بانک نمونه

bnr
             

ی04052020

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه آرشیو ريالي بانک ملی ایران

بانک ملی ایران

alt

سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه

شرایط و مقررات افتتاح حساب:
1)اشخاصی که دارای اهلیت قانونی باشند می توانند به نام خود و افراد تحت ولایت و وصایت و قیومیتشان و همچنین به وکالت از طرف اشخاص ثالث با ارائه وکالتنامه معتبر به تودیع این نوع سپرده مبادرت ورزند.بانک به وکالت و وصایت از طرف سپرده گذاران با داشتن حق توکیل به غیر وجوه مربوطه را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را با داشتن مصالحه بین خود و سپرده گذاران پس از کسر حق الوکاله به حق الوصایه در سر رسید به سپرده گذاران یا قائم مقام قانونی آنان پرداخت می نماید. حداقل مبلغ این نوع سپرده 000/50 ریال بوده،مبلغ سپرده گذاری شده در طول 6 ماه ثابت و غیر قابل انتقال به غیر بوده قابل افزایش یا کاهش نمی باشد در سررسید در صورت عدم دریافت دستور کتبی از سوی سپرده گذار برای دوره های بعدی متناوبآ با شرایط روز تمدید،قابل تمدید مجدد می باشد
 نرخ سود و نحوه محاسبه آن:
نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه  ( شش ماهه ) در حال حاضر 11 درصد بوده روز شمار محاسبه می شود سود علی الحساب ماهانه با استفاده از فرمول زیر محاسبه و اول هر ماه به حسابی که سپرده گذار تعیین نموده است واریز خواهد گردید.
  (تعداد روزهای واقعی هر ماه × نرخ × مبلغ سپرده ) / تعداد روزهای واقعی هر سال × 100 = سود علی الحساب ماهانه
  به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ای که قبل از 30 روز مسترد شود سودی تعلق نمی گیرد و چنانچه بعد از گذشت 30 روز قبل از سررسید مسترد گردد سهم سود آن بر مبنای نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت محاسبه و پرداخت می شود و روزهای افتتاح و انسداد مشمول دریافت سود نمی باشند. مابه التفاوت سودهای علی الحساب پرداختی تا سود استحقاقی از مشتری پرداخت می شود الصاق تمبر 000/10 ریالی به هزینه مشتری روی برگ قرارداد ضروری است.

سپرده بلند مدت یکساله الی پنج ساله
اشخاصی که به سن 18 سال تمام رسیده یا حکم رشد آنها از دادگاه صالحه صادر سده باشد می توانند به نام خود یا کسانی که تحت  ولایت ، وصایت یا قیومیت  آنان باشند این نوع حساب را افتتاح نمایند افتتاح حساب بلند مدت برای اشخاص حقوقی بوسیله صاحبان امضاء مجاز شرط پیش بینی در اساسنامه یا برای اتباع خارجی مقیم ایران که دارای گذرنامه و اجازه اقامت معتبر یا کارت شناسایی معتبر می باشند بلا مانع است این حساب بر مبنای ضرایبی از مبالغ تعیین شده (یکساله و دوساله 000/100 ريال) ( سه ساله 000/200 ريال ) (چهار ساله 000/400 ريال ) و (پنج ساله 000/500 ريال) به صورت چندین فقره در یکبرگ صادر می گردد مبلغ سپرده گذاری شده در طول دوره سپرده گذاری قابل افزایش نبوده ولی به شکل ضرایبی از مبالغ فوق قابل برداشت می باشد. این نوع سپرده ها به پدر ، مادر و فرزندان قابل انتقال می باشند در سررسید در صورت عدم دریافت دستور کتبی از سوی سپرده گذاری برای دوره های بعدی متناوبا با شرایط روز تمدید،قابل تمدید می باشند .
 نرخ سود و نحوه محاسبه آن:
نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یک تا پنج ساله در حال حاضر به ترتیب 14-5/14 - 15 - 16 و 17 درصد می باشد که روز شمار محاسبه می گردد. سود علی الحساب ماهانه با استفاده از فرمول زیر محاسبه و اول هر ماه به حسابی که سپرده گذار تعیین نموده است واریز خواهد گردید.
به سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت 1 تا 5 ساله که قبل از 30 روز مسترد شود سودی تعلق نمی گیرد.
(تعداد روزهای واقعی هرماه × نرخ × مبلغ سپرده ) / تعداد روزهای واقعی هر سال × 100 = سود علی الحساب ماهانه
در صورتی که بعد از 30 روز قبل از 6 ماه برداشت شود سودی با نرخ نیم درصد کمتر از نرخ سود کوتاه مدت (بدون روز افتتاح و انسداد) در صورتیکه راس 6 ماه  یا بعد از 6 ماه قبل از یکسال برداشت شود. نیم درصد کمتر از سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه بدون احتساب روز افتتاح و انسداد سود پرداخت می شود  و به همین منوال بسته به اینکه از عمر سپرده گذاری چقدر گذشته باشد نیم درصد کمتر از نرخ سود علی الحساب ردیف قبلی بدون در نظر گرفتن روز افتتاح وانسداد سود پرداخت خواهد گردید.
لازم به ذکر است سود علی الحسابی که از فرمول فوق الذکر محاسبه می شود اول هر ماه به حسابی که سپرده گذار تعیین نموده است واریز خواهد گردید. در صورت بسته شدن قبل از موعد ما به التفاوت سودهای علی الحساب پرداختی تا سودهای استحقاقی از مشتری اخذ و یا به مشتری پرداخت می شود .
الصاق تمبر 000/10 ريالی به هزینه مشتری روی برگ قرارداد ضروری است.

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (عادی)

به حسابی اطلاق می گردد که مشتری به بانک حق وکالت با توکیل می دهد تا سپرده وی را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را مطابق آیین نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بین بانک و سپرده گذار به تناسب مبلغ و مدت پس از کسر حق الوکاله پرداخت نماید.
هر شخصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده یا حکم رشد آنها از دادگاه صالحه صادر سده باشد می توانند به نام خود یا کسانی که تحت  ولایت ، وصایت یا قیومیت  آنان باشند این نوع حساب را افتتاح نمایند افتتاح حساب بلند مدت برای اشخاص حقوقی بوسیله صاحبان امضاء مجاز شرط پیش بینی در اساسنامه یا برای اتباع خارجی مقیم ایران که دارای گذرنامه و اجازه اقامت معتبر یا کارت شناسایی معتبر می باشند بلا مانع است حداقل مدت زمان لازم جهت تعلق سود برای اولین بار 30 روز بوده  به کسر 30 روز در بار اول سودی تعلق نخواهد گرفت . ضمنآ روز افتتاح حساب مشمول شرط توقف 30 رئز بوده به کسر 30 روز ماه های بعدی سود قابل پرداخت است سپرده هایی که دارای شرایط فوق باشند با ارسال کمترین در هر روز سود دریافت می نمایند.
این حساب قابل افزایش یا کاهش می باشد ولی چنانچه در لحظه ای از شبانه روز به زیر 000/50 ريال برسد حساب مذکور از شمول تخصیص سود خارج شده و برقراری مجدد آن مستلزم تامین حداقل مبلغ فوق الذکر و استمرار آن بمدت 30 روز دیگر پس از تاریخ تامین می باشد
 نرخ سود و نحوه محاسبه آن:
نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت در حال حاضر 6 درصد می باشد برای احتساب سهم سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت با داشتن گردش عملیات مختلف کمترین مانده حساب در روز در نظر گرفته می شود و مجموع سودهای روزانه سپرده در ماه ( با تعداد روزهای واقعی درماه ) سود متعلقه به آن ماه را مشخص می نماید.
نرخ × کمترین مانده روز / تعداد روزهای واقعی سال × 100 = سود روزانه
مجموعه سودهای روزانه = سود علی الحساب ماهانه
نظر به اینکه کمترین مانده  روز افتتاح و انسداد صفر می باشد لذا به روزهای مذکور سودی تعلق نمی گیرد سودهای روز شمار محاسبه شده اول هر ماه واریز می گردد.

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه ”چهارماهه”

دستور العمل اجرایی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه " چهارماهه "
به منظور انگیزش و ترغیب آحاد جامعه به امر سپرده گذاری ،  پاسخگویی و جلب رضایت مشتریان و نیز وسعت بخشیدن به دامنه انتخاب مطلوب به لحاظ نوع و بازده در سرمایه گذاری  ، حساب جدیدی در سیستم متمرکز ( سیبا ) تحت عنوان حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه " چهارماهه " ایجاد می گردد.
 شرایط و مقررات مربوط به افتتاح حساب
1-    شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه " چهار ماهه " همانند شرایط حاکم بر سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه " شش ماهه " مندرج در بخشنامه" 33ب " خواهد بود.
2-     حداقل مبلغ سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه " چهار ماهه " 50.000 "ریال است .
3-     نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه " چهار ماهه"
8% ( سالانه ) اعلام می گردد. بدیهی است در صورت هرگونه تغییر در شرایط و نرخ
سپرده های مذکور ، مراتب متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.
4-    سپرده های مذکور در سررسید و در صورت عدم دریافت دستور کتبی از سوی سپرده گذار ، برای دوره های چهار ماهه بعدی تمدید می گردند و از تاریخ تمدید شامل شرایط
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه چهار ماهه جدید خواهند بود.
5-     بانک با قبول درخواست مشتری ، سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه چهار ماهه را در مقاطع ماهانه به حسابی که سپرده گذار معرفی می نماید واریز خواهد نمود.
6-      سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه چهار ماهه قابلیت افتتاح به صورت فقراتی
( مضربی از 50.000 ریال ) را خواهند داشت.
 نحوه محاسبه سود در صورت فسخ سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه چهار ماهه قبل از سررسید
1-      در صورتیکه سپرده های مزبور قبل از 30 روز برداشت شود سودی به آن تعلق نخواهد گرفت.
2-      چنانچه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه " چهار ماهه " بعد از 30 روز و قبل از
چهار ماه برداشت  شود ، سودی معادل سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت پرداخت
می گردد.
3-      به هنگام بسته شدن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه" چهار ماهه " ( قبل از سررسید ) مسئولین ذیربط در واحدها باید ضمن خروج برگ سپرده از سوابق مربوطه نسبت به محاسبه برگشت سود سپرده و دریافت آن از مشتری اقدام نمایند.

خواندن 3522 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « بانک ملت

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه