بانک نمونه

bnr
             

ی12152019

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه آرشیو ريالي بانک مسکن

بانک مسکن

alt

سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌ مدت‌ ويژه

حداقل‌ مبلغ‌ براي‌ افتتاح‌ حساب‌ سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌ مدت‌ ويژه‌200.000 ريال‌ است‌.
 - حداقل‌ مدت‌ سپرده‌گذاري‌ معادل6 ماه‌ تمام‌ مي‌باشد.
-نرخ سود 12 درصد
 - سپرده گذاري براي مدت بيش از 6 ماه تا كمتر از يكسال نيز امكانپذير مي باشد.
- درصورت برداشت قسمتي از سپرده (با ضرايب 500 هزار ريال)  ، يا فسخ حساب بعد از گذشت سه ماه از تاريخ افتتاح حساب و قبل از گذشت 6ماه از تاريخ افتتاح حساب، سود حساب براساس نرخي معادل نيم درصد كمتر از نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي (در حال حاضر 9%) محاسبه مي گردد شايان ذكر است چنانچه در فاصله گذشت بيش از يكماه و تا سه ماه از تاريخ افتتاح ، فسخ شوند ، مشمول نرخ سود 6.5 درصد خواهند شد و  به برداشتهاي قبل از سي روز سودي تعلق نمي گيرد.
- در صورت برداشت قسمتي از سپرده يا فسخ حساب بعد از گذشت 6 ماه از تاريخ افتتاح حساب و قبل از سررسيد سود حساب براساس نرخي معادل نيم درصد كمتر از نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه (در حال حاضر 12%) محاسبه مي گردد.
 - سهم‌ سود حساب‌ سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌مدت‌ ويژه‌ در پايان‌ هر ماه‌ محاسبه‌ ودر اولين روز اداري ماه بعد به‌ حساب‌ معرفي‌ شده‌ توسط‌ دارنده‌ حساب‌ واريز خواهد شد.
 - پرداخت‌ سود بصورت‌ علي‌الحساب‌ مي باشد و پس‌ از اعلام‌ سود قطعي‌ و در صورتيكه‌ نرخ‌ سود قطعي‌ بيشتر از نرخ‌ سود علي‌ الحساب‌ باشد تسويه‌ حساب‌ با سپرده‌گذار بعمل‌ آمده‌ و مابه‌التفاوت‌  سود به حساب‌ وي‌ منظور مي‌گردد.

سپرده‌‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌ مدت‌ عادي

حداقل‌ مبلغ‌ براي‌ افتتاح‌ حساب‌ سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌ مدت‌50.000 ريال‌ مي‌باشد.
 - سود علی الحساب سپرده‌هاي‌ كوتاه‌ مدت‌ بصورت‌ روزشمار ‌ و در پايان‌ هر ماه‌ محاسبه‌ و در اولين‌ روز اداري‌ ماه‌ بعد پرداخت‌ مي‌شود.
 - مبناي‌ محاسبه‌ سود در هر روز، كمترين‌ مانده‌ طي‌ روز مي‌باشد.
- سپرده هایی مشمول دریافت سود میباشند که حداقل 30 روز بطور پیوسته دارای حداقل مانده 50.000 ریال باشند و هر زمان که مانده سپرده ای از حداقل تعیین شده کمتر شود حساب مذکور از شمول تخصیص سود خارج شده و برقراری مجدد آن مستلزم تامین حداقل مانده 50.000 ریال و استمرار آن به مدت 30 روز دیگر ( بطور پیوسته ) می باشد.
 - حداقل‌ مدت‌ سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌ مدت‌ 30 روز است‌ .
 - براي‌ محاسبه‌ سود در هر روز بايد حداقل‌ مانده‌ طي‌ روز 000/50 ريال‌ باشد.
 - به‌ هريك‌ از افتتاح‌ كنندگان‌ حساب‌ سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌ مدت‌ دفترچه‌اي‌ تسليم‌ مي‌شود كه‌ مشخصات‌ كامل‌ دارنده‌ حساب‌ در آن‌ ثبت‌ و هرگونه‌ دريافت‌ به حساب‌ و يا برداشت‌ از حساب‌ در آن‌ ثبت‌ مي‌گردد. لازم به ذكر است اين حساب به صورت مسكن كارت نيز قابل افتتاح مي باشد.
- به روز افتتاح و فسخ حساب هیچگونه سودی تعلق نمی گیرد.
 -نرخ سود سپرده کوتاه مدت عادي در حال حاضر به صورت علي الحساب 9% درسال مي باشد. شايان ذكر است چنانچه حسابي در فاصله گذشت بيش از يكماه تا سه ماه از تاريخ افتتاح فسخ شود ، مشمول نرخ سود 7 درصد خواهد شد.
- به حسابهایی که قبل از گذشت 30 روز از تاریخ افتتاح فسخ شوند هیچ سودی تعلق نمی گیرد

حساب قرض الحسنه پس انداز

حساب قرض الحسنه پس انداز حسابی است که به آن سودی تعلق نمی گیرد و اشخاص به قصد خیر و کمک به افراد نیازمند ، اقدام به افتتاح آن می نمایند و مشتری هر زمان که به بانک مراجعه کند می تواند تمام و یا قسمتی از موجودی را برداشت نماید. برای افتتاح این نوع حساب مشتریان می توانند به هر یک از شعب این بانک مراجعه نمایند. از جمله مزایای این حساب شرکت در قرعه کشی می باشد.
شرايط‌  و ضوابط مربوط به افتتاح حساب:
1- هر شخصي كه به سن 18 سال تمام رسيده و يا حكم رشد او از دادگاه صالحه صادر شده باشد مي تواند به نام خود يا كسانيكه تحت ولايت و يا قيوميت او باشند ، افتتاح حساب نمايد.
2-داشتن حداقل سن 12 سال تمام برای افتتاح حساب.
3- برای اطفال صغير (كمتر از 18 سال سن) علاوه بر ولي و قيم و اقوام او ، هر شخص ديگري
 مي تواند حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايد.
4- براي افراد مهجور ، غايب و مفقود الاثر توسط امين منصوب از طرف دادگاه.
5- دو یا چند نفر به طور مشترک می توانند نزد بانک نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند.
6- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز به نفع افراد کبیر دارای اهلیت قانونی توسط اشخاص غیر از وکیل یا قائم مقام قانونی آنها به شرط احراز هویت کامل افتتاح کننده حساب امکان پذیر است.
7- افتتاح حساب براي اشخاص حقوقی توسط صاحبان امضای مجازبلامانع است.
نكته : شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز كارتي ، تابع دستور العمل شرايط و ضوابط افتتاح مسكن كارت مي باشد.
مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی
1- تصویر مصدق كارت ملي و شناسنامه صاحب حساب
2- تصویر مصدق شناسنامه امین  و كارت ملي، قیم یا ولی هنگام افتتاح حساب برای محجورین ، صغار ، غایبین و مفقودالاثر.
3- تسلیم فتوکپی كارت ملي و شناسنامه ولی و برگ تایید سمت قیم و امین که به وکالت افتتاح حساب می نمایند
4- در افتتاح حساب به وسیله وکیل ارائه اصل و فتوکپی شناسنامه و كارت ملي وکیل و اصل و فتوکپی وکالتنامه ضروری می باشد.
5- گذرنامه و برگ اقامت در صورتی که باز کننده حساب از اتباع خارجی باشد
6- ارائه عکس و داشتن مهر توسط افراد بی سواد.
مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی
1- یک نسخه از تصویر مصدق اساسنامه شخص حقوقی و روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران که در آن آگهی آخرین تغییرات و اسامی صاحبان امضاهای مجاز چاپ شده باشد.
2- تاییدیه وزارت کار و امور اجتماعی یا سازمان مرکزی تعاون کشور بر حسب مورد در خصوص شرکت های تعاونی مسکن ( کارگری و غیر کارگری)
3- ارائه اصل و تصویركارت ملي و  شناسنامه و اصل كارت ملي صاحبان امضای مجاز و ارائه مهر اشخاص حقوقی
 شرايط‌ برداشت‌ از حساب‌
1- اشخاصی که به سن 18 سال تمام رسیده باشند با ارائه اصل  شناسنامه و اصل كارت ملي
2- هر شخص حقیقی کمتر از 18 سال که به حکم دادگاه اجازه تصرف در اموال خود را داشته باشد با ارائه حکم رشد و همچنین اصل شناسنامه و اصل كارت ملي .
3- اگر حساب‌ بوسيله‌ فردي‌ كه ‌12سال‌ تمام‌ دارد افتتاح‌ شده‌ باشد پس‌ از آنكه‌ به‌ سن ‌15سال‌ تمام‌ رسیدشخصا" مي‌تواند از حساب‌ خود برداشت‌ نمايد.
 توضيح‌: حق‌ برداشت‌ از اين‌ حسابها منحصرا" با صاحب‌ حساب‌ مي‌باشد.
 4- اگرحساب‌ بوسيله‌ مادر و بنام‌ فرزند صغير او افتتاح‌ شده‌ باشد، حق‌ برداشت‌ تا رسيدن‌ سن‌ صغير به‌18سال‌ تمام‌ فقط‌ با مادر است‌.
 5- برداشت از حساب صغیر توسط قیم و امین منوط به ارائه اجازه دادگاه ( سرپرستی ) و همچنین ارائه اصل شناسنامه و اصل كارت ملي  قیم و امین می باشد
6- ولی تا قبل از رسیدن سن صغیر به 18 سال تمام و یا تا زمان ارائه حکم رشد توسط صغیر ( قبل از 18 سال ) می تواند نسبت به برداشت از حساب با ارائه  كارت ملي اقدام نماید.
7- برداشت از حسابی که برای افراد کبیر توسط اشخاصی غیر از وکیل یا قائم مقام قانونی آنها افتتاح شده تنها با مراجعه صاحب حساب به شعبه و ارائه دفترچه حساب واحراز هویت کامل وی امکانپذیر است .
8- برداشت از حساب اشخاص حقوقی فقط با صاحبان امضای مجاز و ارائه اصل شناسنامه و اصل كارت ملي  می باشد.
9- در حساب های مشترک نحوه ی برداشت با توجه به روشی که دارندگان حساب در هنگام افتتاح حساب معین کرده اند خواهد بود.
حداقل مبلغ واریزی و نحوه شرکت در قرعه کشی
- حداقل مبلغ لازم جهت افتتاح حساب 10.000 ریال و حداقل موجودی لازم جهت شرکت در قرعه کشی 100.000 ریال می باشد.
- برای مبالغ 100.000 ریال و به بالا به صورت روزانه و به ازای هر 10.000 ریال در هر روز یک امتیاز در نظر گرفته می شود.
- شرط اعطای جایزه ، مفتوح بودن حساب در تاریخ قرعه کشی و داشتن حداقل مانده 100.000 ریال برای مدت 3 ماه متوالی یا 90 روز کامل می باشد.
تذکر:
چنانچه دفترچه پس انداز دارندگان حساب مفقود شود ، صاحب حساب باید مراتب را کتبا به شعبه مربوطه اعلام نماید.

حساب قرض الحسنه جاری

دستور العمل حساب جاری متمرکز اشخاص حقیقی و حقوقی (غیر دولتی )
حساب جاری عادی : نوعی سپرده قرض الحسنه می باشد که بانک برای مشتری افتتاح نموده و مشتری با امضاء چک، دستور پرداخت تمام یا قسمتی از سپرده (تا میزان سپرده) در وجه حامل یا شخص معینی یا بحواله کرد به بانک را صادر می نماید.
 حساب جاری متمرکز : همانند حساب جاری عادی بوده که به درخواست مشتری به نام وی توسط بانک افتتاح و مشتری با صدور و امضاء چک دستور پرداخت تمام یا قسمتی از موجودی(حداکثر تا میزان موجودی)در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد، به بانک را صادر نماید.  واریز وجه به حساب و برداشت از حساب مذکور در کلیه شعب دارای سیستم متمرکز امکانپذیر می باشد.
شرایط عمومی افتتاح حساب جاری:
1- داشتن سواد خواندن و نوشتن
 توضیح : در افتتاح حساب جاری برای افراد نابینا، بی سواد و معلول ، متقاضی باید دارای مهر بوده یک نفر را به عنوان امین معرفی نماید.
2- داشتن معرف : معرفی یک نفر از مشتریان که نزد بانک ،حساب جاری داشته و یا برای رییس شعبه شناخته شده باشد افراد ذیل در صورت اخذ تاییدیه نیازی به معرف جهت افتتاح حسابجاری ندارند :  پزشکان ، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری به ترتیب می توانند با اخذ تاییدیه از سازمان نظام پزشکی و کانون وکلا و کارشناسان رسمی بدون داشتن معرف حسابجاری افتتاح نمایند
توضیح :جهت اشخاص خارجی داشتن یک نفر معرف از مشتریان بانک و یا فردی که مورد تایید رییس شعبه بوده و یا معرفی یک نفر از سازمانهای دولتی و یا سفارتخانه خارجی ذی ربط دال بر شناسائی و تائید متقاضی افتتاح حساب الزامی می باشد.
3- نداشتن سابقه صدور چک برگشتی در شبکه بانکی کشور بر اساس استعلام از بانک مرکزی برای متقاضی و برای وکیل او.
4- داشتن حداقل 18 سال تمام یا ارائه حکم رشد از دادگاه
5- افتتاح حساب به وکالت از طرف اشخاص با قبول شرایط عمومی افتتاح حساب بلامانع می باشد.
6- افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی به وسیله صاحبان امضاء مجاز بلامانع است.
7- افتتاح حساب مشترک بین دو یا چند نفر نزد بانک بلامانع می باشد
8-برای هرفرد حقیقی فقط یک فقره حساب جاری افتتاح می گردد
9-هزینه تمبر مالیاتی : هزینه تمبر مالیاتی بر عهده بانک می باشد ولی در صورتیکه پس از افتتاح بخواهند حساب را انتقال و مشترک کنند هزینه تمبر مالیاتی از مشتری اخذ می شود .
نکته :
اخذ استعلام و ارسال دعوتنامه در بدو افتتاح حسابجاری به منظور وصول اطمینان از هویت مشتریان و همچنین صحت نشانی ارائه شده برای کلیه متقاضیان الزامی بوده ضمن اینکه در ارائه دسته چک جدید به مشریان حداقل می بایست 80%(چهار پنجم) از دسته چک قبلی مشتری به بانک ارائه گردد.
لازم بذکر است در زمان صدور دسته چک جدید به جز در موارد خاص (راکد بودن حساب و کارکرد نا مناسب ....)نیازی به اخذ مجدد استعلام نیست
10--  افتتاح حساب جاري متمركز و ارائه دسته چک برای افرادی که دارای حسابجاری غیر متمرکز می باشند بلامانع است .در این صورت در زمان افتتاح حسابجاری متمرکز اجباری به اخذ برگ چکهای سفید حساب قبلی وی نبوده اما از صدور دسته چک مجدد برای حساب قبلی خودداری شود .
مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب :
1-  اشخاص حقیقی
1-1  تصویر مصدق کارت شناسایی معتبرصاحب حساب ( متقاصی )
توضیح : کارت شناسایی معتبر شامل ( شناسنامه عکس دار ، گواهینامه ، پاسپورت وکارت ملی) می باشد
2-1  تسلیم تصویر کارت شناسایی معتبر و وکالت نامه وکیل والصاق آن به برگ افتتاح حساب
3-1  گذرنامه وبرگ اقامت دارای اعتبار درصورتی که بازکننده حساب از اتباع خارجی باشد.
4-1  درمواردی که حساب به صورت مشترک افتتاح می گردد ، شرکاء باید علاوه برتکمیل برگ افتتاح حساب وسایر مدارک دیگر ، نسبت به تکمیل وامضاء فرم الحاقیه قرارداد اقدام نمایند.
5-1  به منظورحصول اطمینان از صحت نشانی مشتری ، دریافت کد پستی ودرج آن درکلیه مدارک از سوی شعبه الزامی  می باشد.
توضیح : درصورت تغییر نشانی ، مشتری ملزم به ارایه آدرس جدید وکد پستی ده رقمی  می باشد.
2-اشخاص حقوقی
طبق استعلام از بانک مرکزی ، ممنوعیت برای افتتاح حساب جاری نداشته باشند.
1-2  ارائه یک نسخه کپی تایید شده از اساسنامه و یا شرکت نامه شخص حقوقی
2- 2 ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت و همچنین یک نسخه از آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی که مبین اطلاعات زیر باشد.
الف- نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضاء هیات مدیره و هیات عامل شرکت
ب- مشخصات دارندگان حق امضاء با معرفي حق برداشت از حسابهای شرکت.
 ج- مدت و حدود اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل (مدیران اجرایی)
مشخصات شرکت و یک به یک اعضاء (بر طبق تصویر روزنامه رسمی و تصویر کارت شناسایی معتبر آنها که برابر اصل گردیده ) با کارت افتتاح حساب جاری کنترل تا مشخصات شرکت و اعضاء با هم جابجا درج نگردیده باشد.
3- 2ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملي صاحبان امضاء مجاز و ارايه مهر اشخاص حقوقي
4-2 تاییدیه وزارت کار و امور اجتماعی یا سازمان مرکزی تعاون کشور بر حسب مورد در خصوص شرکتهای تعاونی مسکن(کارگری و غیر کارگری)
نکته:در افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران به ثبت رسیده اند  باید عینأ مقررات اشخاص حقوقی ایرانی در مورد  آنها رعایت گردد. در خصوص شرکتهایی که در ایران به ثبت نرسیده اند افتتاح حساب جاری امکانپذیر نمی باشد.
3- شرکتهای در شرف تأسیس و انجمنها
 1-3  جهت افتتاح حساب برای شرکت های در شرف تاسیس ، حسابی  به نام شرکت در شرف تاسیس به درخواست موسسین افتتاح می گردد واشخاص می توانند وجوهی به حساب  واریز نمایند . ولی حق برداشت منوط به ثبت شرکت  می باشد و پس ا زثبت ، کلیه مراحل وشرایط افتتاح برای اشخاص حقوقی در مورد آنان اعمال می شود و شرکت با ارایه مد ارک لازم حساب جدیدی برای شرکت افتتاح وموجودی به حساب جدید منتقل می گردد.
2-3 درخصوص شرکت های در شرف تاسیس ، طبق ماده 19 قانون تجارت در صورتی که شرکت تا  6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان،مراجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به  آن تسلیم شد است ، گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادروبه بانکی که تعهد سهام وتاد یه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال  می دارد  تا موسسین و پذره نویسان به بانک مراجعه ووجوه  پرداختی خود را مسترد دارند.
3-3 افتتاح حساب جاری برای انجمن ها در صورتی که به ثبت رسیده باشند ، عینا مانند شرکت ها ( اشخاص حقوقی ) عمل می شود و چنانچه به ثبت نرسیده باشند ، شرایط خاص به شرح ذیل دارد :
- افتتاح حساب مشترک است واسم انجمن در داخل  پرانتز در جلوی اسامی افتتاح کنندگان حساب نوشته می شود.
- مهرانجمن جزیی از نمونه  امضا حساب می باشد.
- مشخصات دارند گان امضا ونحوه برداشت در برگ افتتاح حساب قید شود.
- گر فتن اقرارنامه از بازکنندگان  حساب به این مضمون که  موجودی حساب ا زاموا ل شخصی  آنها نبوده ومتعلق به انجمن است .
- افتتاح این قبیل حساب ها مانند اشخاص حقیقی بوده وسایرتشریفات مانند موارد افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی رعایت گردد
شرایط واریز و برداشت ازحساب جاري عادي و متمركز:
* واریز وجه
واریز وجه به حساب جاری عادي :
1- واریز وجه به صورت نقد
2- واریز وجه به صورت انتقالی
3- ارسال چکهای واگذاری به اطاق پایاپای برای وصول
واريز وجه به حساب جاري متمركز:
1-واريز وجه بصورت نقد
1-1 شعب مجهز به سيستم متمركز: هر فردي در هر شعبه اي مي تواند به اين حساب پول واريز نمايد.
2-1 شعب فاقد سيستم متمركز: وجه مورد نظر از طريق حواله به شعبه اصلي ( يا نزديكترين شعبه مجهز به سيستم متمركز) واريز
مي گردد.
2- واريز چكهاي رمزدار و عادي اشخاص عهده ساير بانكها.
3- واريز وجه بصورت انتقالي (ايران چك ، چكهاي رمزدار ، ايران چكهاي تمام بانكها)
*برداشت از حساب
برداشت از حساب جاری با صدور چک و دستور پرداخت تمام یا قسمتی از سپرده توسط صاحب حساب (یا وکیل قانونی وی )در وجه حامل و یا به حواله کرد شخص معین یا به حواله کرد به بانک یا کارت امکانپذیر می باشد.
بانک می تواند بابت کارمزد یا هرگونه طلب خود طبق توافقهای فیمابین با مشتری از حسابجاری وی کسر نماید. در این حالت ارسال اعلامیه بدهکار برای مشتری الزامی است .
*برداشت در شعب مجهز به سیستم متمرکز:
1-   دارنده چک متمرکز به هر شعبه مجهز به این سیستم که مراجعه نماید می تواند وجه چک را وصول نماید.
2-   برداشت غیر نقدی :در برداشت غیر نقدی از قبیل ایران چک ،چک بانکی و.... شعب طبق رویه مورد عمل در سیستم مسکن کارت اقدام نمایند.
*برداشت از شعب فاقد سیستم متمرکز:
شعبه مبدا (فاقد سیستم متمرکز)چک متمرکز را به شعبه مقصد (دارای سیستم متمرکز) فکس می نماید.شعبه مقصد وجه مورد نظر را از َحساب جاری متمرکز برداشت می نماید و حداکثر تا پایان وقت اداری به شعب مبدا حواله می نماید.
*برداشت با کارت
صدور چک عمومی امنیبوس در سیستم متمرکز جاری امکان پذیر نمی باشد .بنابراین چنانچه مشتری به هر دلیل (مفقود شدن دسته چک ،اتمام برگ چک و...)دسته چک خود را به همراه نداشته باشد می تواند با استفاده از کارت از حساب خود به شرح زیر برداشت نماید :
1- سقف برداشت با کارت از طریق ATM  و POS همانند مسکن کارت است.
2- برداشت صرفأ در شعب دارای سامانه جاری متمرکز و مجهز به دستگاه pin pad امکانپذیر می باشد.
3- پرداخت وجه به مشتری همانند مسکن کارت است و منوط به احراز هویت دارنده حساب می باشد.
 در تداوم ارایه تسهیلات بیشتر به مشتریان بانک که دارای حسابجاری غیر متمرکز بوده و تقاضای افتتاح حسابجاری متمرکز نموده اند مقرر گردید تا به این دسته از متقاضیان و با نظر مسئول شعبه دسته چک 10،25و یا 50 برگی ارائه گردد.
   5- واریز و برداشت در تمامی شعب مجهز به سیستم متمرکز بدون اخذکارمزدمی باشد.                              
وصول چکهای عهده شعب بانک مسکن از طریق دورنگار:
      جهت تسریع در امور مشتریان بانک و بنا به درخواست آنان می توان چکهای عهده شعب تهران و شهرستان بانک مسکن را از طریق چک فاکس وصول نمود . در اینصورت برداشت از حساب مورد نظر و واریز به حساب ذینفع چک در همان شعبه مقصد انجام میگردد. بنابراین شعبه مبدأ چک واگذار شده را از طریق فاکس به شعبه مقصد ارسال نموده و شعبه مقصد نیز وجه آن را به حسابجاری متمرکز ذینفع واریز می نماید .
نکته : در صورت عدم موجودی ،بنا به درخواست ذینفع چک،گواهینامه عدم پرداخت چک توسط شعبه مقصدصادر و به شعبه مبدأ فکس و نسخه اصلی نیز از طریق پست پیشتاز ارسال می گردد.
چکهای واگذاری عهده شعب شهرستان سایر بانکها :
   چکهای عهده شعب سایر بانکها از طریق بروات جهت وصول به آن شهرستان ارسال می گردد.
   کارمزد هزینه ارتباطی و ... بر اساس تعرفه عمومی بانک ،توسط شعبه مقصد از حساب مشتری کسر می گردد .
   کارمزد چکهای برگشتی توسط شعبه مبدأ از مشتری طبق تعرفه بانک اخذ می گردد.
   هزینه هایی که شعب رابط در شهرستان بابت وصول و ارسال بروات متحمل می گردند به حساب همان شعبه منظور می گردد.

صندوق پس انداز مسکن

1-دارندگان انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن ،مشروط به گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک تا سقف 80 میلیون ریال جهت خرید ، احداث و يا تكميل واحد مسكوني با رعايت شرايط تعيين شده توسط بانك استفاده نمايند.
2-دارندگان انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن ،مشروط به گذشت حداقل 12 ماه از تاریخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک ،به میزان  بیش از 80 میلیون ریال تا سقف 180 میلیون ریال جهت خرید ، احداث و يا تكميل واحد مسكوني با رعايت شرايط تعيين شده توسط بانك برخوردار گردند.

3- متقاضيان در صورت تمايل به دريافت تسهيلات از محل حساب صندوق پس انداز مسكن به ميزان بيش از 80 ميليون ريال تا سقف 120 ميليون ريال ، به شرط گذشت 6 ماه از تاريخ افتتاح حساب مي توانند از امتياز تسهيلاتي معادل نصف متوسط موجودي حساب در طول صرفا يك دوره 6 ماهه منتهي به تاريخ تقاضا يا 5 ماه قبل از تاريخ تقاضاي تسهيلات برخوردار گردند.

* پرداخت تسهیلات بیش از 120 میلیون ریال به روش خرید زمان امکانپذیر نمی باشد.

4-باز پرداخت تسهیلات با توجه به درخواست کتبی گیرنده تسهیلات  و مدت سپرده گذاري می تواند به صورت ساده یا ترکیبی (پلکانی و ساده ) تعیین گردد.

5 دوره با بالا 3 یا 4 دوره  1یا2 دوره دوره انتظار
تا 18 سال تا 15 سال تا 12 سال حداکثر مدت بازپرداخت
 

5-نرخ سود تسهیلات با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار در بخش مسکن با سپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین می شود.

6-در خصوص احراز توانایی مالی متقاضی در پرداخت اقساط تسهیلات ،صرفا اظهار کتبی درآمدماهیانه ابرازی متقاضی ملاک تصمیم گیری خواهد بود.

7-مدت اجرای  اين طرح تا پایان سال 1389می باشد.

8-رعایت ضوابط و شرایط تعیین شده از سوی بانک جهت خرید واحدهای مسکونی غیر نوساز و غیر دست اول توسط متقاضیان الزامی است .

9-در صورتیکه دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن دارای سابقه استفاده از تسهیلات با سپرده این بانک باشند صرفا پس از گذشت حداقل پنج سال تمام از تاریخ دریافت تسهیلات با سپرده  قبلي خود و مشروط به تسويه حساب بدهي تسهيلات قبلي و يا انتقال مانده بدهي به غير ، مي توانند از تسهيلات جديد با سپرده جهت احداث یا خرید مسکن با نرخ سود تسهیلات با سپرده در بخش مسكناستفاده نمایند

10-مبالغ کمتراز پنجاه هزار ریال در محاسبه متوسط موجودی جهت پرداخت تسهیلات منظور نمی گردد

11-واگذاری امتیاز این حساب به غیر به هر عنوان ولو به صورت وکالت ممنوع می باشد و استفاده از تسهیلات این حساب مشروط به مباشرت  و مراجعه مستقیم شخص سپرده گذار خواهد بود

12-متوسط موجودی حساب بر اساس مقررات و شرایط تعیین شده توسط بانک و به ازای کمترین مانده در هر روز مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

13-دارندگان فعلی حساب های صندوق پس انداز مسکن در صورت لزوم فقط می توانند بستگان نزدیک( پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر، فرزند ،نوه ،پدربزرگ و مادر بزرگ) خود را در حساب خود شریک نمایند و یا حساب خود را به آنان انتقال دهند.

14- شرایط استفاده از امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن تابع ضوابط مصوب شورای عالي پول و اعتبار در زمان استفاده از تسهیلات می باشد.

15-سود پرداختی به حساب صندوق پس انداز مسکن در صورت انصراف دارنده حساب از اخذ تسهیلات و فسخ حساب، بر اساس نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت عادي و به روش ساده محاسبه خواهد شد


اعطای تسهیلات با سپرده تا سقف 120 میلیون ریال به صورت خرید زمان

یکی از طرح های  اعلام شده در سال 83 در قالب حساب پس انداز مسکن " خرید زمان  " است ، در این طرح در صورتی که دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن ، متقاضی اخذ تسهیلات با سپرده از محل امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن خود به میزان بیش از هشتاد میلیون ریال و تا سقف 120 میلیون ریال ، بدون طی نمودن حداقل مدت انتظار  اولیه 12 ماهه باشند ، به شرط گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ افتتاح حساب خود می توانند ازامتياز تسهيلاتي معادل نصف متوسط موجودي خود در طول صرفا یک دوره 6 ماهه منتهی به تاریخ تقاضا یا 5 ماه  ، قبل از تاریخ تقاضای تسهیلات ، برخوردار گردند.

به عنوان مثال : در صورتیکه متقاضی 240 میلیون ریال را به مدت 6 ماه سپرده نماید می تواند از سقف تسهیلات 120 میلیون ریالی استفاده نماید.

تذکرات مهم :

1 - رعایت مشخصات اعلام شده برای واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات  خريد ، تكميل و يا احداث بانک با توجه به ضوابط جاری بانک در مقطع اخذ تسهیلات برای تمامی گیرندگان تسهیلات الزامی می باشد.

2- به تمامی سپرده گذاران حساب صندوق پس انداز مسکن جدا توصیه می گردد که قبل از ایجاد هر گونه تعهدی برای خرید واحد مسکونی خاص ، از آخرین مقررات و ضوابط بانک در مورد واحد ها ي مسکونی که مشمول ضوابط اخذ تسهیلات بانک می باشند اطلاع  کافی کسب نموده و سپس نسبت به ایجاد تعهد اقدام نمایند.

تمامي متقاضيان دريافت تسهيلات مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر در تهران با شماره تلفن 1830 و در شهرستانها با شماره تلفن 66749001 – 021 ، مركز مشاوره و اطلاع رساني بانك مسكن، تماس گرفته و از آخرين شرايط و ضوابط اعطاي اين تسهيلات مطلع شوند.

حساب پس انداز مسكن جوانان

حساب پس انداز مسكن جوانان ماهیتا   يكي از   انواع   حسابهاي   سپرده   سرمايه گذاري كوتاه مدت بوده كه دارنده   حساب   قادر مي باشد   با   رعايت   برنامه   سپرده گذاري ارايه شده توسط بانك دربلند مدت با شرايط خاص استثنائي از مزايا وتسهيلات ويژه حساب مذكور برخوردارگردد .


     شرايط استفاده از مزايا وتسهيلات حساب پس انداز جوانان

    هر شخصي كه به سن هيجده سال تمام رسيده و يا حكم رشد او از   سوي   دادگاه صادر شده باشد    مي تواند به نام خود يا كساني كه تحت ولايت و قيوميت او باشند حساب پس انداز مسكن جوانان افتتاح نمايد .

    متقاضيان افتتاح حساب پس انداز مسكن جوانان مي توانند سپرده گذاري خود را با واريز حداقل مبلغ ماهيانه( به دفعات يا به صورت يكجا در ابتداي دوره)  آغاز نمايد.


    براي افرادي كه در سال 1389 افتتاح حساب مي نمايند حداقل مبالغ واريزي ماهيانه در هر سال به شرح زير است :

سال پنجم

سال چهارم

سال سوم

سال دوم

سال اول

190،000

170،000

160،000

150،000

140،000

 

سال دهم

سال نهم

سال هشتم

سال هفتم

سال ششم

290،000 270،000 250،000 230،000 210،000

 

سال پانزدهم

سال چهاردهم سال سيزدهم سال دوازدهم سال يازدهم
430،000 400،000 370،000 340،000 310،000

    برداشت از حساب پس انداز مسكن جوانان در هر مقطعي بلامانع است ليكن برداشت از حساب مذكور بايد به صورتي انجام پذيرد كه متوسط موجودي حساب از حداقل مبلغ تعيين شده توسط بانك مركزي در هر سال كمتر نشود


      در محاسبه سقف تسهيلات قابل پرداخت در مقطع استفاده از تسهيلات براي سال يا سالهايي كه حداقل پيكر تجميعي تعيين شده در آنها رعايت نگرديده باشد  مابه التفاوت امتياز مكتسبه در سال يا سالهاي مربوطه از سقف تسهيلات تعيين شده براي سال يا سالهاي مذكور به عنوان تفاوت با سقف منفي براي آن سالها، لحاظ و از سقف نهايي تسهيلات (سقف  تسهيلات در مقطع استفاده ) كسر خواهد گرديد.

باتوجه به اينكه چنانچه پس از انقضاي مدت زمان پانزده سال ، سپرده گذاري تداوم يابد و متوسط موجودي حساب در حد حداقل متوسط موجودي سال پانزدهم باقي بماند و يا از متوسط موجودي مذكور بيشتر شود ، سقف تسهيلات اعطايي براي سالهاي بعد نسبت به هر سال چهار درصد و حداكثر تا 20 درصد سقف تسهيلات سال پانزدهم افزايش خواهد يافت لذا جبران سقف هاي تسهيلاتي از دست داده بعد از گذشت پانزده سال از تاريخ افتتاح حساب و در چارچوب شرايط مذكور نيز امكانپذير مي باشد.

    در ابتداي هر سال حداقل مبلغ واريزي ماهيانه افتتاح كنندگان حسابهاي جديد در آن سال توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين وابلاغ خواهد شد.


    ضرايب برابري در حساب پس انداز مسكن جوانان به ازاي هر شش ماه يك برابر و حداکثر تا 2 برابر متوسط موجودی در هر سال می باشد.


    حداقل مدت انتظار براي استفاده از مزاياي تسهيلات حساب پس انداز مسكن جوانان پنج سال تمام از تاريخ افتتاح حساب تعيين مي گردد.


    دارندگان حساب هاي فوق الذكر در صورت تمايل به استفاده از تسهيلات حساب خود قبل از پنج سال مي توانند در چارچوب ضوابط ومقررات حسابهاي صندوق پس انداز مسكن در زمان استفاده از تسهيلات برخوردار شوند.


      در صورت رعایت حداقل مبالغ واریزی ماهیانه طی مدت پانزده سال (در مقاطع تعیین شده )، حداقل سقف تسهیلات متعلقه در پایان سال پانزدهم حدود 569 میلیون ریال تعیین می گردد


 حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حسابهای افتتاحی طی سال 1389 به ترتیب

در پایان سال پانزدهم بالغ بر 650 ،590  ،570 میلیون ریال

 در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر 250،280،340 میلیون ریال

در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر 22250،310 میلیون ریال تعیین شده است.

توضیح: چنانچه دارنده حسابی بخواهد در پایان سال پنجم تا پانزدهم از سقف تسهیلات فوق الذکر استفاده نماید باید سپرده گذاری خود را با مبالغی بیشتر آغازکند.

برای افتتاح کنندگان حساب در سال 89 ، ضرایب لازم برای استفاده از سقف تسهیلات  در پایان سال پنجم عبارتند از :

 66/6 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای تهران

 37/5 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای شهرهای بزرگ

73/4 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای سایر شهرها

  * * *  به طور مثال چنانچه سپرده گذاري بخواهد در پايان سال پنجم از سقف تسهيلات در تهران كه معادل 000/000/310 ريال است استفاده نمايد مي بايستي مبالغ جدول را با ضريب66/6 برابر واريز نمايد كه براي سال اول سپرده گذاري تقريبا معادل ماهي 400/932ريال است

 (400/932=66/6×000/140)


حداكثر مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي براساس مصوبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درمقطع استفاده ازتسهيلات تعيين خواهدگرديد.


پرداخت تسهیلات حساب پس انداز مسکن جوانان برای احداث ،تکمیل  و خرید واحدهای مسکونی امکان پذیر است.


تسهيلات اعطايي حداكثربه ميزان 80% ارزش واحدمسكوني كه توسط ارزياب بانك تعيين خواهدگرديدقابل پرداخت خواهدبود.


درصورت عدم استفاده ازامتيازحساب پس اندازمسكن جوانان ,درهنگام فسخ حساب نرخ سودي براساس نرخ سودسپرده هاي كوتاه مدت به آن پرداخت ميشود.


نرخ سود تسهيلات اعطايي با توجه به مصوبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان استفاده از تسهيلات تعيين خواهدشد.


اين حساب قابل تبديل به ديگر حسابهاي صندوق پس انداز مسكن مي باشد ولي تبديل ساير حسابهاي صندوق پس انداز مسكن به حساب پس انداز مسكن جوانان امكان پذير نمي باشد.


انتقال حساب به بستگان نزدیک (پدر ،مادر ،فرزند ، همسر ، خواهر ، برادر ، نوه ، مادربزرگ و پدربزرگ ) بلامانع است.


شرایط ویژه بانک مسکن برای افتتاح انواع حسابها به نام مادر به نفع فرزند صغیر وی:

 

-بانک مسکن انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن ،حساب پس انداز مسکن جوانان ،سپرده های سرمایه گذای کوتاه مدت و بلند مدت رابه نام مادر و به نفع فرزند صغیر وی افتتاح می نماید.

            - در هنگام افتتاح حسابهای مذکور مادر قادر می باشد که حق هرگونه برداشت از حساب افتتاحی را داشته باشد یا حق مذکور را از خود سلب نماید.

            - در صورت فوت مادر ،وجوه واریزی به حساب افتتاحی توسط مادر جزو ترکه مادر منظور نخواهد شد و کلا" به طفل صغیر تعلق خواهد گرفت.

            - در صورت فوت طفل صغیر قبل از رسیدن به سن موردنظر ، موجودی حساب و منافع آن متعلق به مادر بوده و مادر حق برداشت از حساب را نیز خواهد داشت.

            -افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز به نام فرزند صغیر  توسط مادر و با داشتن حق برداشت موجودی امکان پذیر است.

صندوق پس انداز ساخت مسكن نام حساب : حساب صندوق پس انداز ساخت مسكن اشخاص حقيقي

كد حساب : 7681

تاريخ شروع اجراي طرح: 16/7/87

سقف تسهيلات مشاركت مدني : 300 ميليون ريال

كاربرد تسهيلات :

1 - ساخت واحد مسكوني به صورت انفرادي و يا يك واحد از مجتمع مسكوني كه واحد مذكور متعلق به دارنده حساب باشد.

2 - ساخت واحدهاي مسكوني به صورت مجتمع منوط به افتتاح حساب صندوق پس انداز ساخت مسكن حداكثر به تعداد واحدها و به نام مجتمع ساز

مدت زمان و مبالغ سپرده گذاري بر اساس سقف تسهيلات درخواستي

مبلغ سپرده گذاري (ميليون ريال)

 

حداقل
مدت انتظار(ماه)

سقف تسهيلات (ميليون ريال)

120

6

120

100

9

150

100

12

200

125

12

250

150

12

300

ساير ضوابط و شرايط:

1 - دارندگان حساب صندوق پس انداز مسكن كد ( 8168) درصورتي كه تاريخ افتتاح حساب آنها قبل از 16/7/87 باشد مي توانند با افتتاح حساب صندوق پس انداز ساخت مسكن (كد 7681) و تجميع امتياز تسهيلات 2 حساب خود حداكثر تا 300 ميليون ريال جهت ساخت واحد مسكوني استفاده نمايند.

2 - نرخ سود دوره مشاركت براساس حداقل نرخ سود مورد انتظار در بخش مشاركت مدني محاسبه گردد.

3 - حد اكثر مدت دوره مشاركت 18 ماه مي باشد و تسهيلات گيرنده مي بايست پس از اتمام پروژه ، براي تسويه نقدي و يا تقسيط تسهيلات مشاركت (فروش اقساطي) به بانك مراجعه نمايد. در غير اينصورت مشمول جريمه دير كرد ناشي از تاخير خواهد شد.
4- انتقال حساب صندوق پس انداز ساخت مسكن به بستگان نزديك امكان پذير مي باشد.
5- سازنده تنها مي تواند سهم الشركه ( اصل و سود تسهيلات ساخت مسكن ) يك واحد را به نام خود فروش اقساطي نمايد.
6- واگذاري واحدها و تقسيط اصل و سود تسهيلات ساخت بنام سازنده ، بستگان نزديك وي ، دارندگان حسابهاي صندوق پس انداز مسكن و مسكن جوانان ، دارندگان اوراق ممتاز و ساير افراد با سقفهاي متفاوت امكان پذير است.

شرايط فروش اقساطي (سهم الشركه قابل تقسيط بانك) تسهيلات ساخت مسكن

رديف خريداران واحدها سقف سهم الشركه قابل تقسيط (ميليون ريال) حداكثر مدت بازپرداخت (مدت) نرخ سود (درصد)
1 سازنده 250 12 11
2 بستگان نزديك سازنده (مادر، پدر، همسر، فرزند، خواهر ، برادر، پدر بزرگ ، مادر بزرگ و نوه) 250 12 11
3 دارندگان حساب صندوق پس انداز مسكن( كد 8168) 250 18 11
4 دارندگان حساب پس انداز مسكن جوانان ( كد 8148) 250 20 10
5 دارندگان اوراق ممتاز 200 20 12
6 ساير افراد 150 8 12
تذكر مهم: در صورتي مي توان از سقف سهم الشركه قابل تقسيط مندرج در جدول فوق بهره مند شد كه امتياز حساب خريدار ، سهم الشركه بانك را پوشش دهد.

حساب سپرده سرمايه گذاري ممتاز

1- شرايط عمومي افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري ممتاز همانند شرايط عمومي افتتاح حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت عادي مي‌باشد .

2- افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري ممتاز تحت شرايط حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت عادي بانك براي تمامي اشخاص (حقيقي و حقوقي) امكان‌پذير است.

حساب سپرده سرمايه‌گذاري ممتاز براي اشخاص حقيقي (عادي)
1- افتتاح كنندگان و دارندگان اين نوع سپرده (با كد 8726) در واقع سپرده گذاران سرمايه‌گذاري كوتاه مدت عادي هستند كه علاوه بر اخذ سود، باتوجه به ضوابط تعيين شده توسط بانك امكان برخورداري از اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن را نيز خواهند داشت.
نکته : تخصيص اوراق مذكور با توجه به مبلغ و مدت سپرده‌گذاري براساس اولويت بندي امتيازحساب‌ها انجام خواهد گرفت.
2- تعهد بانك در قبال سپرده‌گذاران حقيقي (عادي) اين حساب صرفا محدود به پرداخت سود معادل سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت عادي مي‌باشد.
3- تخصيص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن به تعداد محدودي از دارندگان حساب مذكور مقدور بوده و در هر سال براساس وضعيت منابع و مصارف بانك تنها براي درصدي از متوسط مانده‌هاي حساب مذكور انجام خواهد گرفت. اولويت بندي جهت تخصيص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در پايان روز پانزدهم هر ماه به صورت متمركز در اداره فناوري اطلاعات و براي هر شعبه به صورت مستقل و باتوجه به امتياز حساب‌هايي كه در آن تاريخ شش ماه تمام از تاريخ افتتاح حسابشان يا تاريخ آخرين مرحله تخصيص اوراق به آنها گذاشته باشد انجام خواهد گرفت . اوراق تخصیص یافته در اوایل ماه بعد در اختیار دارندگان اولویت قرار خواهد گرفت.
4- تخصيص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن به دارندگان حساب‌‌هايي كه داراي اولويت باشند براساس امتياز حساب به شرح جدول زير انجام خواهد گرفت.

سقف اوراق قابل تخصيص (ميليون ريال)

حداقل مدت انتظار (ماه)

ضريب (برابر متوسط موجودي)

120

6

0.5

125

9

0.75

130

12

1

140

18

2

150

24

3

160

30

4

170

36

5


5- حساب‌هايي كه يك سال يا بيشتر از تاريخ افتتاح آنها گذشته باشد به ازاي هر سال جداگانه معادل نرخ تورم رسمي سال قبل به امتياز متعلقه آنها در سال مذكور افزوده شده و در اولويت‌بندي شركت داده مي‌شوند.


6- حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري ممتاز اشخاص حقيقي عادي (كد 8726 ) كه از تاريخ 1385.9.15 و به بعد مشمول دريافت اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن گرديده و يا مي‌گردند بدون نياز به فسخ حساب پس از گذشت 6 ماه از تاريخ تخصيص اوراق و با امتيازي كه براساس جمع كمترين مانده‌هاي روزانه حساب از روز بعد از تاريخ تخصيص اوراق محاسبه مي‌گردد، در اولويت بندي شركت داده مي‌شوند.
توضيح :

الف-  تخصيص اوراق به يك حساب با اعمال روش فوق الذكر به دفعات امكانپذير مي‌باشد.

ب- با عنايت به اين كه حساب‌هاي مذكور فسخ نمي‌گردند ، در روند پرداخت سود كوتاه مدت به آنها هيچ خللي ايجاد نمي‌گردد.

ج- مدت انتظار جهت تعيين ضريب برابري و سقف اوراق قابل تخصيص، از روز بعد از تاريخ آخرين تخصيص اوراق تا روز محاسبه در نظر گرفته مي‌شود.                                                              

افتتاح حساب براي اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي خاص (توانمند و خير)
* كد حساب اشخاص حقوقي 8728 و كد حساب اشخاص حقيقي خاص 8727 مي‌باشد.

اشخاص حقوقي (براي كاركنان خود و يا ساير افراد) و اشخاص حقيقي خاص (توانمند و خير) با هدف سودآوري و يا با هدف خير مجازند با انعقاد قرارداد براساس كليات و شرايط اين حساب علاوه بر دريافت سود كوتاه مدت ، مشروط به نگهداري حداقل مانده تعيين شده توسط بانك در سال افتتاح حساب (مبلغ 270.000.000 ريال از سال87) پس از گذشت حداقل سه ماه(منتهي به پانزدهم ماه) از افتتاح حساب از حق استفاده از اوراق گواهي حق‌تقدم استفاده از تسهيلات مسكن بهره‌‌مند شوند. در صورت كاهش مانده حساب از270 ميليون ريال تخصيص اوراق به حساب متوقف و پس از افزايش مانده حساب به حداقل 270 ميليون ريال و حفظ حداقل مانده مذكور به مدت 3 ماه كامل منتهي به پانزدهم ماه، تخصيص اوراق مجددا آغاز خواهد گرديد.
نکته:
1- از تاريخ 16/4/87 با كاهش حداقل موجودي حسابهاي كوتاه مدت ممتاز اشخاص حقيقي خاص و حقوقي از 500 ميليون ريال به 270 ميليون ريال ، حسابهاي افتتاحي قبل از اين تاريخ نيز مي توانند بدون ايجاد خللي در پرداخت اوراق گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن تا مبلغ 270 ميليون ريال كاهش يابند.


2-  مبناي محاسبه اوراق از محل مانده اين حساب‌ها به صورت مستقل از حساب اشخاص حقيقي (عادي) در مورد هر حساب به صورت جداگانه و باتوجه به درصد تعيين شده توسط بانك و متوسط موجودي هر حساب، پانزدهم هر ماه انجام و تخصيص اوراق در ابتداي ماه بعد انجام مي‌گيرد.

سایرموارد

1-  اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن با نام بوده و نقل و انتقال اوراق مذکور صرفا از طریق شعب بانک مسکن امکانپذیر می باشد.

نکته : نقل و انتقال اوراقی که تاریخ صدور آنها قبل از 15/4/87 می باشد،تا یکسال از تاریخ صدور به دفعات و در تمام شعب بانک و پس از یکسال از تاریخ صدور صرفا در شعبه صادر کننده ( و به دفعات) ، امکانپذیر است.لیکن نقل و انتقال اوراقی که بعد از تاریخ 15/4/87 صادر گردیده اند، تا زمان اعتبار مندرج در بالای برگه ( دو سال بعد از تاریخ صدور ) به دفعات و در تمامی شعب بانک امکانپذیر است.


2- دارندگان اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن قادر مي‌باشند با استفاده از تسهيلات متعلق به اوراق مذكور نسبت به ساخت يا خريد واحدهاي مسكوني با مشخصات تعريف شده توسط بانك اقدام نمايند.


3- دارندگان اوراق و استفاده كنندگان از تسهيلات در قالب طرح مذكور مشمول محدوديت 5 سال در استفاده از تسهيلات نمي‌باشند.


4-  نرخ سود تسهيلات اعطايي از محل اوراق تعلق گرفته به اين حساب معادل نرخ سود بخش مسكن بدون سپرده (در حال حاضر 12 درصد) مي‌باشد.


5-  حداكثر مدت بازپرداخت تسهيلات پرداختي از محل اوراق مذكور با توجه به سقف تسهيلات به شرح جدول ذيل مي‌باشد.

سقف تسهيلات (ميليون ريال)

حداكثر مدت بازپرداخت (سال)

تا 120

12

بيش از 120 تا 150

15

بيش از 150 تا 180

18

بيش از 180 تا 200

20


6-  سقف فردي استفاده از اين اوراق (اعم از تعلق گرفته يا واگذاري ) بر روي يك پلاك حداكثر 200 ميليون ريال مي‌باشد.
7-  دارندگان حساب صندوق پس‌انداز مسكن و حساب مسكن جوانان در صورت تمایل مي‌توانند به صورت توام از امتياز تسهيلاتي خود و اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن تا سقف 200 ميليون ريال جهت ساخت يا خريد واحد مسكوني با مشخصات تعريف شده توسط بانك اقدام نمايند.
8-  افتتاح چند حساب سپرده سرمايه‌گذاري ممتاز به طور همزمان يا غير همزمان در يك يا چند شعبه امكان‌پذير است.
9-  اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن با مبالغ اسمی 5،10،20،50،100،200 میلیون ریالی توزیع خواهد شد.

خواندن 3816 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه