چاپ کردن این صفحه

بانک پاسارگاد

alt

سپرده اندوخته فردا با حداقل پانصد هزار ریال می توان سپرده اندوخته فردا را نزد هر یک از شعبه های بانک افتتاح نمود.
مدت سپرده اندوخته فردا ۵ سال یا معادل ۶۰ ماه می باشد.
هر ماهه می توان مبلغی حداقل معادل یکصد هزار ریال به عنوان اقساط به صورت نقد و یا انتقال از حساب دیگر به حساب سپرده اندوخته فردا اضافه نمود.
مبلغ اولیه سپرده اندوخته فردا با حداقل پانصد هزار ریال افتتاح و در پایان همان روز به سپرده بلند مدت پنج ساله تبدیل خواهد شد و نرخ سود پنج ساله بانک تا سررسید سپرده به آن تعلق خواهد گرفت.
هر ماهه سود سپرده اولیه به انضمام مبلغ اقساط واریزی و سود آنها تجمیع و تبدیل به سپرده های بلند مدت ۴،۳،۲،۱ساله و کوتاه مدت ۱۱ ماهه بر اساس زمان واریز تا تاریخ سررسید سپرده ۵ ساله اولیه می گردد.
واریز هر مبلغی مازاد بر اقساط تعیین شده به حساب سپرده اندوخته تا سررسید آن مقدور می باشد و مبالغ واریزی هر ماهه به علاوه سود سپرده های قبلی و قسط همان ماه در مقاطع یک ماهه از زمان افتتاح به سپرده بلند مدت تبدیل می شود.
استرداد قسمتی از سپرده به صورت فقراتی با ضریبی از یکصد هزار ریال یا تمام وجه سپرده قبل از سررسید با احتساب نیم درصد جریمه نسبت به نرخ سود سپرده های متناظر بانک امکان پذیر است.
سپرده مذکور با هدف ترغیب و تشویق آحاد مردم به خصوص جوانان به پس انداز طراحی گردیده و این امکان را برای آنان فراهم می آورد تا بعد از پنج سال اندوخته و دستمایه قابل توجهی را داشته باشند.
سپرده یاد شده برای کسانی که در حال حاضر اندوخته قابل توجهی ندارند ولی توان پس انداز ماهیانه دارند این امکان را فراهم می آورد تا از تجمیع مبالغ خرد بتوانند بعد از پنج سال نسبت به تامین مایحتاج ضروری مانند اثاثیه منزل ، جهیزیه و ازدواج اقدام نمایند.
مزایایی که سپرده اندوخته فردا نسبت به سایر سپرده های بانک دارد را می توان به شرح زیر برشمرد:
    ● در سپرده اندوخته فردا مدیریت وجوه مشتریان بدون نیاز به مراجعه آنان توسط بانک صورت می گیرد. در صورتیکه در سایر سپرده گذاری ها سود سپرده ها به صورت ماهانه پرداخت می گردد و مشتری برای سپرده گذاری جدید ناچار به مراجعه حضوری می باشد که این امر خود صرفه جویی در وقت مشتریان را در بردارد.
    ● در پرداخت اقساط سپرده اندوخته فردا نیازی به حضور مشتری نخواهد بود و مبلغ قسط از حساب کوتاه مدت معرفی شده قابل برداشت است.
    ● در سپرده اندوخته فردا امکان افتتاح سپرده مدت دار برای مبالغی که در حالت عادی امکان افتتاح آنها وجود ندارد فراهم گردیده است و مشتری قادر خواهد بود به هر میزان مبلغ قسط را افزایش دهد و به حساب سپرده اندوخته فردا واریز نماید.
    ● فراهم گردیدن امکان افتتاح ۴۹ سپرده بلند مدت و یک سپرده کوتاه مدت به صورت خودکار ماحصل افتتاح حساب سپرده اندوخته فردا می باشد که انجام این امر به صورت عادی مستلزم صرف ملزومات و وقت زیاد بوده و مهم تر از آن چگونگی محاسبه سودها می باشد که با استفاده از نرم افزاری مخصوص این امر مقدور گردیده است.

سپرده شناور سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ۳ یا ۶ ماهه با نرخ سود شناور
"سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه با نرخ سود شناور ، سپرده ای است که برای مدت معین ۳ یا ۶ ماه افتتاح و سود آن به صورت ماهانه پرداخت می گردد و پس از گذشت یک ماه از سر رسید در صورت حفظ موجودی ، سود سپرده مذکور تغییر یافته و معادل نرخ سود سپرده بعدی در زمان افتتاح افزایش یافته و ماهانه پرداخت می گردد و ما به التفاوت سود از تاریخ افتتاح تا سر رسید قبلی سپرده ، در سر رسید بعدی محاسبه و قابل پرداخت است."
(حداکثر سپرده شناور ۳ و ۶ ماهه یک سال می باشد.)
شرایط استرداد موجودی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه به قرار زیر است:
در صورتی که تمام یا قسمتی از وجه سپرده ۳ و ۶ ماهه شناور قبل از یک ماه از تاریخ افتتاح سپرده و یا کمتر از یک ماه بعد از سر رسید اولیه سپرده (۳ و یا ۶ ماه) استرداد گردد به غیر از سود مقطع مربوطه سودی به آن تعلق نخواهد گرفت. به عبارتی چنانجه مشتری تا ۲۹ روز بعد از تاریخ افتتاح و یا سر رسید اولیه سپرده حسب مورد ۳ و یا ۶ ماه اقدام به بستن سپرده نماید سودی به وی تعلق نخواهد گرفت.
در صورت استرداد تمام یا قسمتی از وجه سپرده ۳ ماهه شناور قبل از سر رسید اولیه (۳ ماه) و بعد از یک ماه ، سود معادل نرخ سود سپرده کوتاه مدت حسب مدت محاسبه و پرداخت خواهد شد.
در صورت استرداد تمام یا قسمتی از وجه سپرده ۶ ماهه شناور قبل از سر رسید اولیه (۶ ماه) و بعد از ۳ ماه سود معادل نرخ سود سپرده ۳ ماهه با نیم درصد جریمه حسب مدت پرداخت خواهد شد و چنانچه قبل از ۳ ماه و بعد از یک ماه وجه سپرده دریافت شود نرخ سود سپرده کوتاه مدت حسب مدت محاسبه و پرداخت می گردد.

حساب سپرده قرض الحسنه پس‌انداز سپرده قرض الحسنه پس انداز به مشتريان گرامي اين امكان را مي‌دهد وجوه مازاد بر نياز خود را به منظور برخورداري از اجر معنوي وپاداش اخروی نزد شعبه های بانك پاسارگاد توديع نموده و هر زمان كه بخواهند مبلغ مورد نياز خود را ازشعبه های بانك در سراسر كشور برداشت نمايند.لازم به ذکر است که به این نوع حساب، سودی تعلق نمی گیرد.
حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادي:
به حسابي اطلاق مي گردد كه صاحب آن به قصد تعاون عمومي و كمك به نيازمندان و برخورداري از پاداش و اجر معنوي نزد بانك افتتاح و وجوه خود را بعنوان قرض الحسنه در آن متمركز مي نمايد.
حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز۵۰۰۰۰ ریال است .
      حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادي اشخاص حقيقي:
      هر شخصي كه به سن ۱۸ سال تمام رسيده و يا حكم رشد وي از دادگاه صالحه صادر شده باشد مي تواند بنام خود يا كساني كه تحت ولايت و يا قيوميت او باشند در بانك پاسارگاد حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايد كه حق برداشت از حساب با صاحب حساب يا نماينده قانوني او خواهد بود.
      حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازبراي اشخاص صغير:
      هر شخص مي تواند براي اشخاص صغير حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازافتتاح نمايد و حق برداشت از اين حساب تا رسيدن صاحب حساب (صغير) به سن قانوني ویا با ارائه حكم رشدصادره از طرف دادگاه صالحه با ولی قهری ودر صورت نداشتن ولی قهری با قیم ویا وصی او می باشد.
      افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز با وكالت، قيوميت يا وصايت:
      ممكن است حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز بوسيله وكيل يا قيم و يا وصي شخص افتتاح گرددكه تفاوت آن با افتتاح حساب براي شخص صغير به شرح ذيل مي باشد:
           الف) در صورت افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز براي شخص صغير توسط خويشاوندان سببي و نسبي ويا اشخاص ديگر برداشت كننده قانوني در هرصورت ولي قهري و در صورت نبودن ولي قهري، قيم يا وصي با ارائه قيم نامه ويا وکالت نامه خواهد بود.
            ب) در صورتي كه وكيل و قيم هم باز كننده و هم برداشت كننده از حساب باشند وكيل بايستي وكالت رسمي از طرف صاحب حساب را داشته و هنگام برداشت از حساب ارائه دهد.
      افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادي مشترك:
      چنانچه دو نفر يا بيشتر تصميم بگيرند به صورت مشترك حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايند، با رعايت شرايط و تكميل كارت افتتاح حساب بايستي نحوه برداشت ومیزان سهم هر يك مشخص گردد و ازطرف صاحبان حساب امضاء گردد. ساير شرايط  حساب فوق الذكرهمانند قرض الحسنه پس انداز عادی مي باشد.
      افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز توسط اطفالي كه به سن ۱۲ سال تمام رسيده اند:
      اطفالي كه به سن ۱۲ سال تمام رسيده باشند مي توانند بدون ارائه حكم رشد منحصرا به نام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايد. حق استفاده از موجودي اين حساب با دارنده حساب، پس از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام خواهد بود.
      اطفالي كه به سن ۱۵ سال تمام رسيده باشند مي توانند منحصرا به نام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح و از موجودي حساب شخصا استفاده نمايند.
      افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز توسط مادر براي فرزند صغير:
      مادر قانوناً مي تواند به نام فرزند صغير خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايد. حق استفاده از موجودي اين حساب تا رسيدن طفل صغير به سن ۱۸ سالگي تمام فقط بامادر است.
حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ويژه:
به حسابي اطلاق مي شود كه شعبه ها وجوه سپرده شده به اين حساب توسط اشخاص حقيقي وحقوقي تحت اين عنوان را طبق نظر سپرده گذار به صورت قرض الحسنه به اشخاص حقيقي و موسسات خيريه و عام المنفعه اعطاء نمايد.
      افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ويژه:
      هر شخصي كه به سن ۱۸ سال تمام رسيده باشد مي توانند نسبت افتتاح اين حساب اقدام نمايد و در خصوص افتتاح حساب مشترك بايستي نحوه میزان سهم عمل و چگونگي استفاده ازحساب که متفق یا منفرد خواهد بود مشخص شود.افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه براي اشخاص حقوقي بلامانع است. در اين صورت اخذ مدارك ثبتي و قانوني دال بر احراز شخصيت حقوقي شركت عبارتست از اساسنامه، شركتنامه و روزنامه رسمي آخرين تغييرات و حدود اختيارات مدیران الزامی است..
      اعطاي تسهيلات از محل سپرده قرض الحسنه پس انداز ويژه:
      پرداخت قرض الحسنه از محل سپرده قرض الحسنه ويژه بر اساس شرايطي كه به موجب قرار داد عامليت منعقده فيمابين سپرده گذار و شعبه معين ميشودصورت مي گيرد.
      قرض الحسنه اعطايي از محل حساب سپرده گذار پرداخت مي شود و حساب سپرده گذار به ميزان مبلغ قرض الحسنه اعطايي بدهكار شده و باقي ماندن مانده درصورت مطالبه سپرده گذار به وي قابل پرداخت مي باشد كه در صورت باقي ماندن نظير ساير حسابهاي قرض الحسنه پس انداز در صورت واجد شرايط بودن مشمول شركت درقرعه كشي جوايز مي باشد.
      مبلغ قرض الحسنه اعطايي از محل اين حسابها جزء تسهيلات اعطايي محسوب نمي گردد.
      حداقل مبلغ  براي افتتاح حساب سپرده هاي قرض الحسنه پس اندازویژه  ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ريال وحداقل تسهیلات اعطائی ازمحل قرض الحسنه پس انداز ويژه ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ريال  مي باشد.
تعریف
قرض‏ الحسنه عـقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين(قرض‏دهنده)، مقدار معيني از مال خود رابه طرف ديگر (قرض‏گيرنده) تمليك مي‏كندكه قرض‏گيرنده مثل و يا در صورت عــدم امكان، قيمت آن را به قرض‏دهنده رد نمايد.
بانك‏ها ، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهاي: (۲) و (۹) اصل (۴۳) قانون اساسي و همچنين رفع نيازهاي اساسي اشخاص، با تخصيص بخشي از منابع خود طبق ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار و تأييد رياست محترم جمهوري خواهد رسيد، در مواردذيل مبادرت به پرداخت قرض‏الحسنه مي‏نمايند:
    ● تأمين وسائل و ابزارو ساير امكانات، براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اين‏گونه امكانات مي‏باشند، در شكل تعاوني.
    ● كمك به امر افزايش توليد، با تاكيد بر توليدات كشاورزي ـ دامي ـ صنعتي.
    ● رفع احتياجات ضروري اشخاص کارمزد قرض الحسنه اعطائی در هر مورد بر اساس دستوالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.

حساب سپرده قرض الحسنه جاري سپرده قرض الحسنه جاري يكي از ابزارهاي مهم در مبادلات پولي و بازرگاني شناخته شده مي‌باشد. از مزاياي چك‌هاي صادره مشتريان عهده بانك پاسارگاد قابليت وصول آن‌ها در كليه شعبه هاي بانك بدون اخذ كارمزد مي‌باشد.
شرایط
    ● افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري نياز به معرف دارد.معرف بايد داراي حساب سپرده قرض الحسنه جاري نزد يكي از بانكها باشد و امضائ وي مورد تائيد بانك مربوطه باشد.
    ● افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري پس از اخذ استعلام از بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران براي صاحب حساب و وكيل وي (اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي ) انجام مي پذيرد. مدت اعتبار استعلام ها ۱ ماه مي باشد.
    ● با توجه به قابليت ارائه دسته چك به متقاضي در اين حساب كليه مقررات قانون چك بر آن نافذ و معتبر مي باشد.
حساب سپرده قرض الحسنه جاري مشترك
افتتاح اين نوع حساب بارعايت موازين حساب قرض الحسنه جاري و موارد زير صورت مي پذيرد
    ● نحوه عمل و چگونگي استفاده از حساب با تعيين نسبت سهم هريك ازشركاء و ترتيب استفاده از حساب متفقا يا منفردا بايد مشخص گردد.
    ● چنانچه حق استفاده از حساب منفردا تعيين شده باشد، بايستي هريك از مشتركين حساب براي حفظ منافع خود و بانك وكالتنامه اي را به نام يكديگر تنظيم و امضاء نموده تا امكان برداشت از حساب را دارا باشند.
    ● شرايط عمومي و مقررات افتتاح حساب از جانب كليه شركاء بايستي امضاء گردد.
حساب سپرده قرض الحسنه جاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي اتباع بيگانه علاوه بر رعايت مقررات و ضوابطي كه براي افتتاح اين گونه حسابها براي اشخاص حقيقي بر شمرده شد مستلزم رعايت موارد زير مي باشد.
    ● معرفي يكي از مشتريان بانك يا ارائه معرفي نامه كتبي از جانب يكي از ارگانها ي دولتي ويا سفارتخانه هاي خارجي مبني بر شناسايي و تاييد متقاضي افتتاح حساب.
    ● دارا بودن پروانه اقامت معتبر نظيرگذرنامه يا ديگر مدارك رسمي عكس دار.
    ● يك برگ تصويراز گذرنامه و پروانه اقامت .
مدارك لازم
   1. شناسنامه عكس دار
   2. كارت ملي
   3. تائيد و ظهر نويسي شناسنامه
   4. اخذ استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص عدم وجود چك برگشتي و براي حساب مشترك اخذ استعلام براي هر كدام از مشتركين.
   5. تكميل فرم هاي مربوطه

حساب هاي سرمايه گذاري

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت
مشتريان گرامي مي‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت وجوه خود را به حساب مورد نظر واريز و به سهولت برداشت نمايند و علاوه بر آن از سود سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بصورت روزشمار بهره‌مند گردند.
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه (۳ ماهه):
سپرده مذکور برای مدت ۳ ماه تمام نزد تمام نزد بانک تودیع می گردد. نرخ سود این حساب بیشتر از نرخ سود سپرده کوتاه مدت می باشد و حسب نظر مشتریان گرامی به صورت ماهانه و یا در پایان دوره (سود در سررسید) با نرخ های تعیین شده قابل پرداخت است. ضمنا اصل سپرده در سررسید در صورت جاری بودن سپرده و دستور مشتری با شرایط جدید قابل تمدید خواهد بود.
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه (۶ ماهه):
سپرده مذکور برای مدت ۶ ماه تمام نزد تمام نزد بانک تودیع می گردد. نرخ سود این حساب، حسب نظر مشتریان گرامی به صورت ماهانه ، سه ماهه و یا در سر رسید با نرخ های تعیین شده قابل پرداخت و اصل سپرده نیز در سررسید در صورت جاری بودن سپرده و دستور مشتری با شرایط جدید قابل تمدید خواهد بود.
سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يك، دو، سه، چهار و پنج ساله
حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت به سپرده‌اي اطلاق مي شود كه متقاضي براي مدت معين (يك، دو، سه، چهار و پنج سال) وجوه خود را نزد بانك سپرده گذاري مي نمايد و از سود روز شمار كه بصورتماهانه سه ماهه و شش ماهه و سالانه پرداخت مي گردد بهره مند مي شود.
حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت مشتريان گرامي مي‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت وجوه خود را به حساب مورد نظر واريزو به سهولت برداشت نمايند و علاوه بر آن از سود سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بصورت روزشمار بهره‌مند گردند.
    ● حداقل مبلغ مورد نياز براي افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ۱۰۰.۰۰۰ ريال مي‌باشد، لذا چنانچه مانده آن از حداقل تعيين شده كمتر گردد به حساب مذكور سودتعلق نخواهد گرفت.
    ● سود سپرده هاي كوتاه مدت به صورت علي الحساب و برمبناي كمترين مانده در روز قابل پرداخت مي باشد.
    ● شرط تعلق سود به سپرده هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت تداوم وجود سپرده به مدت ۳۰ روز مي‌باشد. بديهي است سود سپرده هاي مفتوحه در طي ماه محاسبه و در ماه بعد به حساب واریز مي گردد.
نرخ سود: ۶%
نحوه افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت:
شما مشتری گرامی برای بازکردن حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت، با در دست داشتن شناسنامه عکس دار خود و با تکمیل نمونه های لازم،می توانید نسبت به افتتاح حساب مورد نظر اقدام نمایید.
    ● هر شخص حقيقي كه به سن ۱۸ سال تمام رسيده باشد ويا حكم رشد وي از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد مي تواند به نام خود در بانك سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت افتتاح نمايد.
    ● افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاری كوتاه مدت با حق برداشت از حساب توسط مادر به نام فرزند صغير خود در صورتی مجاز است كه مادر وصی و يا قيم فرزند صغير خود باشد.
افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت مشترك:
ممكن است چند نفر (دو يا بيشتر) تصميم بگيرند به صورت مشترك حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت افتتاح نمايند كه در اين صورت رعايت نكات زير الزامي است.
    ● نحوه و تر تيب استفاده از حساب قيد و ميزان سهم هر يك مشخص و چگونگي برداشت از حساب صريحا تعيين واعلام شود.
    ● امضاء يا امضاها تا زمانی كه مخالفت كتبی از طرف هيچ يك از صاحبان به بانك اعلام نشده باشد معتبر خواهد بود.
افتتاح حساب از طريق وكالت:
    ● براي اينكه وكيل حق استفاده ازحساب را داشته باشد بايد وكالت نامه رسمي (ثبتي) كه از جانب صاحب حساب به وي داده شده است را هنگام افتتاح حساب ارائه نمايد در غير اينصورت صاحب حساب و وكيل وي مي توانند با مراجعه به شعبه و تنظيم وكالت نامه داخلي بانك در حضور مسئول مربوطه اقدام نمايند.
افتتاح حساب توسط قيم:
      قيم مي تواند به نام صغير حساب سپرده سرمايه گذاری كوتاه مدت افتتاح نمايد و ليكن حق برداشت از حساب مذكور مستلزم كسب اجازه كتبي از طرف اداره امور سرپرستي دادگستري مي باشد.
افتتاح حساب توسط وصی:
      در صورت ارائه وصيتنامه كه توسط دادگاه تأييد شده باشد و احراز هويت شخص وصي مي‌توان به نام صغير حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت افتتاح نمود.
افتتاح حساب برای اتباع خارجی: افتتاح حساب براي اتباع خارجه با ارائه گذرنامه و اجازه اقامت معتبر كه به تاييد وزارت كشور رسيده ميسر می باشد.
صدور دفترچه يا كارت حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت:
      پس از تكميل نمونه مشخصات مشتريان حقيقي با تنظيم نمونه درخواست افتتاح حساب و نمونه درخواست صدوركارت براي متقاضيان كارت وهمچنين نمونه مقررات حساب مشترك، به منظور استفاده ازحساب به صورت مشترك وامضاء آنها از جانب صاحب يا صاحبان حساب، وكيل، وصي، قيم و يا افتتاح كننده ونیز پرداخت وجه، يك جلد دفترچه سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت(نمونه دفترچه بالا) و يا كارت از جانب شعبه با درج شماره حساب صادر و تحويل مي گردد.
مفقود و سرقت شدن دفترچه:
 هنگام مفقود و يا سرقت شدن فترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت مشتري مي بايستي مراتب را به شعبه بازكننده حساب اطلاع داده و با تكميل و تحويل يك برگ اقرارنامه به شعبه و الصاق و ابطال يك فقره تمبر ۱۰.۰۰۰ ريالي بر روي آن اقدام نمايد. شعبه پس ازدريافت اقرارنامه و تکمیل برگ افتتاح حساب توسط مشتری حساب قبلی را بسته ويك جلد دفترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت با همان مشخصات و شماره حساب جدید صادر وبا اخذ رسيد به مشتري تحويل مي نمايد.
● حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت پشتیبان
● مشتريان گرامي مي‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت آن را به عنوان حساب پشتيبان و به منظور تاييد چكهاي حساب جاري خود قرار داده و علاوه بر آن از سود آن نيز بصورت روزشمار بهره مند گردند.
● نرخ سود کوتاه مدت پشتیبان ۶% می باشد.
حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت حساب سپردهسرمايه‌گذاري بلند مدت به سپرده‌اي اطلاق مي شود كه متقاضي براي مدت معين (يك، دو، سه، چهار و پنج سال) وجوه خود را نزد بانك سپرده گذاري مي نمايد.
    ● حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت مي‌تواند براي اشخاص حقيقي بصورت انفرادي، مشترك ، اشخاص حقوقي و شركتهاي دولتي صادر شود.
    ● حداقل مبلغ مورد نيازبراي افتتاح حسابهاي سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت ۵۰۰.۰۰۰ ريال مي‌باشد،ضمنا به منظور جلوگيري از ابطال كل سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت قبل از سررسيد، هنگام افتتاح مبلغ سپرده به ضرايب ۵۰۰.۰۰۰ ريالي تقسيم مي‌گردد.
    ● چنانچه سپرده‌گذار بخواهد قسمتي از سپرده خود را قبل از سررسيد پرداخت نمايد مي تواند يك قسمت از سپرده خود را بر اساس ضرايبي از پانصد هزار ريال برداشت نمايد. مبلغ برداشتي مشمول سود تعديلي ولي باقيمانده مبلغ با همان سود و مشخصات قبلي ادامه خواهد يافت. در اين صورت براي باقيمانده برگ سپرده جدیدی با همان شرايط قبلي صادر مي‌گردد.(به شرط آنكه مبلغ سپرده با احتساب كسر جريمه واضافه سود پرداختي از ۵۰۰.۰۰۰ ريال كمتر نشود.)
    ● سود سپرده‌هاي بلند مدت روزانه محاسبه و ماهانه ء سه ماهه ء شش ماهه و يا سالانه به صورت علي الحساب قابل پرداخت مي‌باشد تسويه حساب نهايي با سپرده‌گذار پس ازسررسيد به عمل خواهدآمد.بانک در سررسید انواع سپرده ها را متناوباً برای دوره های بعدی به مدت قبلی و با مشخصات موجود تجدید می نماید مگراینکه ذینفع کتباً دستور دیگری داده باشد.در صورت اجازه تمديد و تمايل سپرده گذار ، مي توان سودمتعلقه دريافت نشده را هنگام تمديد سپرده به مبلغ سپرده اوليه اضافه نمود .
      ضمناً سپرده مذكور از تاريخ تمديد مشمول شرايط سپرده هاي سرمايه‌گذاري بلند مدت جديد خواهد بود.
    ● نقل و انتقال وجوه سپردههاي سرمايه گذاري بلند مدت قبل از سررسيد از يك شعبه به شعبه ديگر بانك بدون تغيير در نرخ سود امكان پذير نمي باشد.
نرخ سود و طريقه پرداخت آن:
یکساله ۱۴%
دو ساله     ۱۴.۵%
سه ساله     ۱۵%
چهار ساله ۱۶%
پنج ساله     ۱۷%
سود سپرده هاي بلند مدت روزانه محاسبه و دراول هر ماه يا مطابق روز افتتاح در هر ماه و يا سه ماهه ء شش ماهه و سالانه به حساب مورد درخواست مشتري واريز مي گردد.چنانچه سپرده گذار زودتر از سررسيد سپرده نسبت به برداشت از حساب اقدام نمايد، سود سپرده به نسبت مدتي كه سپرده مفتوح بوده بر اساس نيم درصد كمتر از سپرده هاي مشابه در سال پايه (سال افتتاح سپرده) محاسبه و مازاد سودهاي پرداخت شده قبلي از اصل سپرده و يا سود پرداختي كسر ميگردد.
نحوه افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت:
افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت با پرداخت وحه و پس از تكميل امضاء و الصاق تمبر مالياتي به نمونه هاي  مربوطه انجام و يك برگ گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت با ذكر مشخصات كامل شخصي سپرده‌گذار و مبلغ و مدت سپرده توسط شعبه صادر و تحويل سپرده گذاري مي گردد.
    ● هر شخص حقيقي كه به سن ۱۸ سال تمام رسيده باشد ويا حكم رشد وي از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد مي تواند به نام خود در بانك سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت افتتاح نمايد.
افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت مشترك:
ممكن است چند نفر (دو نفر يا بيشتر)تصميم بگيرند به صورت مشترك حساب سرمايه گذاري بلندمدت افتتاح نمايند كه در اين صورت رعايت نكات زير الزامي است.
    ● نحوه و تر تيب استفاده از حساب قيد و ميزان سهم هر يك مشخص و چگونگي برداشت از حساب صريحا تعيين واعلام شود.
    ● امضا يا امضاها تا زمانی كه مخالفت كتبی از طرف هيچ يك از صاحبان به بانك اعلام نشده باشد معتبر خواهد بود.
افتتاح حساب از طريق وكالت:
    ● اگر وكيل حق استفاده از حساب را داشته باشد بايد وكالت نامه رسمي (ثبتي) كه از جانب صاحب حساب به وي داده شده است را هنگام افتتاح حساب ارائه نمايد.
    ● اگر وكالتنامه قبلا تنظيم نشده باشد، براي افتتاح و استفاده از حساب بايد صاحب حساب و وكيل وكالتنامه داخلي بانك را در حضور مسئول مربوطه تكميل نمايند.
افتتاح حساب توسط قيم:
      قيم ميتواند به نام صغير حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت افتتاح نمايد . ليكن برداشت از حساب مستلزم كسب اجازه كتبي از اداره امور سرپرستي دادگستري مي باشد. در اين صورت قيم پس از مطالعه قرارداد و شرايط برگ افتتاح حساب و امضاي آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام مي نمايد.
افتتاح حساب توسط وصی:
      وصي مي تواند براي صغير حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت افتتاح نمايد مشروط بر اين كه صحت وصيتنامه و احراز شخص وصي توسط دادگاه گواهي شده باشد، در اين صورت بايستي وصي همانند قيم پس از مطالعه قرارداد و شرايط برگ افتتاح حساب و امضاء آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام نمايد.
صدور گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت:
      پس از تكميل نمونه مشخصات مشتري و نمونه درخواست افتتاح حساب و قرارداد سپرده سرمايه گذاري بلند مدت و امضاء آنها از جانب صاحب حساب، وكيل، قيم، وصي، ولي و يا افتتاح كننده ، برگ گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت توسط شعبه صادر و تحويل سپرده گذار ميگردد
مفقودي، سرقت و يا معدوم شدن گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت:
      در صورتيكه صاحب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت برگ گواهي سپرده خود را مفقود و يا از وي سرقت شده باشد با مراجعه به شعبه بازكننده و پس از تنظيم  اقرار نامه شعبه يك برگ گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت با همان شماره حساب و مشخصات قبلي صادر و پس از مهمور نمودن به مهر المثني به مشتري تحويل مي نمايد. پس از صدور گواهي سپرده المثني بر روي برگ درخواست افتتاح حساب جمله " براي اين حساب گواهي سپرده المثني صادر شده است " درج مي گردد.
گواهی سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري عام گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) به سپرده اي اطلاق مي شود كه نزد بانك با سررسيد مشخص افتتاح مي شود و بانك در ازاي آن اقدام به صدور گواهي به همين نام مي نمايد.
    ● گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) با نام يا بي نام بوده و شرايط عمده قرارداد سپرده‌گذاري درآن ذكر مي گردد.
    ● گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) قابل انتقال به غير بوده و سپرده گذاران مي توانند اين گواهي را بدون فسخ عقد وكالت در سازمان بورس اوراق بهادار، بانكها و يا مؤسسات اعتباري معامله وحقوق خود را صلح نمايند.
      در اين حالت رابطه وكالت بين بانك و خريداران بعدي اوراق برقرار خواهد شد.
    ● تازماني كه اين اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار قابل پذيرش و معامله نيستند بانك ميتواند نسبت به قبول سفارش از طرف متقاضيان حقيقي يا حقوقي براي خريد گواهي سپرده ويژه سرمايه‌گذاري (عام) اعم از آن كه خود ناشر آن باشد يا نباشد اقدام نمايد.
    ● مدت و سود علي الحساب اين گونه سپرده ها متناسب با ساير سپرده ها تعيين مي شود.
    ● بازخريد گواهي سپرده مدت دارويژه سرمايه گذاري (عام) قبل ازسررسيد توسط بانك صادركننده مشروط بر آن كه بازخريد در بازار دست دوم (درصورت ايجاد) صورت پذيرد بلا مانع است.
    ● نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) همانند نسبت سپرده هاي قانوني سپرده هاي متناظر در سيستم بانكي مي باشد. همچنين نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) با سررسيد بيش از ۵ سال نيز همانند نسبت سپرده قانوني سپرده هاي ۵ ساله نزد سيستم بانكي مي باشد.
گواهی سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري خاص گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) به سپرده اي اطلاق ميشود كه بانك به منظور تجهيز منابع براي تامين مالي طرحهاي مشخص جديد سود آور توليدي و ساختماني و خدماتي و نيز توسعه وتكميل طرحهاي سودآور موجود با سررسيد مشخص افتتاح مي نمايد و در ازاي افتتاح سپرده گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) صادر مي نمايد.
   1. اشخاص حقوقي جهت تامين منابع مالي مورد نياز طرح يا طرحهاي مشخص خود مي توانند درخواست ايجاد سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) بنمايند.
   2. گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) صادره توسط بانك با نام يابي نام بوده و شرايط مهم قرارداد سپرده گذاري در آن قيد مي گردد.
   3. گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري(خاص) قابل انتقال به غير بوده و سپرده گذاران مي‌توانند اين گواهي را بدون فسخ عقد وكالت و تحمل جريمه در سازمان بورس اوراق بهادار، بانكها يا مؤسسات اعتباري معامله و حقوق خود را صلح نمايند.
   4. بانك مي تواند نسبت به قبول سفارش از طرف متقاضيان حقيقي يا حقوقي براي خريد گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري خاص اعم از اين كه خود ناشر باشد يا نباشد تا زماني كه اين اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار براي معامله پذيرش نشده اند اقدام نمايد.
   5. متقاضي ايجاد سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) بايستي طرح توجيهي فني، اقتصادي و مالي موضوع سپرده را به همراه ميزان و شرايط پيشنهادي ارائه وبانك آن را بررسي و تائيد نمايد.
   6. پيشنهاد سود علي الحساب سپرده مدت دارويژه سرمايه گذاري (خاص) بايستي بر اساس پيش‌بيني سود آوري طرح توسط متقاضي مطرح و بانك آن را بررسي و تائيد نمايد.
   7. بانك سود علي الحساب اين سپرده ها را در مقاطع تعيين شده و نيز مابه التفاوت سود قطعي و علي‌الحساب و همچنين اصـــل سپــرده ها را در سررسيد بر اساس شرايط ايجاد شده مذكور در بندهاي قبل پرداخت مي نمايد.
سپرده اندوخته حج     ●      سپرده اندوخته حج برای اشخاص حقیقی به منظور تامین وجه مورد نیاز خود یا افراد مورد نظر آنان جهت سفر زیارتی حج افتتاح می شود و هیچ گونه تعهدی برای بانک جهت اعزام صاحبان حساب به سفر حج ایجاد نمی نماید .
    ●      حداقل مبلغ برای افتتاح این حساب : دو میلیون ريال
    ●      حداقل مدت سپرده ۵ سال (۶۰ ماه ) و امکان افتتاح برای مدت بیش از آن ۶، ۷ ، ۸ تا ۱۵ سال با احتساب سالهای مورد نظر به صورت ماهانه ( ۷۲،۸۴،۹۶ تا ۱۸۰) فراهم می باشد .
    ●      حداقل اقساط ماهانه ۰۰۰/۲۰۰ ريال در نظر گرفته شده است که به صورت پرداخت نقدی یا انتقال از یک حساب دیگر امکان پذیر است .
    ●      واریز وجه مازاد امکان پذیر است .
    ●      هر ماهه در روز افتتاح سپرده سود سپرده های ایجاد شده به انضمام مبلغ اقساط و همچنین هر مبلغ واریزی دیگر با سپرده مذکور تجمیع و تبدیل به سپرده بلند مدت جدید متناسب با باقیمانده سپرده خواهد شد .
    ●      دریافت فقراتی سپرده در هر زمان قبل از سررسید آن ، با مضربی از ۲۰۰۰۰۰ريال با احتساب نیم درصد جریمه حسب مدت متناظر با نرخ سود سپرده های بانک با حفظ حداقل مبلغ دو میلیون ريال امکان پذیر است .
    ●      چنان چه سپرده اندوخته حج برای مدت بیش از پنج سال افتتاح شود نرخ سود متعلقه به سپرده اولیه و سپرده هایی که در ماههای بعد تشکیل می شود معادل نرخ سود سپرده های بلند مدت ۵ ساله در زمان افتتاح آن سپرده می باشد .

سپرده نوید پنج ساله سپرده سرمایه گذاری نوید ۵ ساله بانک پاسارگاد :
سپرده سرمایه گذاری نوید ۵ ساله بانک پاسارگاد یک سپرده ۵ ساله است که نزد بانک افتتاح و سودهای آن تجمیع و در سر رسید پرداخت خواهد شد. امکان استرداد وجه سپرده به صورت فقراتی یا کلی در هر زمان وجود دارد ، با این ویژگی که سود مبلغ استردادی با توجه به مدت توقف ، متناظر با نرخ سود مقاطع زمانی ۵ ماهه تعیین شده قبلی ، به صورت روز شمار بدون کسر جریمه محاسبه و پرداخت می گردد.
 شرایط سپرده سرمایه گذاری نوید ۵ ساله بانک پاسارگاد:
اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند نسبت به افتتاح این حساب به صورت فقراتی (ضریبی از ۵۰۰،۰۰۰ ریال) اقدام نمایند. سپرده مزبور این شرایط را برای سپرده گذار فراهم می آورد که در صورت بستن سپرده در مقاطع ۵ ماه به بیشترین سود ممکن دست یابد. به این ترتیب که سپرده گذار در هر مقطعی از زمان می تواند نسبت به استرداد وجه سپرده خود به صورت کلی یا فقراتی با احتساب نرخ سود متناظر با مقاطع ۵ ماهه بدون کسر جریمه اقدام نماید.
حداقل زمانی که به سپرده مورد نظر سود تعلق می گیرد یک ماه می باشد. چنانچه سپرده گذار بعد از گذشت یک ماه و قبل از ۳ ماه اقدام به استرداد قسمتی از وجه سپرده و یا بستن حساب نماید ، سود سپرده مزبور حسب مدت بر اساس نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت محاسبه و قابل پرداخت می باشد.
در صورتی که سپرده گذار در مقطع بین ۳ تا ۵ ماه اقدام به استرداد قسمتی از وجه سپرده یا بستن سپرده نماید سود سپرده مزبور حسب مدت و به صورت روز شمار ، متناظر با سود سپرده سرمایه گذاری ۳ ماهه در زمان افتتاح محاسبه و قابل پرداخت می باشد. شایان ذکر است ، چنانچه مشتری در پایان یکی از مقاطع ۵ ماهه اقدام به دریافت قسمتی از وجه سپرده یا بستن سپرده نماید، سود متناسب با نرخ سود همان مقطع بدون کسر جریمه محاسبه و پرداخت می گردد. لیکن چنانچه سپرده گذار در فاصله بین دو مقطع زمانی اقدام به بستن سپرده خود نماید ، در این صورت برای مدت بیش از مقطع سپری شده ، سود متناظر با مقطع قبلی محاسبه و پرداخت می گردد.

دوره سپرده (به ماه)   نرخ سود سالانه  درصد سود در سررسید 
۵ ماه  ۸/۱۰ ۳/۳۷ 
۱۰ماهه  ۱۱/۴۲ ۹/۵۱
۱۵ ماهه ۱۵ ۱۸/۷۵
 ۲۰ماهه  ۱۵/۵۱ ۲۵/۸۵
 ۲۵ماهه ۱۶/۶۰ ۳۴/۵۹
 ۳۰ماهه ۱۷/۱۸  ۴۲/۹۵
۳۵ ماهه ۱۷/۷۷ ۵۱/۸۲
 ۴۰ماهه  ۱۹/۰۴ ۶۳/۴۸
۴۵ ماهه ۱۹/۷۴ ۷۴/۰۱
۵۰ ماهه ۲۱/۸۶ ۹۱/۱۰
۵۵ ماهه  ۲۲/۷۷ ۱۰۴/۳۸
 ۶۰ماهه  ۲۵/۱۹  ۱۲۵/۹۵
خواندن 3910 دفعه

آخرین‌ها از بانک نمونه