بانک نمونه

bnr
             

د02172020

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه آرشیو ريالي بانک صنعت ومعدن

بانک صنعت ومعدن

alt

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز, در شعب بانك به تقاضاي اشخاص حقيقي يا حقوقي به قصد تعاون‌ عمومي، كمك به نيازمندان و برخورداري از پاداش معنوي و همچنين‌ استفاده از انواع خدمات بانكي، نزد بانك افتتاح مي گردد.
ضوابط :
  • حداقل موجودي براي افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز يكصد هزار ريال مي باشد .
  • حق استفاده از موجودي حساب, با صاحب حساب يا نماينده قانوني او (ولي، وصي، قيم و يا وكيل) خواهد بود.
  • افتتاح حساب وبرداشت از آن براي اطفال فقط از حقوق اوليا، و يا وصي و يا قيم آنهاست
  • اشخاص حقوقي به موجب مدارك قانوني و به‌شرط پيش‌بيني در اساسنامه و شركتنامه مي‌توانند حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز عادي افتتاح نمايند.
  • امکان واريز وبرداشت وجه از حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، در هريک از شعب بانک وجود دارد ، برداشت وجه در شعبه بازكننده حساب رايگان، ليكن در ساير شعب توأم با اخذ كارمزد مي‌باشد. واريز وجه نيز در هر شعبه اي بدون اخذ كارمزد مي باشد.
مراحل انجام کار :
  • مراجعه مشتري به شعبه بانك و درخواست افتتاح حساب
  • ارائه فرم درخواست افتتاح حساب و فرم مقررات و شرايط عمومي حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز توسط متصديان امور بانكي به مشتري.
  • تکمیل فرمها توسط مشتری
  • دريافت و کنترل فرم‌هاي تكميل شده توسط متصديان امور بانكي
  • اخذ مدرك شناسايي معتبر و اخذ امضاء مشتري در دفاتر مخصوص افتتاح حساب بانك.
  • تكميل فرم اوليه واريز نقدي ويا فرم واريز وبرداشت وجه (‌نمونه 273 يا 284 ) ارايه دفترچه حساب قرض الحسنه پس انداز عادي به مشتري
مدارک مورد نیاز :
  • اصل شناسنامه يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه يا كارت شناسايي ملي معتبر به‌همراه تصوير آن براي اشخاص حقيقي.
  • اساسنامه و آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي كشور به‌همراه تصوير آن براي اشخاص حقوقي.
  • اصل و تصویر گذرنامه معتبر براي اتباع خارجي
  • اصل و تصوير قيم‌نامه، وكالت‌نامه (در صورت لزوم )

حساب جاري قرض الحسنه حساب جاري قرض الحسنه در شعب بانك به تقاضاي اشخاص حقيقي يا حقوقي و به موجب قرارداد في مابين بانك و متقاضي افتتاح مي گردد و پس از بررسي‌هاي لازم براي صاحب يا صاحبان آن، دسته چك صادر مي‌شود.
ضوابط:
- سن متقاضي از 18 سال‌كمتر نباشد مگر اينكه حكم‌ رشد متقاضي از دادگاه صالحه‌ صادر شده باشد.
- متقاضي داراي سواد خواندن و نوشتن باشد.
- حـداقل يكي از مشتريان كه نزد بانك (يكي از شعب بانك) حسـاب جاري قرض‌الحسنه داشته و يا براي رئيس شعبه شناخته شده باشد، معرف متقاضي جهت افتتاح حساب جاري قرض الحسنه باشد.
- اشخاص حقيقي و حقوقي كه به افتتاح حساب جاري قرض الحسنه اقدام مي نمايند درصورتيكه مايل به اخذ سود از وجوه خود مي باشند، لازم است مطابق با دستورالعمل مربوطه اقدام به افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت در بانك نمايند.
مراحل انجام کار:
- تكمـيل و امضاء فرم درخواست افتتاح حساب درحضور كاربر مسئول شعبه.
- قبول و امضاء مقررات و شرايط عمومي حساب جاري قرض الحسنه بانك توسط متقاضي در حضور كاربر مسئول شعبه.
- پرداخت وجوه مربوط به تمبر مالياتي و دسته چك طبق مقررات جاري بانك.
- واريز حداقل وجه لازم جهت افتتاح حساب جاري قرض الحسنه معادل يك ميليون ريال - اشخاص حقيقي كه به افتتاح حساب جاري قرض الحسنه اقدام مي نمايند در صورتيكه مايل به دريافت كارت بانك صنعت و معدن باشند، مي توانند مطابق دستورالعمل مربوطه نسبت به دريافت كارت بانك اقدام نمايند.
مدارک مورد نياز :
- ارائه ‌اصل شناسنامه عكس‌دار و يك برگ تصوير از صفحه اول شناسنامه
- كارت ملي
- ارائه گواهي اشتغال به كار از جمله جواز كسب، كارت بازرگاني و موارد مشابه آن.
- ارائه نشاني دقيق محل سكونت و محل اشتغال و شماره تلفن.

ساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت نوعي حساب بانكي است كه در شعب بانك به تقاضاي اشخاص حقيقي يا حقوقي و به موجب قرارداد في مابين بانك و مشتری افتتاح مي گردد. در اين نوع حساب مشتري به بانك حق وكالت با توكيل مي دهد تا سپرده وي را طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا به طور مشاع به كار گرفته ومنافع حاصله را طبق آئين نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بين بانك و سپرده گذار به تناسب مبلغ و مدت, پس از كسر حق‌الوكاله پرداخت نمايد.
ضوابط :
  • هرشخص حقيقي كه داراي اهليت قانوني باشد مي‌تواند به‌نام خود يا افراد تحت وكالت, ولايت و قيوميت, حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت افتتاح نمايد.
  • اشخاص حقوقي به‌موجب مدارك قانوني و به شرط پيش‌بيني در اساسنامه و شركتنامه مي‌توانند حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت افتتاح نمايند.
  • حداقل مبلغ براي افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه مدت و محاسبه سود متعلقه دو ميليون ريال است.
  • حداقل مدت سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه مدت به‌منظور كسب سود از هنگام افتتاح براي بار اول يك ماه متوالي و پس از يك ماه به‌صورت روز شمار مي‌باشد.
  • سود اين سپرده‌ها به‌صورت علي‌الحساب و ماهيانه پرداخت مي‌شود.سود قطعي اين سپرده‌ها در پايان دوره مالي هر سال براساس ضوابط مندرج در دستورالعمل تعيين تعرفه ارائه خدمات بانكي محاسبه و پرداخت مي‌شود.
  • براي واريز وجه به حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت، هر شخصي در هر يك از شعب بانك مي‌تواند اقدام به واريز وجه به حساب مزبور نمايد .
  • براي برداشت وجه از حساب سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت مي‌بايستي صاحب يا صاحبان حساب يا نماينده قانوني آنها با ارائه دفترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت به يكي از شعب بانك تقاضاي برداشت از حساب را نمايد. برداشت از حساب، در شعبه بازكننده حساب رايگان، ليكن در ساير شعب توام با اخذ كارمزد مي‌باشد.
مراحل انجام کار :
  • مراجعه مشتري به شعبه بانك و درخواست افتتاح حساب.
  • ارائه فرم درخواست افتتاح حساب و قرارداد افتتاح حساب توسط متصديان امور بانكي به مشتري جهت تكميل و امضاء
  • دريافت فرم تكميل شده مزبور از مشتري، كنترل آنها توسط متصديان امور بانكي با مدرك شناسايي معتبر,
  • تكميل فرم واريز نقدي و يا فرم واريز و برداشت وجه.
  • ارائه دفترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت توسط متصدي امور بانكي به مشتري.
مدارک مورد نیاز :
  • اصل شناسنامه يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه يا كارت شناسايي ملي معتبر به‌همراه تصوير آن براي اشخاص حقيقي.
  • كارت ملي.
  • اساسنامه و آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي‌كشور به‌همراه تصوير آن براي اشخاص حقوقي.
  • تصوير قيم‌نامه، وكالتنامه در صورت لزوم

حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت در شعب بانك به تقاضاي اشخاص حقيقي يا حقوقي وبه موجب قرارداد في‌مابين بانك و مشتري افتتاح مي‌گردد كه مشتري به بانك حق وكالت با توكيل مي‌دهد تا سپرده وي را طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا به طور مشاع به كارگرفته و منافع حاصله را طبق آئين نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بين بانك ومشتري به تناسب مبلغ و مدت پس ازكسر حق الوكاله پرداخت نمايد. اين حساب از لحاظ مدت به سپرده‌هاي بلند مدت يك ساله، دو ساله، سه ساله، چهارساله و پنج ساله تقسيم مي‌شود.
ضوابط:
  • هرشخص حقيقي كه داراي اهليت قانوني باشد مي‌تواند به‌نام خود يا افراد تحت وكالت, ولايت و قيوميت, حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت افتتاح نمايد.
  • اشخاص حقوقي به‌موجب مدارك قانوني و به شرط پيش‌بيني در اساسنامه و شركتنامه مي‌توانند حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت افتتاح نمايند.
  • حداقل مبلغ براي افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت و محاسبه سود متعلقه ده ميليون ريال است.
  • سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت، به‌هنگام سررسيد در صورت عدم دريافت دستوركتبي از سوي سپرده‌گذار براي دوره‌هاي بعدي تمديد مي‌گردد.
  • سهم سود اين سپرده‌ها بر اساس ضوابط مربوطه محاسبه و هرماه به‌صورت علي‌الحساب به تناسب نوع حساب (يك ساله تا پنج ساله) و حسب نرخ سود مقرره نقداً پرداخت و يا به حسابي كه سپرده‌گذار معرفي نموده است واريز خواهدشد.
  • در صورت تمايل قبل از سررسيد, صاحب يا صاحبان حساب يا نماينده قانوني آنها با ارائه گواهي سپرده سرمايه‌گذاري به يكي از شعب بانك و تنظيم سند, مي‌توانند تقاضاي برداشت بخشي از وجوه و يا انتقال تمام و يا بخشي از آن‌را به غير نمايند. برداشت از حساب, در كليه شعب بانك رايگان مي‌باشد.
مراحل انجام کار :
  • مراجعه مشتري به شعبه بانك و درخواست افتتاح حساب.
  • ارائه فرم سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت توسط متصديان امور بانكي به مشتري جهت تكميل و امضاء
  • دريافت فرم تكميل شده مزبور از مشتري، كنترل آنها توسط متصديان امور بانكي با مدرك شناسايي معتبر, الصاق تمبر, دريافت وجه سرمايه‌گذاري و اخذ امضاء مشتري در دفاتر مخصوص افتتاح حساب بانك.
  • ارائه گواهي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت به مشتري.
مدارک مورد نياز :
  • اصل شناسنامه يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه يا كارت شناسايي ملي معتبر به‌همراه تصوير آن براي اشخاص حقيقي.
  • كارت ملي.
  • اساسنامه و آخرين آگهي معتبر ثبت شركت حاوي اسامي مديران داراي حق امضاء در روزنامه رسمي كشور به‌همراه تصويرآن براي اشخاص حقوقي.
  • تصوير قيم‌نامه، وكالتنامه در صورت لزوم

خواندن 2088 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه