بانک نمونه

bnr
             

د02172020

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه آرشیو ريالي بانک سینا

بانک سینا

alt

حساب جاري
1-اطلاعات عمومي و كلي درباره حساب جاري  و چك
1-1- تعريف چك
چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده، وجوهي را كه نزد محال عليه ( بانك) دارد كلا" يا بعضا" مسترد و يا به ديگري واگذار مي نمايد. چك سندي لازم الاجرا است.
2-1- مشخصات چك
معمولا" دسته چكها25،10 و 50 برگي صادر مي شوند. هنگام  صدور چك بايد به موارد زير توجه شود:
الف : تاريخ در متن چك درج شود.
ب : مبلغ چك در دو محل با عدد و حروف با ذكر واحد پول قيد شود.
ج : نام گيرنده وجه يا حواله كرد، مشخص شده باشد.
د : نام صاحب حساب و شماره حساب قيد شده باشد.
ه : امضاي چك منطبق با نمونه امضاي صاحب حساب باشد.
3-1- انواع چك از نظر بانك:
الف-چك عادي : چك هايي است كه در موقع گشايش حساب جاري با تقاضاي كتبي مشتري در اختيار وي قرار مي گيرد.
ب-چك بانكي : چكي است كه به وسيله يك بانك عهده شعب همان بانك يا عهده حساب آن بانك در بانك ديگر به تقاضاي مشتري صادر مي شود.
ج-چك بسته : هنگامي كه دارنده حساب (صادر كننده چك ) بخواهد گردش يا انتقال چك را محدود نمايد بر روي چك صادره به نام شخص معين دو خط موازي مورب رسم كرده و به ذينفع مي دهد.
پرداخت وجه چك بسته به صورت نقد امكان پذير نمي باشد و ذينفع بايد وجه آن را به حساب خود نزد بانكي كه در آن حساب دارد منظور نمايد. اين نوع چك رابسته عام مي گويند.
در صورتي كه صادر كننده چك در بين دو خط موازي مورب نام بانكي را قيد كرده باشد وجه چك بايد توسط همان بانك وصول و پس از وصول به حساب ذينفع منظور شود كه به آن چك بسته خاص مي گويند.
د-چك عمومي امنيبوس : اگر دارنده حساب، دسته چك خود را همراه نداشته باشد مي تواند از بانك تقاضا كند يك برگ چك عمومي آزاد ( امنيبوس) در اختيار او بگذارند. اين چك مانند چك عادي به جريان گذاشته مي شود ولي به هيچ عنوان ظهر نويسي و يا انتقال نمي پذيرد.
2- نحوه گشايش حساب جاري
1-2- دريافت يك برگ كپي از صفحه اول شناسنامه مشتري و كارت ملي وي پس از تطبيق با اصل مدارك براي اخذ استعلام و نگهداري در سوابق حساب جاري.
2-2- اخذ استعلام افتتاح حساب جاري براي مشتري از بانك مركزي ج.ا.ا
3-2- افتتاح حساب جاري پس از استعلام از بانك مركزي ج.ا.ا براي صاحب حساب انجام مي پذيرد.
4-2- مشتري مي بايست نزد بانك سينا تسهيلات سررسيد گذشته و معوق نداشته باشد.
5-2- با توجه به استفاده از سيستم متمركز، پرداخت وجه چك در كليه شعب بانك سينا امكان پذير است.
3- شرايط و نحوه افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي
1-3- درخواست كنندگان گشايش حساب جاري در بانك بايد طبق ضوابط قانوني 18 سال تمام داشته و بالغ و عاقل باشند.
2-3- دارا بودن اهليت قانوني ( اهليت تمتع و اهليت استيفاء )
3-3- متقاضي داراي سواد خواندن و نوشتن باشد.
4-3-دارا بودن شغل معتبر و آدرس مشخص
5-3- معرفي يك نفر مشتري داراي حساب جاري يا مورد اعتماد بانك به عنوان معرف
4- شرايط و نحوه افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقوقي
1-4- حساب جاري به نام شركتهاي رسمي به ثبت رسيده :
هر نوع شركت كه رسما" به ثبت رسيده باشد، مي تواند در نوع شركت كه رسما" به ثبت رسيده باشد، مي تواند در بانك اشخاص حقيقي به نام شركت، حساب جاري افتتاح نمايد مشروط بر اينكه دارندگان امضا براي صدور اسناد تعهد آور بانكي تعيين شده باشند و اختيارات آنها برطبق مقررات اساسنامه شركت باشد.
افتتاح حساب جاري به نام اشخاص حقوقي، علاوه بر توجه به كليه دستورهاي مربوط به گشايش حساب جاري براي اشخاص حقيقي، مستلزم رعايت نكات مشروح ذيل نيز مي باشد:
 ارائه مدارك ثبتي و قانوني دال بر احراز هويت شخصيت حقوقي شركت كه عبارت است از:

 الف- اساسنامه و شركت نامه ( براي شركتهايي كه شركت نامه دارند) گواهي شده اداره ثبت شركتها.
ب- روزنامه رسمي كشور حاكي از ثبت شركت و تغييرات حاصله در هيئت مديره يا اساسنامه شركت
ج- در اساسنامه شركت، حق افتتاح حساب جاري در بانك يا بانكها پيش بيني شده باشد.
د- مديران و بازكنندگان حساب جاري بايد كتبا" تعهد نمايند كه آخرين مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را در اختياربانك قرار داده و متعهد شوند كه هر نوع تغييري كه در اساسنامه و يا شركت نامه و يا تصميمات هيئت مديره، سمت، اختيارات، مدت ماموريت مديران و صاحبان امضا به عمل آيد، بلافاصله بانك را كتبا" مطلع سازند.
ه- نام و نام خانوادگي و مشخصات اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل شركت.
و- مشخصات دارندگان حق امضاي شركت با تصريح اينكه چه كساني حق برداشت از حساب هاي شركت را دارند.
2-4- حساب جاري به نام شركتهاي رسمي در شرف تاسيس :
افتتاح حساب جاري براي شركتهاي سهامي در شرف تاسيس ( هنوز به ثبت نرسيده باشند) بلامانع بوده و تا انجام تشريفات ثبت شركت، هيئت موسس حق انجام عمليات بانكي و حق برداشت از حساب را نخواد داشت.
5-ضوابط افتتاح حساب جاري مشترك:
1-5- حساب جاري مشترك به حسابي گفته مي شود كه صاحب حساب بيش از يك نفر باشد و فقط اختصاص به اشخاص حقيقي دارد.
2-5- نحوه عمل و چگونگي استفاده از حساب مشترك با تعيين قدر السهم هر يك از شركاء و ترتيب استفاده از حساب متفقا" يا منفردا" بايد در  فرم درخواست افتتاح حساب جاري مشخص گردد.
3-5- هر گاه هر يك از صاحبان امضا بخواهد براي استفاده از تمام موجودي حساب به شخص ثالثي وكالت بدهد قبول آن از طرف بانك مستلزم اين است كه بقيه صاحبان امضا كتبا" موافقت خود را به بانك اطلاع داده باشند.
4-5- شرايط عمومي و مقررات افتتاح حساب جاري از جانب كليه شركا بايستي امضا گردد.
6- افتتاح حساب جاري براي اشخاص روشندل، معلول و بي سواد مطابق مقررات و ضوابط مربوط
"بانك سينا آماده افتتاح حساب جاري براي كليه مشتريان است."

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز شرايط عمومي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز :
اشخاص حقيقي: هر شخص عاقل وبالغي که به سن 18 سال تمام رسيده باشد وداراي اهليت قانوني باشد،  مي تواند اقدام به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز نمايد.
 اشخاص حقوقي: افتتاح حساب براي اشخاص حقوقي  با توجه به رعايت کليه قوانين امکان پذير مي باشد.
 * افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز بصورت مشترک براي 2 يا چند نفر امکان پذير مي باشد مشروط براينکه صاحبان حساب در زمان افتتاح حساب کتباً نحوه برداشت، انسداد و قدرالسهم هريک را تعيين نمايند.
* نحوه دريافت و پرداخت توسط حساب پس انداز قرض الحسنه در کليه شعب بانک سينا بصورت Online امکان پذير مي باشد.
مدارک لازم :
    * کپي شناسنامه و کارت ملي همراه با اصل
    * اساسنامه، شرکت نامه، آخرين روزنامه رسمي، نامه تعهد مديران مبني بر اعلام هرگونه تغييرات در شرکت، آگهي تأسيس و کپي شناسنامه و کارت ملي اسامي صاحبان امضاء مجاز همراه با اصل آنها (اشخاص حقوقي)

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت روز شمار:
اشخاص حقيقي:  افتتاح حساب جهت اشخاص حقيقي بدين صورت مي باشد که هر شخص عاقل و بالغي که به سن 18 سال تمام رسيده  باشد و داراي اهليت قانوني باشد مي­ تواند به نام خود يا کساني که تحت  ولايت ، وصايت يا قيوميت وي باشند افتتاح حساب  نمايد.
حداقل مبلغ جهت گشودن حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت 50.000 ريال  مي باشد و به سپرده هايي که موجودي آنها کمتر از مبلغ  50.000 ريال باشد سود تعلق نمي گيرد.
اشخاص حقوقي: افتتاح حساب کوتاه مدت روزشمار براي اشخاص حقوقي بوسيله صاحبان امضاء مجاز با اخذ مدارک و مجوزهاي لازم بلا مانع است.
    *  سود بصورت علي الحساب وبرمبناي کمترين مانده در هر روز مشروط بر اينکه از حداقل مذکورکمتر نباشد محاسبه و درپايان هرماه قابل پرداخت است.
    * حداقل مدت زمان­ لازم جهت تعلق سود براي اولين بار يک ماه بوده  به کسر يک ماه در بار اول سودي تعلق نخواهد گرفت . ضمناً روز افتتاح حساب مشمول شرط توقف يک ماه بوده و براي ماه هاي بعدي سودبه صورت روزشمار بوده و قابل پرداخت مي باشد.
    *  نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت در حال حاضر6درصد مي باشد ، براي­احتساب سهم سود سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت با داشتن گردش عمليات مختلف­کمترين مانده حساب در روز در نظر گرفته مي شود و مجموع سودهاي روزانه سپرده در ماه (با تعداد روز هاي واقعي در ماه) سود متعلقه به آن ماه را مشخص مي نمايد.
    * حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت براي 2 يا چند نفر بصورت مشترک امکان پذير مي باشد ، مشروط بر اينکه صاحبان حساب کتباً نحوه برداشت ، انسداد و قدرالسهم هريک را تعيين نمايند.
    * افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت به دوصورت دفترچه اي ويا از طريق کارت (حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت الکترونيکي)صورت مي پذيرد. همچنين برداشت وجه از حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت روزشمار بوسيله دفترچه پس انداز کوتاه مدت ويا سيناکارت انجام مي گردد.
مدارک لازم :
کپي شناسنامه و کارت ملي همراه با اصل(اشخاص حقيقي)
اساس نامه ، شرکت نامه ، آخرين روزنامه رسمي ،نامه تعهد مديران مبني بر اعلام هرگونه تغييرات در شرکت ، آگهي تأسيس و کپي شناسنامه و کارت ملي اسامي صاحبان امضاء مجاز همراه با اصل آنها(اشخاص حقوقي)

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه سپرده سرمايه گذاري ويژه 3 ماهه:
  به منظور تکريم و قدرداني از اعتمادمشتريان بانک سينا، نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري ويژه 3ماهه (ماهيانه 8 درصد و در سررسيد 4/8 درصد) پرداخت مي گردد.
    * سود سپرده هاي مذکور به صورت روزشمار محاسبه شده و ماهيانه قابل پرداخت مي باشد. همچنين مطابق با شرايط عمومي افتتاح سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت چنانچه مشتريان بعد از گذشت يک ماه از تاريخ افتتاح و قبل از 3ماه سپرده خود را ابطال نمايند، سود متعلقه نيم درصد کمتر از سود سپرده هاي کوتاه مدت روزشمار محاسبه و پرداخت خواهد شد.
    *  حساب سپرده سرمايه گذاري ويژه 3 ماهه، براي 2 يا چند نفر بصورت مشترک امکان پذير مي باشد، مشروط بر اينکه صاحبان حساب کتباً نحوه برداشت، انسداد و قدرالسهم هر يک را در هنگام افتتاح حساب  تعيين نمايند.
اشخاص حقيقي: هر شخص عاقل و بالغي كه به سن 18 سال تمام رسيده وداراي اهليت قانوني باشد  مي تواند بنام خود يا هرشخصي که تحت وكالت، ولايت و قيموميت خود حساب­ سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت ويژه افتتاح نمايد.
 اشخاص حقوقي: افتتاح حساب کوتاه مدت ويژه براي اشخاص حقوقي بوسيله صاحبان امضاء مجاز با اخذ مدارک ومجوزهاي لازم بلا مانع است.
مدارک لازم:
کپي شناسنامه و کارت ملي همراه با اصل (اشخاص حقيقي)
   * اساس نامه، شرکت نامه، آخرين روزنامه رسمي، نامه تعهد مديران مبني بر اعلام هرگونه تغييرات در شرکت، آگهي تأسيس و کپي شناسنامه و کارت ملي اسامي صاحبان امضاء مجاز همراه با اصل آنها ( اشخاص حقوقي )

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت سپرده بلند مدت (يک ساله تا پنج ساله) :
 *سپرده سرمايه گذاري مدت دار 1 ساله : نرخ سود(ماهیانه 14درصد- سالیانه 85/14 درصد در سررسيد85/14درصد)
 *سپرده سرمايه گذاري مدت دار 2 ساله: نرخ سود(ماهيانه5/14درصد- ساليانه5/15درصدو در سررسيد8/32رصد)
  * سپرده سرمايه گذاري مدت دار 3 ساله: نرخ سود (ماهيانه15درصد- ساليانه16درصدودر سررسيد35/55درصد)
   * سپرده سرمايه گذاري مدت دار 4 ساله: نرخ سود(ماهيانه16درصد- ساليانه17درصد و درسررسيد8/84درصد)
  * سپرده سرمايه گذاري مدت دار 5 ساله: نرخ سود(ماهيانه17 درصد- سالیانه18درصد و در سررسيد129 درصد)
شرايط و مقررات عمومي:
  
سهم سود اين سپرده ها براساس ضوابط مربوطه محاسبه و هر ماه بصورت علي الحساب به تناسب نوع ( يكساله تا پنجساله ) و حسب نرخ سود مقرره به حسابي كه سپرده گذار معرفي نموده است واريز خواهد شد .

  حداقل مبلغ هر فقره از انواع سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت يكساله تا پنج ساله500.000 ريال ميباشد .

- درصورت بستن حساب قبل از سررسيد ، سود سپرده يك رده پايين تر با نيم­ درصد تاخير در مضاربي از روز (حسب مورد) منظورو اضافه پرداخت سود از حساب مشتري برداشت خواهد شد .

   * در صورتيكه سپرده سرمايه گذاري بلندمدت 1 الي 5 ساله قبل­ از پايان ماه اول  برداشت گردد سودي به آن تعلق نمي گيرد . ضمناً روز افتتاح حساب مشمول شرط توقف يک ماه مي باشد 
   * سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت قابل پرداخت بصورت بخشي از سپرده بوده و مابقي سپرده مشمول پرداخت سود تا پايان سررسيد خواهد بود .
   * افتتاح دوياچندحساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار بلامانع مي باشد .
  * افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار براي 2 يا چند نفر بصورت مشترک امکان پذير مي باشد ، مشروط بر اينکه صاحبان حساب کتباً نحوه برداشت ، انسداد و قدرالسهم هريک را درهنگام افتتاح حساب تعيين نمايند .
  *افتتاح حساب جهت اشخاص بي سواد، روشندل و معلولين بارعايت شرايط و مققرات بانک امکان پذيرمي باشد.
 اشخاص حقيقي: هر شخص عاقل وبالغي كه به سن 18 سال تمام رسيده وداراي اهليت قانوني باشد مي تواند بنام خود يا هرشخصي که تحت وكالت ، ولايت و قيموميت خود حساب­ سپرده سرمايه گذاري بلند مدت افتتاح نمايد
 اشخاص حقوقي : افتتاح حساب بلند مدت براي اشخاص حقوقي بوسيله صاحبان امضاء مجاز با اخذ مدارک ومجوزهاي لازم بلا مانع است .
اشخاص حقوقي منجمله شركتها بموجب مدارك قانوني به شرط پيش بيني در اساسنامه كه مستلزم ارائه شركت نامه ، اساسنامه و آگهي ثبت شركتها در روزنامه رسمي كشور كه نام صاحبان امضاء مجاز شركت يا موسسه درآن درج گرديده باشد ، مي توانند حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت افتتاح نمايند.
مدارک لازم :
کپي شناسنامه و کارت ملي همراه با اصل
  اساس نامه ، شرکت نامه ، آخرين روزنامه رسمي ، نامه تعهد مديران مبني بر اعلام هرگونه تغييرات در شرکت ،  آگهي تأسيس و کپي شناسنامه و کارت ملي اسامي صاحبان امضاء مجاز همراه با اصل آنها( اشخاص حقوقي )

خواندن 1813 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « بانک سپه بانک شهر »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه