بانک نمونه

bnr
             

د02172020

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه آرشیو ريالي بانک سرمايه

بانک سرمايه

alt

قرض الحسنه پس انداز

* هر شخص حقیقی/ حقوقی میتواند با رعایت مقررات به نام خود اقدام به افتتاح سپرده نماید لیکن حق استفاده از آن با صاحب حساب یا وکیل قانونی وی میباشد.
*افتتاح حساب برای اتباع بیگانه که دارای گذرنامه و پروانه اقامت معتبر باشند بلامانع است.
*اشخاص ذیل میتوانند با حق استفاده از موجودی برای صغار یا مجانین افتتاح حساب و به هنگام افتتاح حساب باید مدارک احراز سمت خود را به بانک ارائه نمایند:
    * برای صغار: ولی قهری(پدر یا جد پدری) و در صورت فوت آنها وصی یا قیم آنه
    * برای مجانین: وصی یا قیم یا ولی.
*اطفالی که به سن 12 سال تمام رسیده و یا افراد کمتر از 15 سال که حکم رشد او از دادگاه صالحه صادر شده باشد میتوانند به نام خود حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نموده و حق استفاده از موجودی حساب با دارنده حساب پس از رسیدن به سن 15 سال تمام خواهد بود.
*اطفالی که به سن 15 سال تمام رسیده باشند میتوانند منحصراً بنام خود افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز و از موجودی آن رأساً استفاده نماید.
*مادر میتواند برای فرزند صغیر خود افتتاح حساب نموده لیکن حق استفاده از موجودی حساب تارسیدن طفل به سن 18 سال تمام با مادر است.
*برای صغار هر فرد دیگری میتواند با عقد هبه افتتاح حساب و وجوهی را به آن واریز نماید لیکن پس از رسیدن طفل به سن 18 سال تمام حق استفاده از آن با وی یا با قائم مقام قانونی وی و با ارائه مدارک مربوط خواهد بود.
* برای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز نمونه های 200/ الف و 203/ الف را مشتریان حقیقی و نمونه های 200/الف،201/ الف و 203/ الف را مشتریان حقوقی( اعضای هییت مدیره و شرکت) میتواند از طریق اینترنت تکمیل و به شعبه ارائه نمایند.
*برای افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نمونه های 200/ الف و 207/ الف را مشتریان حقیقی . نمونه های 200/ الف، 201/ الف و 207/ الف را مشتریان حقوقی( اعضای هییت مدیره و شرکت) میتوانند از طریق اینترنت تکمیل و به شعبه ارائه نمایند.
موارد مشترک در انواع سپرده ها:
*در مورد حسابهای مشترک حق استفاده از موجودی حساب متفقاً خواهد بود مگر اینکه صاحبان حساب نحوه برداشت به هر نحو دیگری قید کرده باشند.
*افتتاح و استفاده از موجودی حساب به وکالت از طرف اشخاص در صورتی که به موجب وکالتنامه ارائه شده از جانب وکیل باشد مانعی ندارد. وکالتنامه های ثبتی تا زمانی که عزل وکیل از طرف موکل به شعبه بازکننده کتباً اعلام نگردد دارای اعتبار است.
*افتتاح انواع سپرده ها برای اشخاص حقوقی منوط به پیش بینی و مجوز آن در اساسنامه است.
قرض الحسنه جاری شرایط و مدارک لازم برای افتتاح حساب جاری:
اشخاص حقیقی: بالغ و رشید بوده، محجور نباشد و دارای سن 18 سال تمام شمسی باشد افتتاح حساب برای اشخاص کمتر از 18 سال منوط به ارائه حکم رشد صادره از سوی مراجع ذیصلاح است.
    *تصویر یا رو نوشت مصدق شناسنامه، بالاخص کارت ملی، گواهینامه رانندگی معتبر یا گذرنامه عکس دار که میبایست با اصل آن توسط شعبه مطابقت داده شود.
    *داشتن معرف مورد قبول که هویت او نزد بانک محرز باشد.
    *تکمیل نمونه های 200/ الف و 204/ الف از طریق اینترنت و ارائه به شعبه
اشخاص حقوقی:رسمیت شرکت یعنی در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات به ثبت رسیده باشند.
    *یک نسخه رونوشت یا فتوکپی مصدق اساسنامه و شرکتنامه شرکت.
    *آگهی روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأسیس شرکت و انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و معرفی اشخاصی که حق امضای چکها و اسناد تعهد آور شرکت را دارند.
    *هر نوع تغییر در هئیت مدیره و صاحبان امضای مجاز و حدود و مدت اختیارات آنان بایستی با ارسال آخرین صورتجلسه مجمع عمومی و روزنامه رسمی کشور به اطلاع بانک برسد تا در صورت تغییر صاحبان امضا شعبه بتواند نسبت به تعویض کارت افتتاح حساب اقدام لازم بعمل آورد.
    *تکمیل نمونه های 200/ الف، 201/ الف، 204/ الف برای اعضای هییت مدیره و شرکت، از طریق اینترنت و ارائه به شعبه
موادی از قرارداد:
    *بانک ملزم به پرداخت وجه چکهایی است که صادر کننده در حسابی که عهده آن چک صادر نموده است وجه کافی داشته باشد مگر اینکه قرار دیگری با بانک منعقد شده باشد.
    *مشتریان باید دسته چکهای خود را حفظ کرده و نهایت دقت را در تنظیم چکها بنمایند به قسمی که حتی الامکان دستبردگی و الحاق در مندرجات چک میسر نباشد.
    *چنانچه صاحب حساب رونوشت یاعکس چک را بخواهد فقط در صورتی که چک توسط شخصی که چک در وجه او صادر شده به بانک ارائه شود امکانپذیر است در غیر اینصورت فقط رونوشت یا عکس متن چک به صاحب حساب تحویل داده میشود.
    *چنانچه چک دارای ظهرنویسان متعددی باشد احراز هویت آخرین امضا کننده که چک را ارائه کرده برای بانک کافی میباشد.
موارد مشترک در انواع سپرده ها:
*در مورد حسابهای مشترک حق استفاده از موجودی حساب متفقاً خواهد بود مگر اینکه صاحبان حساب نحوه برداشت به هر نحو دیگری قید کرده باشند.
*افتتاح و استفاده از موجودی حساب به وکالت از طرف اشخاص در صورتی که به موجب وکالتنامه ارائه شده از جانب وکیل باشد مانعی ندارد. وکالتنامه های ثبتی تا زمانی که عزل وکیل از طرف موکل به شعبه بازکننده کتباً اعلام نگردد دارای اعتبار است.
*افتتاح انواع سپرده ها برای اشخاص حقوقی منوط به پیش بینی و مجوز آن در اساسنامه است.
سپرده های سرمایه گذاری شرایط عمومی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت، کوتاه مدت ویژه و بلند مدت:
* هر شخص حقیقی/ حقوقی میتواند با رعایت مقررات به نام خود اقدام به افتتاح سپرده نماید لیکن حق استفاده از آن با صاحب حساب یا وکیل قانونی وی میباشد.
*افتتاح حساب برای اتباع بیگانه که دارای گذرنامه و پروانه اقامت معتبر باشند بلامانع است.
*اشخاص ذیل میتوانند با حق استفاده از موجودی برای صغار یا مجانین افتتاح حساب و به هنگام افتتاح حساب باید مدارک احراز سمت خود را به بانک ارائه نمایند:
    * برای صغار: ولی قهری(پدر یا جد پدری) و در صورت فوت آنها وصی یا قیم آنه
    * برای مجانین: وصی یا قیم یا ولی.
*اطفالی که به سن 12 سال تمام رسیده و یا افراد کمتر از 15 سال که حکم رشد او از دادگاه صالحه صادر شده باشد میتوانند به نام خود حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نموده و حق استفاده از موجودی حساب با دارنده حساب پس از رسیدن به سن 15 سال تمام خواهد بود.
*اطفالی که به سن 15 سال تمام رسیده باشند میتوانند منحصراً بنام خود افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز و از موجودی آن رأساً استفاده نماید.
*مادر میتواند برای فرزند صغیر خود افتتاح حساب نموده لیکن حق استفاده از موجودی حساب تارسیدن طفل به سن 18 سال تمام با مادر است.
*برای صغار هر فرد دیگری میتواند با عقد هبه افتتاح حساب و وجوهی را به آن واریز نماید لیکن پس از رسیدن طفل به سن 18 سال تمام حق استفاده از آن با وی یا با قائم مقام قانونی وی و با ارائه مدارک مربوط خواهد بود.
* برای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز نمونه های 200/ الف و 203/ الف را مشتریان حقیقی و نمونه های 200/الف،201/ الف و 203/ الف را مشتریان حقوقی( اعضای هییت مدیره و شرکت) میتواند از طریق اینترنت تکمیل و به شعبه ارائه نمایند.
*برای افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نمونه های 200/ الف و 207/ الف را مشتریان حقیقی . نمونه های 200/ الف، 201/ الف و 207/ الف را مشتریان حقوقی( اعضای هییت مدیره و شرکت) میتوانند از طریق اینترنت تکمیل و به شعبه ارائه نمایند.
*شرط تعلق سود به این سپرده ها توقف مانده های فوق الذکر حداقل به مدت یکماه و برای یکبار میباشد.
*سهم سپرده های کوتاه مدت ویژه و بلند مدت بر اساس ضوابط مربوط به طور علی الحساب محاسبه و به حسابی که ذینفع تعیین مینماید منظور خواهد شد . تسویه نهایی در هنگام ابطال و یا پس از سررسید با دارنده و یا انتقال گیرنده سپرده بعمل خواهد آورد.
*در سررسید سپرده ها بانک متناوباً آنها را برای دوره های بعدی، به مدت قبلی و در چارچوب ضوابط و مقررات بانک تمدید مینماید مگر اینکه ذینفع قبل از سررسید کتباً دستور دیگری داده باشد. بدیهی است سپرده های مذکور از تاریخ تمدید مشمول شرایط سپرده های سرمایه گذاری جدید خواهد بود.
*ذینفع سپرده میتواند عنداللزوم بخشی از سپرده خود را قبل از سررسید دریافت نماید که در این صورت مابقی سپرده تا سررسید بقوت و شرایط خود باقی است.
*چنانچه ذینفع سپرده درخواست انتقال سپرده سرمایه گذاری بلندمدت خود را به غیر داشته باشد بدیهی است که با همراه داشتن برگ گواهی سپرده به اتفاق شخص انتقال گیرنده به شعبه مراجعه نماید و پس از انتقال، ذینفع قبلی هیچگونه حقی نسبت به سپرده و منافع آن نداشته و انتقال گیرنده با پذیرش انتقال سپرده کلیه شرایط عمومی و اختصاصی سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت را قبول مینماید.
*در صورت فقدان برگ گواهی سپرده ذینفع بایستی در اسرع وقت شعبه را مطلع نماید.
*سپرده سرمایه گذاری که به درخواست سپرده گذار تمام یا قسمتی از آن قبل از سررسید فسخ و وجه مسترد میگردد طبق مصوبات بانک سودی معادل نرخ سود علی الحساب مقاطع سررسید و کسر درصدی به عنوان جریمه پرداخت خواهد شد.
* برای افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلند مدت نمونه های 200/ الف و 140/ الف را اشخاص حقیقی و نمونه های200/الف، 201/الف و 140/الف را اشخاص حقوقی( اعضای هییت مدیره و شرکت) میتوانند از طریق اینترنت تکمیل و به شعبه ارائه نمایند.
موارد مشترک در انواع سپرده ها:
*در مورد حسابهای مشترک حق استفاده از موجودی حساب متفقاً خواهد بود مگر اینکه صاحبان حساب نحوه برداشت به هر نحو دیگری قید کرده باشند.
*افتتاح و استفاده از موجودی حساب به وکالت از طرف اشخاص در صورتی که به موجب وکالتنامه ارائه شده از جانب وکیل باشد مانعی ندارد. وکالتنامه های ثبتی تا زمانی که عزل وکیل از طرف موکل به شعبه بازکننده کتباً اعلام نگردد دارای اعتبار است.

*افتتاح انواع سپرده ها برای اشخاص حقوقی منوط به پیش بینی و مجوز آن در اساسنامه است.
خواندن 1888 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « بانک کشاورزي بانک سامان »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه