحوه بازپرداخت: 
مدت استفاده از تسهيلات و نحوه بازپرداخت آن براساس برنامه زمان‌بندي اجراي پروژه (دوران ساخت و بهره‌برداري آزمايشي) و پرداخت‌هاي كارفرما به پيمانكار ايراني تعيين و در قراردادهاي تسهيلات درج خواهد شد، ليكن مدت اينگونه قراردادها حداكثر از 8 سال (براساس منبع تأمين تسهيلات) تجاوز نخواهد كرد. 
يادآوري: بازپرداخت تسهيلات ارزي (اعم از اصل و سود) به ارز خواهد بود.
 نرخ سود تسهيلات: 
- نرخ سود تسهيلات ريالي در بخش صادرات براساس مصوبه شورای پول و اعتبار  پیش بینی خواهد گردید
- نرخ سود تسهیلات ارزی براساس منبع تسهیلات اعطایی و با توجه به نوع ارز و وضعیت اعتباری متقاضی تعیین می گردد.  

تضمين تسهيلات: 
به منظور حسن اجراي قرارداد يك يا تركيبي از وثايق زير بنا به تشخيص بانك اخذ خواهد شد:
1- تضمين بانكي و اعتبارات اسنادي بانك‌هاي معتبر خارجي به نفع متقاضي ايراني 
2- سپرده مدت‌دار ارزي
3- ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ايران و يا شركت‌هاي بيمه معتبر داخلي و خارجي 
4-  اموال غيرمنقول ارزنده شهري و سهل‏البيع 
5- پوشش بيمه‏اي داخلي يا بين‏المللي 
6-  سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار 
7- صورت وضعيت‌هاي تأئيد شده و بدهي‏هاي قطعي دستگاه‏هاي اجرايي دولتي به متقاضي همراه تأئيديه ذينفع مبني بر انتقال منافع متضمنه به بانك 
8-  اسناد قابل وصول 
9- سفته معتبر  مدیران شرکت
10- هر نوع تضمين ديگري كه براي بانك قابل قبول باشد 
نکته:: مبناي محاسبه وثايق (درخصوص تسهيلات ارزي) نرخ روز در تاريخ انعقاد قرارداد به ميزان اصل و سود و ساير هزينه‏هاي مربوطه خواهد بود. 
     نحوه مصرف تسهيلات: 
- تسهيلات  ارزی جهت تامین هزینه های ارزی پروژه (ماشين‏آلات، مصالح و مواد اوليه مورد نياز كه از داخل كشور می بایست تهیه یا تامین شوند)  و از طريق گشايش اعتبار اسنادي به نفع فروشنده يا سازنده ماشين‏آلات و مواد اوليه و يا ارايه كننده خدمات ميسر خواهد بود. 
     شرايط اعطاي تسهيلات: 
براي استفاده از تسهيلات مذكور، متقاضي مي‏بايست درخواست خود را همراه با شرح فعاليت‌هاي گذشته، طرح توجيهي فني، اقتصادي و مالي پروژه مورد نظر در كشور مقصد و مبلغ تسهيلات مورد نياز و جدول زمان‏بندي استفاده از تسهيلات و بازپرداخت آن را به  شعب ارزی ارايه نمايد.شعب  پس از ارسال مدارک به اداره سرمایه گذاری و بررسی طرح ها و حصول اطمینان کامل از موجه بودن طرح واخذ تائیدیه ارکان اعتباری نسبت به پرداخت تسهیلات مشتری اقدام می نمایند.  
اعمال نظارت بانك: 
از زمان پرداخت تسهيلات حسب مفاد قرارداد منعقده، بانك مجاز خواهد بود كه بنا به تشخيص و مصلحت خود، بر نحوه استفاده از تسهيلات پرداختي نظارت‌هاي لازم را به عمل آورد.
توضيحات: 
- بانك توسعه صادرات ايران به منظور حفظ منافع صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، تأكيد بر اين نكته دارد كه آنان حتي‏الامكان صادرات خود را به اتكاي مدارك و اسناد معتبر بين‏المللي از قبيل اعتبار اسنادي معتبر يا قرارداد معتبر و نظاير آن انجام دهند تا در صورت بروز اختلاف احتمالي با كارفرمايان، به استناد آن مدارك بتوانند در محاكم بين‏المللي احقاق حق نمايند.
- چنانچه متقاضي در قبال اعتبار اسنادي تقاضاي استفاده از تسهيلات ريالي يا ارزي بانك را داشته باشد، لازم است كه در متن اعتبار، نام بانك توسعه صادرات ايران به عنوان ابلاغ كننده و معامله كننده اسناد درج گردیده باشد متقاضیان استفاده از این تسهیلات جهت کسب اطلاعات بیشتر به دایره صادرات – اداره کل ارز مراجعه نمایند.

تنزیل اسناد اعتبارات و بروات صادراتی و گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی
تنزیل اسناد اعتبارات و بروات صادراتی :
شعب ارزي بانک صادرات ايران آمادگي دارند تا تعهدات اسناد مدت دار اعتبارات اسنادي و بروات ارزي تعهد شده توسط خريدار خارجي و يا بانکهاي کارگزار و شعب خارج از کشور را در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا و آيين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري ( خريد دين) تنزيل نموده نسبت به پرداخت وجه آن به فروشندگان ايراني اقدام نمایند.تنزيل اسناد به دو صورت "با حق رجوع به فروشنده "  و " بدون حق رجوع به فروشنده" با توجه به وضعيت اعتباري مشتري و با استفاده از عقد خريد دين صورت مي پذيرد.
شرایط عمومی:
1- اعتبار اسنادي صادراتي مي بايست از نوع اعتبار غير قابل برگشت باشد.
2- ذينفع (‌صادرکننده) جزوه مشتريان خوش نام و اعتباري شعب اين بانک باشد.
3- بانک گشاينده اعتبار اسنادي مورد قبول اين بانک  و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران باشد.
4- متقاضي داراي شرايط عمومي صادرکنندگان مندرج در دستورالعمل ها و مقررات صادرات و واردات باشد.
5- متقاضي فاقد بدهي سررسيد گذشته و معوق باشد.
 شرایط اختصاصی:
1- اسناد حمل اعتبار اسنادي صادراتي و يا بروات اسنادي وصولي معامله گرديده و مورد قبول بانک گشاينده اعتبار قرار گرفته باشد.
2- تعهد پرداخت وجه اسناد در سررسيد مقرر توسط بانک گشاينده ويا تاييد کننده صادر گرديده باشد.
3- نرخ سود تسهیلات اعطایی براساس اعتبار بانک گشاینده و مشتری تعیین می گردد.
مراحل اجرا:
- درخواست متقاضي از شعبه جهت تنزيل اسناد اعتبار مدت دار صادراتي و يا برات اسنادي که مبلغ آن در سررسيد معين به شعبه ارزي بانک پرداخت مي گردد.
2- کنترل و اطمينان از معامله اسناد و پذيرش بدهي توسط خريداران خارجي و يا بانکهاي کارگزار توسط شعب ارزي.
3- ارجاع درخواست متقاضي به ارکان اعتباري و اخذ مصوبه تسهيلاتي
4- تکميل فرم تعهدنامه خريد دين توسط متقاضي
5- پرداخت وجه اسناد پس از کسر کارمزد تسهيلات به متقاضي.
اعتبار اسنادی اتکایی(BACK TO BACK)
صادرکنندگان کالا و خدمات دربرخي موارد بعد از دريافت اعتبار اسنادي غير قابل برگشت درخواست افتتاح يک يا چند فقره اعتبار اسنادي اتکايي مي نمايند در چنين معامله اي  از دو اعتبار اسنادي جداگانه استفاده مي گردد و استفاده از آن وقتي ضروري است که ذينفع اصلي خود قادر به تهيه کالا نبوده و به دلايل متعدد ديگر از جمله عدم تمايل ذينفع اول به افشاي نام خريدار خود براي ذينفع ثانوي و يا عدم پذيرش ذينفع به انتقال اعتبار به دليل بالا بودن ريسک آن و يا هنگامي که نوع ارز اعتبار اصلي با نوع ارز خريد کالا توسط ذينفع اول از توليدکننده کالا(ذينفع ثانويه) متفاوت باشد و يا ذينفع اول بخواهد کالا را به مبلغي کمتر از مبلغ اعتبار اول از ذينفع دوم تهيه و به قيمت اعتبار اول به خريدار اعتبار اول بفروشد نياز به اعتبار اسنادي اتکايي بوده و استفاده از اعتبار قابل انتقال در اين گونه موارد ميسر نخواهد بود بنابراين براي گشايش اعتبار اسنادي  اتکايي ذينفع اول متقاضي افتتاح اعتبار دوم مي گردد. شرايط و نکات مهمي که در هنگام افتتاح اعتبار دوم در نظر گرفته و رعايت مي گردد به قرار ذيل مي باشد.
1- گشايش اعتبار دوم موضوعي است که فقط به ذينفع و بانک گشاينده اعتبار دوم مربوط بوده و لزوم آگاهي و موافقت ديگر عوامل يعني بانک گشاينده اعتبار اول يا متقاضي اول ندارد.
2- حداکثر سقف مبلغ ارزي و نوع ارز اعتبار دوم تا 90 درصد مبلغ اعتبار اول ميتواند باشد.
3- شرايط اعتبار اسنادي اوليه و اعتبار اسنادي اتکايي مانند کالا و اسناد درخواستي و ........ مي بايست تناسب لازم را داشته باشد.
4- تاريخ انقضاي اعتبار اسنادي اتکايي بايد حداقل 15 روز مقدم بر تاريخ انقضاي اعتبار اسنادي اوليه و حداکثر يک هفته بعد از تاريخ آخرين حمل باشد.
5- بعد از گشايش اعتبار دوم بانک فقط اصلاحيه هايي از اعتبار اسنادي اوليه از کارگزار گشايش کننده را مي تواند بپذيرد که مرتبط با شرايط دو اعتبار باشد و درخواست ابطال اعتبار اول نيز منوط به ابطال کامل اعتبار دوم و موافقت ذينفع دوم در خلال سررسيد خواهد بود.
6- گشايش اعتبار اسنادي اتکايي با در نظر گرفتن اعتبار مشتري ( ذينفع اعتباراوليه) و اخذ وثايق کافي با طي مراحل اعتباري آن در کميسيون اعتباري ذيربط و با عنايت به سقف هاي تعيين شده و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي در قابل عقد مشارکت مدني به ارز انجام مي پذيرد.
7- درصورتيکه اعتبار اتکايي جهت واردات کالا از خارج از کشور و يا مناطق آزاد به داخل کشور باشد طي کليه مراحل ثبت سفارش و اخذ مجوزهاي ذيربط و رعايت بخشنامه هاي مرتبط با واردات کالا الزامي است.

 مراحل انجام کار اعتبارات اسنادی اتکایی:
1- دريافت اعتبار اسنادي صادراتي که بانک ابلاغ کننده و معامله کننده آن بانک صادرات ايران باشد.
2- بررسي وضعيت اعتباري بانک گشاينده .
3- ابلاغ اعتبار به ذينفع اول.
4- درخواست ذينفع اول جهت گشايش اعتبار اسنادي  اتکايي بر مبناي اعتبار اسنادي صادراتي .
5- اخذ مجوز جهت صدور اعتبار اسنادي اتکايي از دايره صادرات اداره کل ارز.
6- طي مراحل گشايش اعتبار از جمله اخذ مصوبه کميسيون اعتباري مربوط با رعايت سقف هاي تعيين شده و رعايت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي و تکميل نمونه 508 و فرم تعهد نامه و ساير مدارک مرتبط با اعتبار اسنادي.
7- دريافت پيش دريافت تعيين شده از متقاضي.
8- افتتاح اعتبار اسنادي اتکايي.

صدور تاییدیه حساب و فروش ارز از طریق شعب خارج از کشور بانک
تاییدیه مانده حساب های ریالی- ارزی  جهت سفارت خانه ها و یا وزارت امور خارجه
متقاضیان در هنگام مراجعه به سفارت خانه های کشورهای خارجی جهت اخذ روادیدهای مختلف نیازمند تاییدیه بانک جهت تایید مانده حساب و یا گردش حساب های ارزی و ریالی می باشند لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت این خدمت به کلیه شعب بانک در سراسر کشور مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز:
-    داشتن حساب ارزی یا ریالی در یکی از شعب بانک صادرات ایران
-    گذرنامه معتبر
چنانچه حساب ارزی یا ریالی در شعبه به صورت مشترک باشد مدارک فوق در خصوص کلیه صاحبان حساب مورد نیاز است.
کارمزد: بابت صدور تاییدیه مانده حساب های ارزی یا ریالی از طریق مراجعه حضوری صاحب حساب به اداره کل خارجه و یا از طریق نمابر مطابق تعرفه خدمات ارزی این بانک کارمزد اخذ خواهد شد.
مراحل انجام کار:
-    مراجعه مشتری به شعبه ای که در آن حساب ارزی یا ریالی دارد و ارائه درخواست تایید مانده حساب ریالی یا ارزی.
-    تهیه نامه به امور بین الملل از سوی شعبه که در آن جزئیات حساب و مشخصات مشتری قید و تایید شده باشد.
-    مراجعه مشتری به دایره دفتر اداره کل خارجه امور بین الملل بانک صادرات ایران و یا ارسال نمابر درخواست از طریق شعبه جهت اقدامات بعدی.
-    ترجمه تاییدیه شعبه در خصوص مانده حساب توسط اداره کل خارجه  و ارائه به مشتری جهت تحویل به سفارت خانه و یا وزارت امور خارجه. ارائه این خدمات بلافاصله پس از درخواست مشتری صورت می پذیرد.

واریز ریال در ایران و دریافت ارز در شعب خارج از کشور این بانک:
واریز ریال از طریق یکی  از شعب این بانک به حساب معرفی شده خود یا شخص ثالث در یکی از شعب خارج از کشور به صورت ارزی از دیگر خدمات قابل ارائه این بانک به شمار می رود. این خدمت در حال حاضر توسط شعب المکتوم و مرشد بازاز  در دوبی ، و بانک صادرات PLC در لندن و شعبه فرانکفورت در آلمان قابل ارائه می باشد. حسابهای سپهری معرفی شده شعب فوق نزد شعبه مرکزی(3046) بوده لذا مشتریان با واریز نقدی از هر یک از شعب سپهری این بانک می توانند بدون پرداخت هیچ گونه کارمزدی وجه مورد نظر خود را به ریال به هر یک از شعب فوق حواله و ارز مورد نیاز را در شعب خارج از کشور بانک دریافت نمایند.
نکاتی که مشتری باید توجه نماید:
-    ذینفع در شعب خارج از کشور باید کاملا مشخص باشد تا با ارائه کارت  شناسایی خود قادر به دریافت وجوه ارسالی یا دستور تبدیل به سایر ارزها باشد.
-    فرستنده وجه نیز باید کاملا مشخص باشد. وجوه دریافتی ( به ریال) توسط شعب سپهری داخل کشور حداکثر ظرف مدت دو روز کاری به ارز مورد نظر و در شعب خارج از کشور این بانک قابل پرداخت به ذینفع خواهد بود.

سوئیفت

بانک صادرات ایران  در سال 1371 به شبکه ارتباطات مالی و بانکی بین المللی S.W.I.F.T پیوست که ارائه خدمات به مشتریان را از طریق شعب ارزی خود از سال 1374 به بعد عملی ساخته است.
اهداف به کار گیری شبکه SWIFT در بانک صادرات ایران:
-    ارائه خدمات بهتر به مشتریان
-    تسهیل در امر مبادلات تجاری با سرعت و امکانات بیشتر
مزایای ارائه خدمات به وسیله SWIFT :
-    استاندارد بودن
این سیستم توری طرح ریزی گردیده که با ارسال پیام از طریق شبکه مذکور ،امکان برقراری ارتباط بین کامپیوتر های دو بانک و انجام کلیه مراحل انتقال پیام بدون دخالت نیروی انسانی امکان پذیر خواهد بود.
موسسه SWIFT با پذیرش استاندارد های موسسات بین المللی چون*ISO   ، ICC ،ISDA ،ISITC سهولت در انتقال پیام بین بانکی را در سطح شبکه ایجاد نموده به طوری که پیام ها در قالب حروف اختصاری تا حد امکان به طور استاندارد خلاصه می گردد.
-    قابل اطمینان بودن
کار با این سیستم اطمینان انتقال پیام ها را تا 999/99 در صد بالا خواهد برد . علت وجود این قابلیت مفقود نشدن حتی یک پیام سوئیفتی طی بیست و دو سال گذشته در این شبکه می باشد.
اگر حجم فعلی روزانه چهار میلیون و نهصد هزار پیام که روی این شبکه رد و بدل می گردد را در نظر بگیریم قابلیت اطمینان از سیستم به 100% خواهد  رسید.
-    امنیت سیستم
رد و بدل شدن کلید رمز بین دو کار گذار با استفاده از روابط پیچیده ریاضی و اضافه نمودن رمز دیگر به صورت اتوماتیک توسط سوئیفت به پیامها باعث گردیده تا هیچ کس حتی اگر بتواند به پیام سوئیفت دسترسی داشته باشد قادر به خواندن یا تغییر در پیام نباشد و فقط در سایت مقصد، پیام توسط افراد مجاز و در حدود اختیارات تعیین شده قابل بهره برداری باشد .
-    سرعت انتقال پیامها
با توجه به نقش مهم سرعت در انجام عملیات تجاری باید گفت ارسال پیام از طریق این شبکه چند ثانیه بیشتر به طول نمی انجامد به نحوی که پس از آخرین امضاء مجاز بلافاصله پیام تحویل سوئیفت می گردد.
ار آن گذشته انتقال پیام به صورت شبانه روزی صورت گرفته و تاخیری در انتقال پیام رخ نخواهد داد.
-    هزینه کم
هزینه ارسال پیامهای سوئیفتی در مقایسه با سایر روش های انتقال پیام بخصوص تلکس ارزانتر می باشد . از آنجا که با استفاده از علائم استاندارد قابل درک ، برای کامپیوتر طول پیام ها کوتاه می گردد و هزینه اخذ شده در SWIFT کمتر می باشد.
خدماتی که بانک از طریقSWIFT ارائه می نماید:
با توجه به طبقه بندی پیام های قابل ارسال از طریق SWIFT ، خدمات زیر در قالب ده نوع پیام به بانکهای خارجی تراز اول جهان و بانکهای داخلی و شعب این بانک به شرح زیر مخابره می گردد:
-    پیامها و مکاتبات بین اعضا و سوئیفت
-    انتقال وجه بین حساب مشتریان ، اعلامیه چک و دستور عدم پرداخت چک و حوالجات
-    تائیدیه معاملات ارزی شامل خرید و فروش، سپرده ،سلف، بروات...
-    سهام و اوراق قرضه مربوط به خزانه داری
-    فلزات گران بها و وام سندیکایی
-    ارسال و دریافت اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های ارزی و اصلاحیه ها
-    تراول چک
-    صورت حساب و اعلامیه های بدهکار ، بستانکار و پیامهای مربوط به خزانه داری کل
هزینه ارائه خدمات SWIFT به مشتریان، طبق تعرفه خدمات ارزی اخذ خواهد شد.
عضویت بانک صادرات ایران در شبکه SWIFT
بانک صادرات ایران هم اکنون عضو اصلی دارای حق رای در انجمن ارتباطات مالی و بانکی بین المللی است.
تعداد سهام این بانک در موسسه فوق 31 سهم بوده که پس از بانک ملی بیشترین سهام و حق رای در شبکه فوق را دار است. عضویت بان صادرات ایران در شبکه ارتباطات مالی و بین المللی SWIFT گامی نخست در بانکداری الکترونیک در شبکه بانکی کشور به شمار رفته و این خدمات به منظور رفاه حال مشتریان و یا سایر مراجعین به شعب ارزی این بانک در سراسر کشور با هدف سرعت در انجام امور بانکی و صرفه جویی در وقت ایشان و ارائه طرح ها و خدمات نوین بانکی می باشد.

صادرات کالا با استفاده از بروات اسنادی صادراتی
صادرات کالا با استفاده از بروات اسنادی صادراتی صادرکنندگان کالا و خدمات در جهت توسعه صادراتی صادر کنندگان کالا و خدمات در جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور علاوه بر صادرات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی می توانند از طریق بروات اسنادی صادراتی اقدام نمایند بدین منظور این بانک با استفاده از شعب ارزی گسترده داخل و خارج از کشور و روابط کار گذاری با بانک های خارجی آمادگی خود را جهت کمک به صادر کنندگان اعلام می نمایند .
مقررات حاکم بر این بخش مقررات همسان بروات وصولی (URC) اتاق بازرگانی بین المللی و دستورالعمل های داخلی بانک می باشد.
مواردی که ذینفع می بایست قبل از انعقاد قرارداد و تنظیم اسناد به صورت برات اسنادی وصولی
مد نظر قرار دهد:
-    داشتن روابط تجاری خوب و مطمئن با خریدار
-    ثبات شرایط سیاسی،اقتصادی و حقوقی در کشور خریدار
-    عدم محدودیت ورود کالا و خروج ارز در کشور خریدار
 با توجه به موارد ذکر شده می توان گفت در این گونه معاملات ریسک بیشتری متوجه فروشنده می باشد.
انواع بروات وصولی
1-    برات وصولی ساده :بر اساس توافق بین طرف ایرانی مبنی بر طلب مشخصی از طرف خارجی،طرف ایرانی نسبت به صدور یک فقره برات ساده اقدام و نسبت به ارائه آن به شعب ارزی بانک صادرات جهت اعلام قبولی و وصول در سررسید مشخص (دیداری / مدت دار )اقدام نموده و این بانک پس از اخذ کارمزدهای مربوطه و هزینه پست و ابطال تمبر برات نسبت به ارسال برات به کار گزار خود در کشور طرف خارجی اقدام و طرف خارجی پس از رویت برات در صورت قبولی نسبت به امضاء ان اقدام و در صورت پرداخت وجه در سر رسید مشخص، وجه به حساب طرف ایرانی واریز خواهد شد و در صورت عدم پرداخت وجه برات در سر رسید ، برات وا خواست گردیده و به طرف ایرانی جهت انجام اقدامات قانونی تسلیم می گردد .
2-برات وصولی اسنادی : در این حالت فروشنده نسبت به ارسال کالا طبق تفاهم انجام یافته با خریدار اقدام و اسناد حمل کالا را به ضمیمه سایر اسناد مورد نیاز خریدار به شعبه ارزی این بانک ارائه و بانک اسناد واصله را به ضمیمه برات کشیده شده از طرف فروشنده به همراه دستورات خود (شدول)به یکی از بانک های کارگزار در کشور خریدار ارسال می نماید. در این مرحله متقاضی می بایست کارمزدهای بانک طبق تعرفه و هزینه های  ابطال  تمبر   برات و پست سفارشی را به شعبه پرداخت نماید .
درصورتی که دستور فروشنده تحویل اسناد حمل در مقابل دریافت وجه اسناد به خریدار باشد، کارگزار پس از ارائه اسناد و قبولی براتگیر نسبت به دریافت وجه اسناد اقدام و مبلغ دریافتی را به حساب این بانک واریز می نماید. درصورتی که فروشنده تحویل اسناد حمل در مقابل قبولی براتگیر یا بدون تعهد کارگزار باشد، کارگزار پس از قبولی براتگیر نسبت به ارائه اسناد به خریدار اقدام و در سر رسید در صورت تعهد بانک کارگزار نسبت به دریافت وجه و واریز ان به حساب این بانک اقدام و در صورتی که فقط تعهد براتگیر درخواست گردیده باشد ، در صورت عدم پرداخت وجه برات در سر رسید نسبت به واخواست برات اقدام می نماید .
توجه :مطابق مقررات همسان وصولی ها ، فروشنده مجاز به صدور بارنامه حمل کالا به نام بانک های کارگزار نبوده و می بایست قبل از ارسال کالا به نام بانک موافقت بانک کارگزار را از طریق شعبه ارزی خود اخذ نماید .

-    بانک ها هیچگونه مسولیتی در مورد بررسی اسناد نداشته و فقط مسول کنترل نسخ اسناد ارائه شده یا دستور وصول می باشند .
-    پرداخت وجه به حساب فروشنده فقط پس از دریافت وجه از بانک کارگزار صورت می پذیرد .
-    در صورت درخواست فروشنده وضعیت بانک کارگزار خارجی قبل از ارائه اسناد بررسی و نتیجه به اطلاع فروشنده خواهد رسید .
نحوه دریافت وجه برات اسنادی :
-    پرداخت دیداری : تحویل اسناد در مقابل پرداخت D/P یا وجه نقد در برابر اسناد C.A.D توسط خریدار
-    پرداخت مدت دار: تحول اسناد در مقابل قبولی خریدار D/A خریدار
مراحل انجام کار :
-    فروشنده پس از عقد قرارداد و اعلام قبولی خریدار، کالای خود را برای حمل ارسال داشته و اسناد مورد نیاز را به شعبه ارزی بانک صادرات ایران تحویل می دهد.
-    بانک صادرات ایران پس از اطمینان از صحت تعداد اسناد رسیده با درج دستور وصول(شدول) مراتب را به بانک کارگزار اعلام و اسناد حمل را به بانک کارگزار در کشور مقصد با پست سفارشی ارسال می نماید.
-    بانک خریدار مراتب دریافت اسناد را به بانک صادرات اعلام وصل نموده و کپی سیاهه موجود روی اسناد را همراه آگهی براتگیر برای خریدار کالا ارسال و قبولی خریدار را به همراه قبولی نویسی یا واریز وجه اسناد از او درخواست می نماید.
-    پس از دریافت وجه اسناد از بانک کارگزار ، این بانک وجه اسناد را به حساب مورد درخواست فروشنده/ صادر کننده واریز خواهد نمود.
کار مزدها :
-    کارمزد معامله اسناد
-    هزینه ارسال اسناد به بانک خریدار
-    وجه تمبر برات
کارمزدهای فوق براساس تعرفه خدمات ارزی این بانک از صادر کننده اخذ می گردد.

صادرات کالا و خدمات
بانک صادرات ایران در جهت کمک به توسعه صادرات کشور و صادر کنندگان ایرانی جهت حضور در بازارها ی جهانی و تقویت موازنه بازرگانی کشور خدمات ذیل را به صادر کنندگان کالا و خدمات ارائه می نماید.
الف- اعتبارات اسنادی صادراتی
ب- مشاوره های مورد نیاز صادرکنندگان
شرایط عمومی متقاضیان استفاده از تسهیلات برا ی امر صادرات:
1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی معتبر و شرکت های دولتی
2- داشتن حساب ارزی یا ریالی در شعب بانک صادرات
3- توانایی انجام امور صادرات کالا و خدمات
اعتبارات اسنادی صادراتی: صادر کنندگان بعد از مذاکرات لازم با خریداران کالا و نسبت به انعقاد قرارداد فروش اقدام و پروفرمای خود را به خریداران ارائه و خریدار پس از رعایت مقررات داخلی کشور مقصد نسبت به افتتاح اعتبار اسنادی به نفع فروشنده ایرانی از طریق یکی از بانک های معتبر خارجی و یا شعب خارج از کشور بانک های ایرانی اقدام می نماید. این بانک بعد از دریافت اعتبار اسنادی صادره اقدامات ذیل را صورت می دهد.
1- بررسی وضعیت بانک گشاینده اعتبار     
2- ابلاغ اعتبار به ذینفع(فروشنده) و اعلام وصول اعتبار به کارگزار      
3- ابلاغ اصلاحیه های صادره بعدی به ذینفع    
4- ابلاغ نظریه فروشنده مبنی بر قبولی و یا عدم قبولی اعتبار یا اصلاحیه های صادره به کارگزار 
5- اخذ کارمزد مطابق با تعرفه خدمات ارزی بانک از خریدار یا فروشنده با توجه به شرایط اعتبار
6- دریافت اسناد حمل مورد نیاز از صادرکننده کالا و خدمات
7- بررسی اسناد و کنترل آن با شرایط اعتبار اسنادی و اعلام مغایرت های احتمالی به فروشنده جهت رفع آن.
8- تنظیم دستورالعمل (شدول) بانک و ارسال اسناد حمل از طریق پست سریع به بانک کارگزار.
9- پیگیری و وصول مبلغ ارزی اسناد از کارگزار
10- واریز وجه حاصل از صادرات به حساب ارزی صادر کننده در شعب بانک و یا بانک های دیگر. 

11- خرید ارز حاصل از صادرات به نرخ روز و واریز ریالی آن به حساب صادر کننده در شعب بانک و بانک های دیگر در صورت درخواست متقاضی
12- صدور تائیدیه  جهت مرکز توسعه صادرات ایران و یا وزارت بازرگانی در صورت درخواست متقاضی
مهلت و شرایط اعتباری اسنادی :
متقاضی می بایست دقت شرایط اعتباری اسناد را با قرارداد و پروفرمای صادره کنترل نموده و در صورت مغایرت مراتب را جهت اصلاح اعتبار به این بانک اعلام نماید.
در صورت مطابقت اعتبار با شرایط قرار داد و پروفرما صادر کننده می بایست در مهلت زمانی مشخص شده در اعتبار ، اسناد حمل و سایر اسناد مورد نیاز تهیه و به شعبه ارزی بانک ارائه نماید.
در صورتی که شرایط اعتبار اسنادی مورد قبول صادر کننده قرار نگیرد می بایست مراتب را به بانک اعلام تا عدم قبولی اعتبار به بانک کار گزار جهت اطلاع خریدار اعلام گردد.
بانک اسناد دریافتی را به همراه شدول تهیه شده به بانک کار گزار ارسال و بعد از دریافت وجه اسناد نسبت به واریز ارز و یا هم ارز ریالی (حسب درخواست ) به حساب صادر کننده اقدام می نماید .
کار مزد خدمات ارائه شده :
انجام امور ذیل مشمول پرداخت کار مزد طبق تعرفه خدمات ارزی بانک می باشد.
1- ابلاغ اعتبار و اصلاحیه های مربوط به اعتبار اسنادی به ذینفع /صادر کننده      2- ابطال اعتبار 3- معامله اسناد و پرداخت وجه اعتبار اسنادی 4- ارسال اعتبار دریافتی حسب درخواست صادر کننده به سایر بانکها در داخل و خارج از کشور جهت ابلاغ اعتبار و یا معامله ی اسناد   5- پوشش اعتبار اسنادی
قوانین حاکم بر اعتبارات صادراتی:
به منظور روشن شدن حدود وظایف و مسئولیتهای طرفین اعتبارات اسنادی و استفاده از مبانی حقوقی یکنواخت بین خریدار و فروشنده شرایط بازرگانی بین المللی (اینکوترمز ) و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (ucp) حاکم بده مگر در اعتبار اسنادی شرایط خاص دیگری درج گردیده باشد.
صدور lETTER of assignment :
در مواردی که صادر کننده کالا طبق شرایط اعتبار قادر به تهیه و صدور کالا نباشد ، با ارائه درخواستی به بانک متقاضی صدور تائیدیه تفویض حقوق خود به تولید کننده یا فروشنده دیگری را از بانک نموده که این بانک پس از بررسی و اخذ کارمزدهای متعلقه نسبت به صدور lETTER of assignment  به نفع فروشنده دوم یا تولید کننده اقدام می نماید صادر کننده با صدور این تائیدیه، حقوق خود در خصوص کل یا بخشی از اعتبار را به دیگری انتقال می دهد.
تسهیلات صادراتی:
این بانک مطابق دستورالعمل های صادره تسهیلات صادراتی قبل و بعد از صدور کالا را به شرح زیر به صادر کننده ارائه می نماید:
1-    تسهیلات ریالی مورد نیاز قبل و بعد از صدور کالا        
2-     تسهیلات ارزی
جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه ارائه تسهیلات ریالی ، مشتریان می توانند به شعب این بانک مراجعه و در خصوص تسهیلات ارزی صادراتی و تنزیل اسناد صادراتی به دفترچه راهنمای مربوطه مراجعه و یا با دایره صادرات اداره کل ارز با شماره تلفن 88836908 و نمابر 88836909 تماس حاصل نمایند.
این بانک با دارا بودن 24 شعبه و یا بانک مستقل در خارج از کشور و 168 کارگزار در قاره های اروپا ،آسیا ، آفریقا، آمریکا و استرلیا آمادگی خود را به منظور مشاوره های لازم به صادر کنندگان اعلام می نماید.

حوالجات ارزی و وصول چک ارزی
حواله های ارزی
حواله ارزی عبارت است از نوعی دستور پرداخت که به موجب آن یک بانک به متقاضی مشتری خود (اعم از حقیقی و حقوقی) عهده یکی از بانکهای کار گزار خود در داخل و خارج از کشور صادر و از او می خواهد که وجه آن را به ذینفع حواله پرداخت نماید.
به طور کلی حواله های ارزی به دو نوع است.
الف : حواله های ارزی صادره:
 Outward Transfers. پس از مراجعه به شعب ارزی این بانک و ارئه درخواست صدور حواله ارزی و معرفی ارز حواله (از محل حساب ارزی ، اظهار نامه گمرکی ، واریز نقدی ، خرید ارز به صورت توافقی از مناطق آزاد تجاری و ... ) این بانک در کوتاه ترین زمان و از طریق سیستم پیشرفته سوئیفت نسبت به صدور حواله ارزی عهده کارگزاران داخلی و خارجی اقدام می نماید.
صدور حواله های ارزی به دو صورت امکان پذیر است .
1- صدور حواله عهده کارگزاران (بانکها ) خارجی در اقصی نقاط دنیا2- صدور حواله عهده کلیه بانکهای داخلی به ارز معتبر
ب : حواله های ارزی وارده :
 Inward Transfers دستور پرداختی است که از طرف کار گزاران (بانکهای خارجی و داخلی ) به این بانک ارسال می شود و پس از دریافت پیام ، سوئیفت در کوتاه ترین زمان ممکن به شعبه مربوطه اعلام و امکان دریافت وجه توسط مشتری فراهم می گردد.
- در حال حاضر مقررات ارزی این اجازه را به ذینفع حواله می دهد که ارز حواله را در حساب های ارزی خود نگهداری یا به نرخ روز به بانک فروخته و یا به خارج از کشور حواله کند و حسب
در خواست به ارز دیگر تبدیل نموده و یا آن را به گذر نامه خود یا دیگری منتقل نماید.
-    دریافت حواله به ارز معتبر از طریق سیستم ماهواره ای سوئیفت از اقصی نقاط دنیا در شبکه بانک صادرات امکان پذیر است.
-    امکان پرداخت معادل ریالی ارز معتبر (دریافت ریال در ایران ) از طریق شعب خارج از کشور بانک صادرات به مشتریان در داخل ایران وجود دارد.
وصول چک

وصول کلیه چک های ارزی عهده کارگزاران (بانک ها) داخلی و خارجی در چارچوب مقررات بانکی در کوتاه ترین زمان ممکن امکان پذیر است. مشتریان می توانند جهت وصول وجه چک های ارزی خود به کلیه شعب ارزی این بانک، در سراسر کشور مراجعه نمایند.

حساب های ارزی
شرایط و مقررات افتتاح انواع حساب های ارزی:
بخش اول: حساب های قرض الحسنه جاری ارزی 
بخش دوم: حساب های قرض الحسنه پس انداز ارزی
بخش سوم: حساب های سرمایه گذاری مدت دار ارزی
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که واجد شرایط عمومی مقررات مربوط به گشایش حساب های ریالی می باشند ، می توانند نزد بانک صادرات ایران حساب های ارزی افتتاح نمایند.
بخش اول: حساب های قرض الحسنه جاری ارزی: حساب جاری ارزی نوعی سپرده قرض الحسنه است که صاحب حساب با ارائه درخواست کتبی  و یا ارائه چک ارزی خود و یا توسط افراد دیگر ، از خدمات بانکی استفاده می نماید.
نحوه افتتاح حساب: برای افتتاح حساب جاری ارزی، متقاضی می بایست دارای حساب جاری ریالی نزد بانک صادرات ایران باشد و با تامین حداقل ده هزار دلار ای معادل آن به ارزهای معتبر دیگر درخواست  افتتاح حساب جاری ارزی می نماید. افتتاح حساب پس از طی مراحل اداری و تایید مسئولین شعبه انجام خواهد پذیرفت.
توجه: شرکت های حمل و نقل و وابسته بازرگانی کشورهای خارجی شامل  تامین حداقل مبلغ ده هزار دلار نمی گردند.
توجه 2:  افتتاح کلیه حساب های ارزی  به ارزی های یورو، پوند انگلیسی ، دلار آمریکا، ین ژاپن، فرانک سوئیس،درهم امارات متحده ، ریال عربستان سعودی، دلار کانادا و دینار بحرین امکان پذیر است.
بخش دوم: حساب های قرض الحسنه پس انداز ارزی:
 حساب های قرض الحسنه پس انداز حساب هایی هستند که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی به تنهایی و یا به صورت مشترک، می توانند با تامین حداقل یکصد دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر افتتاح نمایند.
شرایط و مدارک لازم جهت افتتاح حساب قرض الحسنه ارزی :الف) اشخاص حقوقی: افتتاح حساب های قرض الحسنه برای اشخاص حقوقی تابع شرایط افتتاح حساب خاص اشخاص حقوقی می باشند و مدارک مربوط از قبیل (شرکت نامه، اساس نامه، آگهی روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات) جهت افتتاح مورد لزوم می باشد.  ب( اشخاص حقیقی: افتتاح حساب قرض الحسنه ارزی برای اشخاص حقیقی مستلزم  ارائه مدارک و داشتن شرایط زیر می باشد:
1-    ارائه اصل شناسنامه عکس دار و تصویر آن
2-    حضو.ر صاحب حساب  و یا وکیل او همراه با وکالت نامه رسمی
3-    دوقطعه عکس( در صورت درخواست مشتری مبنی بر عکس دار نمودن دفترچه)
4-   درخواست مکتوب متقاضی مبنی بر افتتاح حساب
- در صورتی که اشخاص حقیقی درخواست افتتاح حساب به  صورت مشترک  داشته باشند کلیه مدارک و شرایط فوق برای تمامی شرکا الزامی است و می بایست برگه مربوط به حساب های مشترک نیز توسط صاحبان حساب تکمیل و امضا گردد.
- مادر، پدر ، جد پدری به موجب قانون مجاز به افتتاح این حساب با حق برداشت انحصاری می باشند.
خدمات قابل اراده به حساب های قرض الحسنه پس انداز ارزی و جاری ارزی:
- دریافت/ ارسال حواله های ارزی از /به بانک های داخل و خارج از کشور
- انتقال وجوه ارزی به انواع حساب های افراد حقیقی و حقوقی دیگر در شعبه ای که نزد آن حساب دارند و یا شعب دیگر بانک صادرات ایران و سایر بانک ها در داخل و خارج از کشور
- دریافت وجوه نقدی از محل موجودی حساب توسط صاحب حساب و یا افراد دیگر بنا به درخواست صاحب حساب.- واریز وجوه ارزی حاصل از اعتبارات یا براوات اسنادی صادراتی.
- تخفیف یا معافیت این گونه سپرده گذاران از پرداخت برخی کارمزدهای خدمات بانکی.
¬- شرکت  حساب های پس انداز قرض السحنه ارز ی با حداقل موجودی 100 دلار در قرعه کشی حساب های پس انداز.
 توجه: جهت افتتاح حساب های ارزی برای وزارت خانه ها و سازمان های دولتی رعایت دستور العمل ها و اخذ تاییدیه از مراجع ذیر بط الزامی است.
به حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز ارزی سودی تعلق نمی گیرد.
بخش سوم:حساب های سرمایه گذاری مدت دار ارزی:

مدارک مورد نیاز برای افتتاح سپرده ارزی:
الف) افتتاح این حساب برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ( غیر دولتی) منفردا و مشترکا در صورتی که منع قانونی نداشته باشند امکان پذیر است. ب) چنانچه سپرده گذار نزد شعبه مورد نظر حساب نداشته باشد می بایست نسبت به تکمیل برگ قرارداد سپرده و ارائه در خواست سپرده گذاری اقدام و با اصل شناسامه عکس دار و تصویر آن ( درصورتی که سپرده مشترک باشد شرکا و شناسنامه آنها ) در شعبه حاضر شود.
در صورتی که سپرده گذار حساب دیگری در شعبه مورد نظر داشته باشد ، جهت افتتاح حساب فقط نیاز به تکمیل برگ سپرده و ارائه درخواست سپرده گذار می باشد.
شرایط مورد نیاز برای افتتاح سپرده ارزی:
الف) سپرده های ارزی مدت دار با حداقل 1000 دلار یا معادل آن به ارزهای معتبر دیگر قابل افتتاح می باشد. این سپرده ها برای دوره های یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یکساله افتتاح می گردد و در صورت تمایل سپرده گذار، قابل تمدید خواهد بود.
نحوه احتساب سود سپرده ارزی:
سود انواع سپرده ها ، براساس نرخ لایبور به علاوه مارجین شخص(با توجه به مدت سپرده) محاسبه می شود نرخ لایبور روز سپرده گذاری ، مبنای محاسبه نرخ سود سپرده قرار می گیرد و در صورتی که سپرده قابل تمدید باشد. نرخ اولین روز دوره تمدید مبنای محاسبه نرخ سود دوره جدید قرار خواهد گرفت. چنانچه سپرده صرف نظر از مدت سرمایه گذاری پس از یک ماه باطل گردد. محاسبه سود متناسب با مدتی که سپرده نزد بانک بوده براساس نرخ لایبور یک ماهه منهای یک درصد محاسبه و به سپرده گذار پرداخت می گردد.
ویژگی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ارزی:
-    سپرده های ارزی بانک صادرات ایران به صورت قراردادی است که بین بانک و سپرده گذار منعقد می شود.این نوع سپرده ثابت و غیر فعال است بدین معنا که افزودن به مبلغ یا کاستن از آن قبل از سررسید موجب ابطال سپرده می گردد.
-    واریز وجه حواله ارزی یا انتقال وجه از حساب های دیگر بانک به این سپرده غیرممکن است.
-    در صورتی که سپرده گذار تمایل داشته باشد می تواند کل مبلغ سپرده را قبل از سر رسید به صورت یک جا حواله نموده و یا نقدا به صورت اسکناس دریافت نماید.
-    سود سپرده های ارزی متناسب با بازدهی به کار گیری این منابع به صورت ارزی یا ریالی به  شرح زیر خواهد بود:
الف- قابل واریز به اصل سپرده در سررسید به ارز
ب- واریز در سر رسید به حساب های معرفی شده در قرارداد (حساب سپرده گذار یا شخص ثالث)
پ- قابل پرداخت به صورت نقدی در سر رسید به سپرده گذار
ت- قابل محاسبه به نرخ روز و پرداخت معادل ریالی آن به حساب سپرده گذار
- برای ابطال سپرده، ارائه اصل برگ قرارداد سپرده و درخواست کتبی ابطال سپرده و کارت شناسایی معتبر الزامی است.
تسهیلات جانبی سپرده های ارزی:سپرده گذاران می توانند قرارداد سپرده خود را به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی و یا ضمانت نامه های ارزی و ریالی و یا گشایش اعتبارات اسنادی در اختیار بانک قرار دهند و در حالی که سود سپرده خود را دریافت می کنند وثیقه لازم را نیز تامین کرده اند.
نرخ لایبور:
نرخ لایبور، نرخ سود سپرده گذاری بین گروه ویژه ای از بانک ها در لندن می باشد. این نرخ به طور روزانه برای ارزهای عمده تعیین می شود. نرخ لایبور برای دوره های متفاوت سپرده گذاری متغییر است.

فتتاح حساب ارزی نزد شعب خارج از کشور بانک صادرات ایران از طریق امور بین الملل
افتتاح حساب ارزی نزد شعب خارج از کشور بانک صادرات ایران از طریق امور بین الملل بانک در تهران
بانک صادرات ایران آمادگی خود را جهت افتتاح حساب ارزی نزد شعب خارج از کشور بدون مراجعه به صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا به شعب خارج از کشور از طریق امور بین الملل بانک در تهران اعلام می نماید.
واجدین شرایط: 

کليه متقاضيان حقيقي و حقوقي داراي حساب  ارزي يا ريالي در يکي از شعب بانک صادرات ايران قادر به افتتاح حساب درشعب خارج از کشور اين بانک با شرط کامل بودن مدارک خواسته شده حداکثر ظرف مدت يک هفته خواهند بود.    نوع حساب قابل افتتاح: افتتاح حساب بصورت قرض الحسنه جاري يا قرض الحسنه پس انداز خواهد بود ولي پس از افتتاح حساب متقاضيان قادر به تغيير نوع حساب در شعب خارج از کشور نخواهند بود.کشورهایی که قابلیت افتتاح این گونه حساب ها را دارند: انگليس، آلمان، فرانسه، يونان، امارات متحده عربي، لبنان، بحرين، قطر، ترکمنستان، ازبکستان و افغانستان.
کارمزد و هزینه: طبق تعرفه خدمات ارزي کارمزد اخذ مي گردد.هزينه پست سفارشي اسناد به عهده افتتاح کننده حساب مي باشد.
مدارک لازم جهت افتتاح حساب در شعب خارج از کشور بانک صادرات ایران:
 اشخاص حقيقي:
- درخواست کتبي به عنوان شعبه مورد نظر .
-  کپي و اصل گذرنامه معتبر .
- ارائه اصل و کپي يکي از قبوض (‌آب، برق، تلفن، گاز) به نام و آدرس شخصي که متقاضي افتتاح حساب. چنانچه افتتاح حساب مشترکاً صورت گيرد مي بايست ضمن رعايت ساير شرايط مربوط به افتتاح حساب مشترک از قبيل تعيين قدرالسهم، نحوه برداشت و درج نام هر يک از شرکاء در کارت افتتاح حساب و.... مدارک مربوط به هريک از  شرکاء ارائه گردد.
اشخاص حقوقي:
- درخواست کتبي به عنوان شعبه مورد نظر
- اصل و کپي گذرنامه افرادي که امضاء مجاز آنها در شرکت معرفي شده.
- اصل و کپي اساسنامه، شرکتنامه، روزنامه رسمي.
- اصل و کپي يکي از قبوض (آب، برق، تلفن، گاز ) به نام و آدرس اشخاص متقاضي افتتاح حساب.
مراحل انجام کار :
- مراجعه متقاضي به دايره کارگزاران اداره کل خارجه بانک صادرات ايران جهت ارائه درخواست و دريافت نمونه  کارتهاي افتتاح حساب.
- تکميل کارتهاي افتتاح حساب توسط متقاضي حقيقي و حقوقي منفرداً يا مشترکاً و تاييد امضاء هاي موجود در کارت توسط شعبه اي که متقاضي در آن حساب دارد.
- ارائه کارتهاي تائيد امضاء شده  به دايره رمز و اسناد کنترل اداره کل خارجه جهت تاييد امضاء مسئولين شعبه.
- ارائه کليه مدارک خواسته شده به دايره کارگزاران اداره کل خارجه.
- ارسال مدارک از طريق پست سفارشي توسط متقاضي و يا اداره کل خارجه به شعبه مورد نظر در خارج از کشور.
- دريافت شماره حساب از شعب خارج از کشور اين بانک از طريق شماره فاکس يا تلکس معرفي شده توسط متقاضي.
- حواله مبلغ مورد نظر به شماره حساب اعلامي از طريق يکي از شعب ارزي اين بانک با رعايت مقررات جاري.
توجه: چنانچه متقاضي افتتاح حساب در شعبه پاريس اين بانک مي باشيد مدارک درخواستي در بند سوم  اشخاص حقوقي به انضمام صورتجلسه مجمع عمومي و گواهي ثبت شرکتها مي بايست توسط مترجمين رسمي دادگستري ترجمه گرديده و به همراه مدارک به شعبه پاريس پست گردد. چنانچه تصوير يکي از قبوض قيد شده در مدارک درخواستي موجود نباشد قرارداد اجاره يا مالکيت محل اقامت به همراه ترجمه رسمي آن کافي مي باشد.
آدرس و شماره تلفن شعب خارج از کشور این بانک به قرار زیر می باشد:


BANK SADERAT IRAN

 PARIS BRANCH   NO.636

16, RUE DE LA PAIX

 75002 PARIS  FRANCE

TEL: +33 1 4261 7951

 


BANK SADERAT PLC

 NO.634

5 LOTHBURY

LONDON EC2R 7HD UK
TEL: +442076000133,601 1990,601 1963


BANK SADERAT IRAN

 FRANKFURT BRANCH NO.3408   

FRIEDENSSTR. 4

 P.O.BOX 160151

60311 FRANKFURT / MAIN  GERMANY

TEL: +49 69 233 951-3,209 740

 


BANK SADERAT IRAN

 HAMBURG BRANCH NO.635

ZWEIGNIEDERLASSUNG HAMBURG

 DEICHSTRASSE  11

 P.O.BOX 112227

  20459 HAMBURG  GERMANY

TEL: +49 40 370050


BANK SADERAT IRAN

 BUR DUBAI BRANCH  NO.2533

AI FAHIDI ROAD P.O.BOX 4182, DUBAI

TEL: +971 4 355 1332-4

 

 


BANK SADERAT IRAN

 ATHENS BRANCH NO.3400

P.O.BOX 4308, 25-29

VENIZELOU ST.GR 105 64

ATHENS, GREECE

TEL : +30 210 324 9531, 324 9577,

324 9586


BANK SADERAT IRAN

 ABU DHABI BRANCH  NO.2690

HAMDAN STR.

P.O.BOX 700

ABU DHABI,DUBAI

TEL: +971  2 622 5155

 


BANK SADERAT IRAN

 REGIONAL OFFICE 

AI- MAKTOUM ROAD

P.O.BOX 4182  DEIRA, DUBAI  UAE

TEL: +971 4 222 1161-7,228 1824

 

BANK SADERAT IRAN

MURSHID BAZAR  BRANCH

NO. 2898

MURSHID BAZAR

P.O. BOX 4182

DEIRA, DUBAI

TEL: +971 4 226 4805,226 5834,226 5723,223 2834

 


BANK SADERAT IRAN

SHARJAH BRANCH

NO.2776

ALARODA ROAD

P.O.BOX 316

SHARJAH, U.A.E

TEL: +971 6 568 2070


BANK SADERAT IRAN

BAHRAIN COMMERCIAL BRANCH

NO.3008

106 GOVERNMENT ROAD

P.O.BOX 825

BIOCK NO.316, ENTRANCE NO.3

MANAMA CENTRE,MANAMA- BAHRAIN

TEL: +973 210 003

 


BANK SADERAT IRAN

SHAYKH ZAYED ROAD BRANCH

NO.4350

SHAYKH  ZAYED ROAD

DUBAI, U.A.E

TEL: +971 4 331 1187


BANK SADERAT IRAN

AJMAN BRANCH

NO.2900

LIWARA STR.

P.O.BOX 16

AJMAN, DUBAI

TEL:+971 6 742 2460

 


BANK SADERAT IRAN

BAHRAIN O.B.U BRANCH

NO.3393

P.O.BOX:825

MANAMA BAHRAIN

TEL: +973 210 003


BANK SADERAT IRAN

AI EIN BRANCH

NO.1741

AL AM ROAD

P.O. BOX 1140

AL EIN,ABU DHABI.U.A.E

TEL:+971 3 751 0200

 


BANK SADERAT IRAN

AIGHOBEIRI BRANCH

NO.3528

AIGHOBEIRY BLVD

JAWHARA BIDG. 1 ST FLOOR

ABDALLAH ALHAJ STR.

ALGHOBEIRI – LEBANON

TEL: +961 542 575, 821 591


BANK SADERAT IRAN

DOHA BRANCH

NO.2623

GRAND HAMAD AVE

P.O.BOX 2256

DOHA- QATAR

TEL:+ 974 441 4646

 


BANK SADERAT IRAN

MUSCAT BRANCH

NO.3409

P.O.BOX  1269

RUWI

SULTANATE OF OMAN

TEL:+968 773 3923


BANK SADERAT IRAN

BEIRUT MAIN BRANCH

NO.637

VERDUN STREET

ROSE BUILDING – 1 ST FLOOR

P.O.BOX:5126 BEIRUT, LEBANON

P.O.BOX: 6717 HAMRA

TEL: +961 342 397, 341 067

 


BANK SADERAT IRAN

REGIONAL OFFICE IN LEBANON

VERDUN STREET.

ROSE BUILDING – 1 ST FLOOR

P.O.BOX:5126 BEIRUT, LEBANON

P.O.BOX: 6717 HAMRA

TEL:+961 342 397,341 067


BANK SADERAT TASHKENT

NO.4223

BUSINESS COMPLEX (WEST SIDE)

KH. OLIMJAN SQUARE

TASHKENT 700000

UZBEKISTAN

TEL: +998 377 237,377 236

 


BANK SADERAT IRAN

SAIDA BRANCH

NO.4338

SAIDA- RIAD ELSOLEH STREET

MARTYRS SQ.

SAIDA – LEBANON

TEL: 961 775 3835


BANK SADERAT IRAN

BAAIBECK BRANCH

NO. 3418

RAS ALAIN ST.

NEXT TO THE POST OFFICE,

BAAIBECK – LEBANON

TEL:+ 961 371 841, 208 973

 


BANK SADERAT IRAN

ASHKHABAD BRANCH

NO.3260

MAKHTOOMGHOLI AVE. NO: 1 8 1

ASHKHABAD – TURKMENISTAN

TEL: +993 346 767,342 552


BANK SADERAT IRAN

BORJ  AL BARAJNEH BRANCH

NO.4280

MREIJEH- MAMOURA

MAIN ROAD – KAFAAT  CROSS  ROAD

HOIOM CENTER- LEBANON

TEL:+961 471 200

 


BANK SADERAT IRAN

DUBAI MAIN BRANCH

NO. 2624

AI- MAKTOUM ROAD

P.O.BOX 4182  DEIRA, DUBAI  UAE

TEL: +971 4 222 1161-7,228 1824

 

خواندن 7907 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه